Stappen in de aanvraag en procedure van de omgevingsvergunning zijn:

 1. vergunningscheck
 2. vooroverleg aanvragen
 3. welke gegevens heeft de gemeente nodig
 4. vooroverleg is advies aan u
 5. proces; de stappen van aanvraag tot publicatie
 6. wat u kunt aanvragen

Eerste stap: doe de vergunningscheck

Door de vergunningscheck te doen weet u of u een omgevingsvergunning aan moet vragen. U moet hiervoor alle vragen duidelijk en volledig beantwoorden. 
De vergunningscheck vindt u op het omgevingsloket.

Naar het Omgevingsloket(externe link)

Tweede stap: Vooroverleg

Weet u niet zeker of uw plan vergunningsvrij of haalbaar is? Dán kunt u een ‘vooroverleg’ aanvragen. 
Een vooroverleg is een aparte procedure. Door een verzoek om vooroverleg vraagt u wat de gemeente van uw plan vindt. Het is geen echte vergunningaanvraag. U vraagt het vooroverleg dus aan voordat u een formele vergunning aanvraagt.
Bij een vooroverleg beoordeelt een ambtenaar uw plan(nen). Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden en uitzonderingen die de regels bieden. Daarna wordt door de gemeente afgewogen of medewerking aan het plan kan worden verleend of niet. 

 • Kan medewerking worden verleend aan uw plan?  Dan krijgt u daar bericht van. U kunt dan een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.
 • Kan die medewerking niet worden verleend? Dan vraagt de ambtenaar aan het College van Burgemeester en Wethouders een voorlopig standpunt. Het college neemt dan een besluit. Daarna krijgt u bericht.

De behandeltijd van een vooroverleg verschilt nogal. Het hangt af van hoe ingewikkeld uw aanvraag is. Daarom is het nodig dat u gegevens, zoals de maatvoering en (bouw)tekeningen, zo volledig mogelijk aan ons geeft. 

Welke gegevens heeft de gemeente nodig bij een vooroverleg?

 • De gemeente wil u graag goed en snel helpen. Ze heeft dan wel alle informatie nodig over uw plan. Wat is in ieder geval nodig?
 • Een tekening van de huidige situatie. Op deze tekening is álle bebouwing op uw perceel te zien. Ook zijn de maten van de oppervlakte aangegeven. En afstand van die bebouwing tot de grenzen van uw perceel.
 • Een tekening met de nieuwe situatie. Ook op deze tekening staat alle bebouwing aangegeven met maten van de oppervlakte en de afstanden tot de perceelsgrenzen.
 • (Bouw)tekeningen van alle gevels met oppervlaktematen, en de hoogte van de goot en de nok van het dak.
 • Een plattegrond met maten van de oppervlakte en de soort ruimte (schaal 1:100). Bij soort ruimte kunt u denken aan bijvoorbeeld: hal, slaapkamer, gang, badkamer en zo verder
 • Informatie over het uiterlijk van het bouwwerk zoals soort materiaal en de kleur(en) er van. Foto’s van de gebouwen die er al staan helpen vaak ook goed om een indruk van de bestaande situatie te krijgen.

Hebben we toch meer informatie nodig? Wij nemen dan contact met u op. Pas als we alle gegevens hebben kunnen wij aan de slag gaan met uw verzoek om vooroverleg.

Vooroverleg; advies aan u.

U krijgt schriftelijk bericht over de uitkomst van het vooroverleg. Als de gemeente mee kan werken aan u plan dan staat ook aangeven op welke manier. Dus met welke ruimtelijke procedure we dat doen. De soorten ruimtelijke procedures worden uitgelegd  bij “Bestemmingsplan verder uitgelegd”.
U wilt een verzoek om vooroverleg aanvragen?  Dat kan alleen via het Omgevingsloket(externe link)
Aan het behandelen van een vooroverleg zijn kosten verbonden. Zie onder “Leges”.

DigiD linkOmgevingsloket

Het proces; de stappen van aanvraag tot publicatie

U wilt een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen? Dit kan via het Omgevingsloket(externe link) 

DigiD linkOmgevingsloket
De gemeente ontvangt uw aanvraag van het omgevingsloket en neemt deze in behandeling. Hiervoor bent u kosten verschuldigd. Deze kosten worden leges genoemd. De gemeente publiceert de aanvraag. Deze kunt u raadplegen op de pagina "Berichten over uw buurt". Zo zien omwonenden dat u een aanvraag doet.

De gemeente heeft van u gegevens nodig om de aanvraag te behandelen. Op deze pagina kunt u nalezen welke gegeven de gemeente van u nodig heeft. Ontbreken er gegevens? Dan legt de gemeente de procedure stil. U wordt dan gevraagd de gegevens, binnen een bepaalde tijd, aan te vullen. Als u de gegevens niet op tijd aanvult zal de gemeente uw aanvraag moeten afwijzen. U krijgt dan een rekening voor de leges. Vult u de gegevens op tijd aan, dan loopt de procedure daarna verder.

De aanvraag zal worden getoetst aan de regels. Dit zijn bijvoorbeeld  het bestemmingsplan en Bouwbesluit en welstand. Deze regels op deze pagina verder uitgelegd. 

Nadat de aanvraag is beoordeeld kan een vergunning worden verleend of afgewezen. U krijgt de vergunning? Dan wordt deze gepubliceerd op de pagina "Berichten over uw buurt"  . Dat is de start van een zes wekentermijn. In deze termijn kunnen bezwaren tegen verlening worden ingediend door belanghebbenden. Dat kunnen bijvoorbeeld de (over-)buren zijn. De krant en website vermelden hoe bezwaar maken in zijn werk gaat. Ook kunt u informatie over het indienen van een bezwaar vragen bij de gemeente.

Aanvraag omgevingsvergunning; wat kunt u aanvragen?

Als u alles van uw plan in één keer aanvraagt krijgt de gemeente een beter beeld van uw plan. En dan kan er waarschijnlijk één omgevingsvergunning voor meerdere dingen worden afgegeven. Dit is vaak ook voordeliger voor u. Behalve voor het bouwen kunt u tegelijk een vergunning aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • Slopen. Het kan zijn dat voor de uitvoering van uw (ver)bouwplan het  nodig is om iets te slopen. Dit kan in dezelfde aanvraag om een omgevingsvergunning. Het kan vaak in de omgevingsvergunning worden meegenomen. Aan slopen zijn regels verbonden vanwege veiligheid van u, uw omgeving en het milieu of de natuur. Vooral als er asbest zit in het te slopen bouwwerk zijn er speciale regels van toepassing.
 • In- en uitrit. Ook kan het zijn dat er voor uw bouwwerk , tijdelijk extra, toegang nodig is voor uw terrein. Daarvoor toetst de gemeente  of de plek waar u de inrit wilt hebben wel geschikt is. Vooral de veiligheid van u en de weggebruikers wordt bekeken door verkeersdeskundigen.
 • Soms hebt u een tijdelijke woning nodig om uw bouwplan uit te voeren. Het kan gaan om bijvoorbeeld een woonkeet of een grote caravan. Ook dat kunnen we  meenemen in de procedure voor een omgevingsvergunning.
 • Bomenkap en zo meer. Wat u tegelijk aan kunt vragen en in uw omgevingsvergunning kunt u bekijken via de vergunningscheck op Omgevingsloket(externe link)

DigiD linkOmgevingsloket

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.