Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van dit college. Het college van de gemeente Westerkwartier heeft het Duurzaamheidsbeleid 2020-2025 vastgesteld. 

Wethouder Hielke Westra: “We staan voor de belangrijke opgave om te bouwen aan duurzame gemeenschappen en een gemeente die de helft minder CO2-uitstoot in 2030”.

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van dit college. “Hoe we dat gaan doen? Aan de hand van drie speerpunten drie hoofdonderwerpen: toekomstbestendige woonsituatie (duurzaam wonen), klimaatvriendelijke leefomgeving (duurzame leefomgeving) en circulaire economie (duurzaam ondernemen).

Duurzaam Wonen

Een toekomstbestendige woonomgeving wordt bereikt als iedereen zoveel mogelijk energie weet te besparen; alles wat er niet gebruikt wordt hoeft immers ook niet geleverd en opgewekt te worden. Verder moet iedereen zich schone energie kunnen veroorloven, ook de mensen met de smalle beurs. De gemeente wil iedereen hierover zo goed en compleet mogelijk voorlichten. Er wordt daarvoor nog steviger ingezet op de voorlichting via het Regionaal Energieloket(externe link), energiecoaches, educatie in het onderwijs en via gerichte campagnes.

 “De gemeente gaat voor u het Fonds Wonen Westerkwartier in het leven geroepen, waarbij tal van regelingen in één fonds beschikbaar komen om uw woning klaar te maken voor de toekomst!”

Duurzaam wonen

Duurzame leefomgeving

In een klimaatvriendelijke leefomgeving denken we samen na over de gevolgen van klimaatverandering voor onze gemeente (klimaatadaptatie). Maar bijvoorbeeld ook dat zonneparken goed ingepast in het landschap in overleg met de inwoners. De gemeente hecht er waarde aan dat de opbrengsten van de zonneparken (deels) ook ten goede komen aan de mensen in de dorpen waar zo’n park wordt gerealiseerd. Dat geldt ook als een grote ontwikkelaar dergelijke parken wil bouwen. De Visie Hernieuwbare Elektriciteit.

“Wij werken veel samen met andere overheden aan een klimaatvriendelijke leefomgeving. Bekijk ook eens de regionale aanpak voor duurzame energiebronnen in Groningen in de Regionale Energiestrategie(RES) Groningen. “

Duurzame leefomgeving

Duurzaam ondernemen (circulaire economie)

Met een circulaire economie wordt een systeem van gesloten kringlopen bedoeld, waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en er hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Hiermee worden er mogelijkheden gecreëerd voor nieuwe, schone verdienmodellen voor bedrijven. Afval zal veel vaker een nieuwe grondstof zijn in plaats van dat het gestort of verbrand wordt. Een mooi voorbeeld hiervan is dat de gemeente afvalbakken, bankjes en ander straatmeubilair aanschaft van volledig gerecycled materiaal.

“Het beleid krijgt de komende jaren gestalte in samenwerking met onder andere energiecoöperaties, de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, netbeheerders, woningcorporaties en bedrijfsleven en niet in de laatste plaats met u als inwoners.”

Duurzaam ondernemen