Bestemmingsplan verder uitgelegd

Geeft het geldende bestemmingsplan u geen ruimte om te (ver)bouwen of het gebruik van gebouw of grond te veranderen? Daar zijn uitzonderingen op. Soms staan deze uitzonderingen in het bestemmingsplan zelf. En soms volgen ze uit andere regels. Om te zorgen dat uw plan wel mogelijk wordt zal de gemeente een speciale procedure moeten volgen. Dit heet een ruimtelijke ordeningsprocedure. Er zijn verschillende soorten procedures. De gemeente kan u vertellen welke procedure gevolgd moet worden in uw geval. Daarna kan u soms wel een omgevingsvergunning krijgen. 

Ruimtelijke procedures

Er zijn verschillende ruimtelijke procedures die gevolgd kunnen worden. Dit zijn de meest voorkomende: 

 • A 1. Binnenplanse afwijking: dan staat in het bestemmingsplan mogelijkheid voor kleine afwijkingen onder voorwaarden. Als u daaraan voldoet krijgt u een vergunning.
 • A 2.Buitenplanse afwijking: een buitenplanse afwijking is een afwijking die niet in het bestemmingsplan is opgenomen. Dit is een landelijke regeling die alleen toegepast kan worden als wordt voldaan aan de voorwaarden. Voor elke aanvraag bekijken we dat dan apart. 

Bij grotere afwijkingen van het bestemmingsplan kan een uitgebreide omgevingsvergunning nodig zijn. Daarvoor passen we het bestemmingsplan zelf aan. Hiervoor bestaan twee procedures:

 1. Bestemmingsplan wijzigen: In het bestemmingsplan is soms de mogelijkheid opgenomen om het bestemmingsplan op een onderdeel te wijzigen. Hiervoor gelden dan vaak voorwaarden. Als daaraan wordt voldaan wordt met een wijzigingsplan het geldende bestemmingsplan veranderd. Dan kan de omgevingsvergunning toch worden verleend. Het college van Burgemeester en Wethouders neemt een besluit over wijziging van een onderdeel van het bestemmingsplan.
 2. Nieuw bestemmingsplan: Een nieuw bestemmingsplan vervangt het geldende bestemmingsplan. Dit nieuwe bestemmingsplan kan gemaakt worden voor een bepaald perceel of een bepaald gebied. Hiervoor wordt een bestemmingsplanprocedure gevolgd die veel tijd kost door de stappen en termijnen die in de wet zijn vastgesteld. De gemeenteraad stelt een nieuw bestemmingsplan vast.

Nieuw bestemmingsplan? De stappen en doorlooptijd uitgelegd.

 • I. Een adviesbureau maakt een voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan. Bij een initiatief van een inwoner of bedrijf kiest deze zelf een adviesbureau. De kosten worden betaald door de inwoner of bedrijf. De gemeente voert overleg met andere overheidsinstanties zoals het Waterschap, de Provincie of omliggende gemeenten. De gemeente beoordeelt ook zelf het voorontwerp.
 • II. Daarna ligt het ontwerp bestemmingsplan voor iedereen gedurende 6 weken ter inzage via ruimtelijkeplannen.nl en bij de balie (KCC) van het gemeentehuis. In het Gemeenteblad  en via de website van overheid.nl wordt melding gemaakt van de terinzagelegging. Er is dan 6 weken tijd voor iedereen om, mondeling of schriftelijk, een mening oftewel zienswijzen in te dienen bij de gemeenteraad.
 • III. Als er zienswijzen worden ingediend dan kan het zijn dat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Vervolgens stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan (al dan niet) vast. 
 • IV. Het besluit van de gemeenteraad ligt, samen met het bestemmingsplan en een eventuele reactienota op de zienswijzen, opnieuw 6 weken ter inzage via ruimtelijkeplannen.nl en bij het KCC van het gemeentehuis. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende 6 weken beroep worden ingediend bij de Raad van State (Afdeling Bestuursrechtspraak). Als dit niet gebeurt dan treedt het bestemmingsplan in werking als de beroepstermijn is afgelopen.
 • V. Als er wel beroep wordt ingediend dan komt er doorgaans binnen 12 maanden een beslissing op het beroep. 
  De doorlooptijd vanaf het publiceren van het ontwerpbestemmingsplan is sterk afhankelijk van de hoeveelheid en de inhoud van de zienswijzen. Een indicatie van de doorlooptijd is toch al snel 9 maanden of meer; dit is exclusief een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State.
   

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.