Pagina opties

Groter

Samenstelling B&W

College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad.

De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, neemt grote beslissingen en controleert het college van burgemeester en wethouders, afgekort: college van b en w. Deze vorm van besturen heet dualisme.

De collegeleden hebben de taken verdeeld. Elk collegelid heeft een aantal taken op zich genomen en is daarvoor verantwoordelijk. Het takenpakket van een wethouder of burgemeester wordt 'portefeuille' genoemd.

U kunt contact opnemen met het college via het mailadres bestuurssecretariaat@westerkwartier.nl

Ard van der Tuuk

van der Tuuk
contactgegevens en taken Ard van der Tuuk
FunctieBurgemeester
Taken
 • Wettelijke taken
 • Algemene beleidscoördinatie
 • Dienstverlening
 • P&O
 • ICT
 • Juridische Zaken
 • Communicatie en Participatie
 • Toezicht en Handhaving
 • Veiligheid / Privacy
 • Internationaal (zustergemeenten)

Nevenfuncties

Bezoldigd:

 • Voorzitter provinciale welstandscommissie Libau (€ 300,00 per zitting)

Onbezoldigd:

 • Voorzitter Vereniging van Groninger Gemeenten
 • Lid bestuur Stichting Het Houten Huis (theater)
 • Lid adviesraad Sociaal Planbureau Groningen en Trendburo Drenthe
 • Lid RBPO
 • Lid AB VRG
 • Lid AB EDR
 • Lid stuurgroep RGA
 • Secretaris Menno Jeltema Stichting

Twitter

Geertje Dijkstra-Jacobi

Dijkstra-Jacobi
contactgegevens en taken Geertje Dijkstra-Jacobi
FunctieWethouder
Taken
 • Ruimtelijke Ordening, m.u.v. Omgevingsvisie
 • Woningbouwprojecten
 • Volkshuisvesting
 • Huisvesting statushouders
 • Beheer openbare ruimte
 • Infrastructuur en verkeer
Politieke partijVZ Westerkwartier

Elly Pastoor

Pastoor
contactgegevens en taken Elly Pastoor
FunctieWethouder
Taken
 • Economie
 • Duurzaamheid (2)
  • Voedsel
 • Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
 • Onderwijs
 • Huisvesting basisonderwijs
 • RMC/Leerplicht
 • Jeugd
 • Sport, inclusief sportvastgoed
 • Gezondheid
 • Inburgering
 • Laaggeletterdheid
 • Recreatie en Toerisme

Onbezoldigd:

 • Voorzitter Stichting Urgente Noden
 • lid jury Stimuleringsprijs Noordelijk Platform Gehandicapten Zorg

Politieke partijPvdA

Bert Nederveen

Nederveen
contactgegevens en taken Bert Nederveen
FunctieWethouder
Taken
 • Financiën
 • Grondbeleid
 • Werk en Inkomen
 • WMO
 • Welzijn
 • Ouderen
 • Dierenwelzijn
 • Natuur en landschap
 • Publiek vervoer

Onbezoldigd:

 • Trainer Opleidingscentrum ChristenUnie

Twitter

Politieke partijChristenUnie

Hielke Westra

Westra
contactgegevens en taken Hielke Westra
FunctieWethouder
Taken
 • Project voorbereiding Omgevingswet
 • Duurzaamheid (1)
  • Energietransitie
  • Milieu / afval
 • Gaswinning en Aardbevingen
 • Innovatie (aanjaagfunctie)
 • Water(keten)
 • Gemeentelijke vastgoed: beheer en onderhoud
 • Huisvesting voortgezet onderwijs
 • Kunst en Cultuur
 • Bibliotheken

Twitter

Politieke partijCDA

Astrid Schulting

Schulting
contactgegevens en taken Astrid Schulting
FunctieGemeentesecretaris
Taken

Astrid Schulting is gemeentesecretaris en algemeen directeur van de organisatie. Zij neemt wekelijks deel aan de collegevergaderingen.

De secretaris is de verbindende schakel tussen het college en de organisatie. Zij is onafhankelijk en vertegenwoordigt geen politieke partij.

Nevenfuncties

Bezoldigd

 • Lid van de RvC woningbouwcorporatie SWZ (€ 9.000,-- bruto per jaar)

Onbezoldigd

 • Voorzitter stichting Winterszwolle