Voor het kappen van een boom met een omtrek van meer dan 110 centimeter heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket(externe link)

Omgevingsloket(externe link)

Kapregels

Bomen zijn van groot maatschappelijk belang en verdienen bescherming. 

Binnen de bebouwde kom Wnb gelden de gemeentelijke kapregels. De kapregels zijn opgenomen in hoofdstuk 4, afdeling 3 (Het bewaren van houtopstanden) van de Algemene plaatselijke verordening (Apv)(externe link).

Buiten de bebouwde kom gelden (ook) de regels die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming (Wnb). Er dient buiten de bebouwde kom Wnb onder bepaalde voorwaarden voor het verwijderen van beplanting ook een melding te worden ingediend bij de Provincie Groningen(externe link).

De bebouwde komgrens Wet natuurbescherming (Wnb) zijn terug te vinden op de kaart 

Komgrenzen Wet Natuurbescherming

Omgevingsvergunning

Voor het verwijderen van bomen op erven en in tuinen waarvan de stam, gemeten op 1 meter 30 boven het maaiveld, een diameter heeft van 35 centimeter of meer is een omgevingsvergunning nodig. Een dergelijke boom heeft, op borsthoogte gemeten, een omtrek van 110 centimeter of meer.

Het kappen van bomen met een diameter onder de 35 centimeter doorsnede op borsthoogte gemeten is vergunningsvrij.

Houtsingels

Houtsingels in het buitengebied van het Zuidelijk Westerkwartier zijn van grote landschappelijke waarde en daarom beschermd. Voor het verwijderen van één of meerdere bomen in een houtsingel moet vooraf een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Wat mag is vastgelegd in de Visie Houtsingelhoofdstructuur zuidelijk Westerkwartier en de bijbehorende spelregels. De minimale doorsnede van 35 centimeter gemeten op borsthoogte van een boom, waaronder vergunningsvrije kap mogelijk is, geldt niet in houtsingels! Bosbouw ondernemingen zijn vrijgesteld van bovenstaande verplichting.

Voor het kappen in of verwijderen van een houtsingel in het buitengebied dient men ook een melding in het kader van de Wet natuurbescherming te doen bij de provincie Groningen.

Voor vragen over de houtsingels, kunt u contact opnemen met ons team Buitendienst via mailadres buitengebied@westerkwartier.nl

Uitzonderingen

Er is een aantal uitzonderingen op deze regel. Deze vloeien voort uit bepalingen die zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming(externe link) (hogere landelijke regelgeving).

 • Voor het verwijderen van wegbeplantingen en éénrijige beplantingen op of langs landbouwgrond en langs waterwegen voor zover deze bestaan uit populier en wilg is geen Omgevingsvergunning nodig.
 • Hetzelfde geldt voor fruitbomen, windschermen om boomgaarden, fijnsparren niet ouder dan 12 jaar (geteeld als kerstboom) en kweekgoed.
 • Voor de verzorgingsmaatregel 'dunning' is geen Omgevingsvergunning nodig.
 • Voor het periodiek snoeien van vormbomen (knotten, kandelaberen en dergelijke) geldt geen vergunningsplicht.
 • Voor bomen, waarbij na een deskundige controle aantoonbaar sprake is van een gevaarlijke situatie (bijvoorbeeld direct gevaar voor omvallen door stamrot of andere boomgebreken), kunnen we gebruik maken van ‘noodkap’. Dat houdt in dat dergelijke bomen zonder Omgevingsvergunning, in overleg met een deskundige beheerder van de gemeente, kunnen worden verwijderd.

Weigering vergunning

De gemeente kan een Omgevingsvergunning voor kappen van bomen weigeren onder meer wanneer dit in het belang is van:

 • de natuurwaarde van de boom/bomen.
 • de landschappelijke waarde van de boom/bomen.
 • de waarde van de boom/bomen voor stads- en dorpsschoon.
 • de beeldbepalende waarde van de boom/bomen.
 • de cultuurhistorische waarde van de boom/bomen.
 • de recreatieve waarde van de boom/bomen.
 • de waarde voor de leefbaarheid van de boom/bomen.

Onderbouwing

Een goede onderbouwing waarom bomen gekapt moeten worden, is belangrijk. De volgende redenen (in willekeurige volgorde) zijn in ieder geval niet steekhoudend om tot verwijdering van bomen over te gaan:

 • Honingdauw / roetdauw, geringe tot matige schaduwwerking.
 • Angst voor omwaaien van vitale, gezonde bomen.
 • Allergie voor stuifmeel van bomen.
 • Plaagorganismen in bomen (i.c. eikenprocessierups, eikenbladroller, wintervlinder, spinselmotten e.d.).
 • Vallende vruchten, zaden / pluizen.
 • Groepen roestende of nestelende vogels in bomen (bijvoorbeeld spreeuwen of roeken).
 • Het creëren van uitzicht vanuit een gebouw of zicht op een gebouw.
 • Het plaatsen van een satellietontvanger of het verbeteren van de ontvangst van een satellietontvanger.
 • Het plaatsen van zonnepanelen of het verbeteren van het rendement van reeds geplaatste zonnepanelen.

Herplantplicht

In geval van kap van houtopstand kan de gemeente een herplantplicht opleggen om de verloren gegane waarde(n) te herstellen.

Landschappelijke beplanting

Voor het verwijderen van houtsingels in het buitengebied van met name de voormalige gemeenten Grootegast, Leek en Marum zullen de regels blijven gelden, die zijn vastgelegd in de Houtsingelhoofdstructuur zuidelijk Westerkwartier.(externe link) Deze regels vormen hier al langere tijd het toetsingskader. De houtsingels genieten in dit landschappelijke beleid gebiedsgewijze bescherming. De minimale doorsnede van 35 centimeter gemeten op borsthoogte van een boom, waaronder vergunningsvrije kap mogelijk is, geldt niet in houtsingels!

Voor het verwijderen van een houtsingel in het buitengebied dient men meestal ook een melding Wet natuurbescherming in te dienen bij de provincie Groningen.

Afstand tot de erfgrens

Op basis van artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek heeft de gemeente Westerkwartier in Hoofdstuk 4, afdeling 3 van de APV bepaald dat bomen op minimaal 0,5 meter van de erfgrens kunnen worden geplant. Heggen en hagen mogen op de erfgrens worden geplant.

Hoe verloopt de procedure van een kapaanvraag?

Een aanvraag voor een Omgevingsvergunning kunt u digitaal indienen via het Omgevingsloket(externe link) met uw DigiD inlogcode (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).

De aanvraag

 • Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Stuur dan ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee.
 • Wanneer de aanvraag bij ons binnen is, ontvangt u zo snel mogelijk een procedurebevestiging. De aanvraag wordt gepubliceerd op www.overheid.nl(externe link).
 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of de omgevingsvergunning wordt verleend. Wij kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Wanneer aanvullende gegevens nodig zijn van de aanvrager voor de beoordeling van de aanvraag wordt de beslistermijn opgeschort. Nadat u de omgevingsvergunning heeft ontvangen dient u 6 weken te wachten alvorens u de boom kunt kappen. Deze termijn is bedoeld om belanghebbenden de kans te bieden om beroep of bezwaar aan te tekenen (i.c. de bezwaartermijn).
 • Zodra het besluit op de aanvraag is genomen wordt deze gepubliceerd op www.overheid.nl(externe link).
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Haardhout en houtsnippers?

Onze buitendienstmedewerkers werken hard om het openbare groen in de gemeente te onderhouden. Hierbij kappen en snoeien we ook bomen. Het vrijgekomen hout en snippers verkopen we niet. Alle hout dat vrijkomt bij onze kap- en snoeiwerkzaamheden is in hoofdzaak bestemd voor onze biomassacentrale in Marum en wordt als bodembedekking gebruikt in onder andere bosplantsoenen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.