Pagina opties

Groter

Samenstelling B&W

College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad.

De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, neemt grote beslissingen en controleert het college van burgemeester en wethouders, afgekort: college van b en w. Deze vorm van besturen heet dualisme.

De collegeleden hebben de taken verdeeld. Elk collegelid heeft een aantal taken op zich genomen en is daarvoor verantwoordelijk. Het takenpakket van een wethouder of burgemeester wordt 'portefeuille' genoemd.

U kunt contact opnemen met het college via het mailadres bestuurssecretariaat@westerkwartier.nl

Ard van der Tuuk

van der Tuuk
contactgegevens en taken Ard van der Tuuk
FunctieBurgemeester
Taken
 • Wettelijke taken
 • Algemene beleidscoördinatie
 • Dienstverlening
 • P&O
 • ICT
 • Juridische Zaken
 • Communicatie en Participatie
 • Toezicht en Handhaving
 • Veiligheid / Privacy
 • Internationaal (zustergemeenten)

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie

 • Voorzitter Vereniging van Groninger Gemeenten
 • Lid Commissie Bestuur en Veiligheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg
 • Penningmeester Veiligheidsregio Groningen
 • Lid AB Eems Dollard Regio
 • Lid Stuurgroep Regio Groningen-Assen
 • Secretaris Menno Jeltema Stichting
 • Ambassadeur Gemeenten4GlobalGoals

Op persoonlijke titel

 • Voorzitter Bestuur Stichting Het Houten Huis (theater) (onbetaald)
 • Lid Adviesraad Sociaal Planbureau Groningen en Trendburo Drenthe (€225,-- per vergadering)
 • Voorzitter provinciale welstandscommissie Libau (€ 300,-- per zitting)

Twitter

Geertje Dijkstra-Jacobi

Dijkstra-Jacobi
contactgegevens en taken Geertje Dijkstra-Jacobi
FunctieWethouder
Taken
 • Ruimtelijke Ordening, m.u.v. Omgevingsvisie
 • Woningbouwprojecten
 • Volkshuisvesting
 • Huisvesting statushouders
 • Beheer openbare ruimte
 • Infrastructuur en verkeer

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie

 • Lid AB GR Omgevingsdienst Groningen
 • Lid Platform Wonen Regio Groningen-Assen
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Regio Groningen-Assen
Politieke partijVZ Westerkwartier

Elly Pastoor

Pastoor
contactgegevens en taken Elly Pastoor
FunctieWethouder
Taken
 • Economie
 • Duurzaamheid (2)
  • Voedsel
 • Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
 • Onderwijs
 • Huisvesting basisonderwijs
 • RMC/Leerplicht
 • Jeugd
 • Sport, inclusief sportvastgoed
 • Gezondheid
 • Inburgering
 • Laaggeletterdheid
 • Recreatie en Toerisme

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie

 • Lid DB (portefeuillehouder Publieke Gezondheid)/AB GR Publieke Gezondheid & Zorg Groningen
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid
 • Lid Economisch Platform Regio Groningen-Assen
 • Voorzitter Bondgenootschap Laaggeletterdheid
 • Lid stuurgroep Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters
 • Lid stuurgroep Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
 • Lid DB/AB GR Novatec (in liquidatie)
 • Lid Stuurgroep Nationaal Programma Groningen (thema Leren en Werken)
 • Voorzitter Regionaal Overleg Gemeenten en Onderwijs (ROGO)
 • Lid Bestuurlijk Platform Arbeidsmarkt (Werk in Zicht)
 • Lid stuurgroep Preventie Overleg Groningen
 • Bestuurslid Gebiedscoöperatie Westerkwartier
 • Lid bestuurlijke tafel Groeningen Regio Groningen-Assen.

 Op persoonlijke titel

 • Voorzitter Stichting Urgente Noden Groningen-Drenthe (onbetaald)
Politieke partijPvdA

Bert Nederveen

Nederveen
contactgegevens en taken Bert Nederveen
FunctieWethouder
Taken
 • Financiën
 • Grondbeleid
 • Werk en Inkomen
 • WMO
 • Welzijn
 • Ouderen
 • Dierenwelzijn
 • Natuur en landschap
 • Publiek vervoer

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie

 • Lid AB GR Publiek Vervoer Groningen-Drenthe
 • Lid Commissie Financiën Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Lid AB Samenwerkingsverband P10 (grote plattelandsgemeenten)
 • Lid DB/AB GR Novatec (in liquidatie)
 • Lid DB/AB GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (in liquidatie)
 • Voorzitter Stuurgroep Westerkwartier Natuurinclusief
 • Voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding Noord 
 • Lid Kamer Inclusieve Arbeid
 • Lid Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier
 • Lid Platform Landschap en Natuur Groningen
 • Lid Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarktregio Groningen
 • Lid Bestuurlijk Platform Arbeidsmarkt (Werk in Zicht)

Op persoonlijke titel

 • Trainer Opleidingscentrum ChristenUnie (onbetaald)

Twitter

Politieke partijChristenUnie

Pieter van der Zwan

van der Zwan
contactgegevens en taken Pieter van der Zwan
FunctieWethouder
Taken

Pieter van der Zwan is vanaf 25 augustus 2021 tijdelijk wethouder voor de ChristenUnie. Hij vervangt wethouder Bert Nederveen, die door ziekte zijn werk voorlopig heeft neergelegd.

Nevenfuncties

Op persoonlijke titel

 • Eigenaar Zilt – Partner in het publieke domein
 • Lid Raad van toezicht ROC Friese Poort (bezoldigd)
 • Waarnemend voorzitter Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (bezoldigd)
 • Technisch voorzitter GR Fryslân West (bezoldigd)
Politieke partijChristenUnie

Hielke Westra

Westra
contactgegevens en taken Hielke Westra
FunctieWethouder
Taken
 • Project voorbereiding Omgevingswet
 • Duurzaamheid (1)
  • Energietransitie
  • Milieu / afval
 • Gaswinning en Aardbevingen
 • Innovatie (aanjaagfunctie)
 • Water(keten)
 • Gemeentelijke vastgoed: beheer en onderhoud
 • Huisvesting voortgezet onderwijs
 • Kunst en Cultuur
 • Bibliotheken

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie

 • Lid DB/AB GR Afvalbeheer Regio Centraal Groningen
 • Lid AB GR Novatec (in liquidatie)
 • Voorzitter Stuurgroep Regionale Energie Strategie Groningen
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Waterbedrijf Groningen
 • Voorzitter stuurgroep Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
 • Lid Raad van Toezicht Warmte Transitie Centrum Groningen
 • Lid Commissie Energie VEGANN
 • Lid Stuurgroep Regionale Adaptatie Strategie Groningen/Drenthe

Op persoonlijke titel

 • Lid bestuur bestuurdersvereniging CDA provincie Groningen (onbetaald)

Twitter

Politieke partijCDA

Astrid Schulting

Schulting
contactgegevens en taken Astrid Schulting
FunctieGemeentesecretaris
Taken

Astrid Schulting is gemeentesecretaris en algemeen directeur van de organisatie. Zij neemt wekelijks deel aan de collegevergaderingen.

De secretaris is de verbindende schakel tussen het college en de organisatie. Zij is onafhankelijk en vertegenwoordigt geen politieke partij.

Nevenfuncties

Op persoonlijke titel

 • Lid RvC woningbouwcorporatie SWZ (€ 9.000,-- bruto per jaar)
 • Lid bestuur Stichting Fraterhuis Zwolle (onbetaald)