Paas- en overige vreugdevuren, snoeihout verbranden

In welke gevallen en onder welke voorwaarden wordt er ontheffing verleend op paasvuren, oudejaarsvuren, kampvuren bij spelweken en verbranden van snoeihout in algemene zin.

DigiDAanvraag vreugdevuur

Ontheffingen in standaardsituaties

Hoe werkt het?

Ontheffingen in standaardsituaties

 • Binnen de gehele gemeente Westerkwartier kunnen ontheffingen worden verleend voor bestaande paasvuren met een maximum van één per dorp, voor een brandstapel die maximaal 8 meter hoog is en een omvang heeft van maximaal 1000 m3;
 • Er wordt zeer terughoudend omgegaan met het toestaan van nieuwe paasvuren; ontheffingen voor nieuwe paasvuren kunnen alleen worden verleend aan dorpsverenigingen/dorpsbelangen uit onze gemeente, waarbij het lokaal maatschappelijk belang ter bevordering van de sociale samenhang in het dorp, of nog ruimere omgeving, vooropstaat. Bij de aanvraag dient het statuut van de aanvrager te worden bijgevoegd, waaruit het lokale maatschappelijke belang moet blijken. Er wordt maximaal één nieuw paasvuur per dorp toegestaan voor een brandstapel die maximaal 8 meter hoog is en een omvang heeft van maximaal 1000 m3 en uitsluitend als er niet reeds een bestaand paasvuur in/nabij het betreffende dorp wordt gehouden.
 • Voor oudejaarsvuren wordt voor maximaal één brandplaats per dorp een ontheffing verleend en uitsluitend in situaties waar dit naar verwachting de openbare orde en veiligheid ten goede zal komen, doordat het aantal illegale brandplaatsen in het betreffende dorp naar verwachting zal verminderen, vanwege het georganiseerde oudejaarsvuur. Ontheffing kan worden verleend indien het oudejaarsvuur maximaal 5 meter hoog is en geen grotere omvang heeft dan 500 m3. Een ontheffing voor een oudejaarsvuur op gronden die het eigendom zijn van de overheid (zoals bijvoorbeeld gemeentelijke of provinciale wegen), wordt alleen verleend als de aanvrager daarvoor toestemming heeft gekregen van de betreffende overheid als eigenaar zijnde. Met het oog op de openbare orde en veiligheid kan een (daarvoor meest geschikte) locatie worden aangewezen voor het te houden oudejaarsvuur.
 • Voor ontheffingen voor vreugdevuren (kampvuren) bij spelweken wordt een ontmoedigingsbeleid gevoerd. Aan initiatiefnemers wordt in een gesprek duidelijk gemaakt dat een alternatieve activiteit de voorkeur heeft. Er kan desalniettemin ontheffing worden verleend voor een kampvuur met een beperkte omvang van maximaal 20 m3;
 • Ontheffingen voor het verbranden van snoeihout, anders dan bij een paasvuur, oudejaarsvuur of kampvuur bij een spelweek zoals hierboven genoemd, worden niet verleend;
 • Er wordt geen ontheffing verleend die het verbranden toelaat op een dag waarop fase 2, extreme droogte, van kracht is;
 • Wanneer het vanwege de ontbindende voorwaarden of door onvoorzienbare omstandigheden niet lukt om te branden op de dag(en) waarvoor de ontheffing gold, dan dient de brandstapel afgevoerd te worden, waarbij eventuele opruimkosten voor risico van de aanvrager zijn.

Ontheffingen in bijzondere situaties

Ontheffingen in bijzondere situaties

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen onder bijzondere omstandigheden, kan er ook ontheffing worden verleend voor:

 • Verbranding van door ziekten aangetast hout (iepenziekte, bacterievuur etc.) indien er ter voorkoming van verspreiding van ziektekiemen geen betere alternatieven voorhanden zijn.
 • Verbranding van slootruigte op aardappelland, ter voorkoming van verdere verspreiding c.q. bestrijding van bruinrot, indien daarvoor geen betere alternatieven voorhanden zijn.

Procedure aanvraag

Procedure aanvraag ontheffing

In de Algemene plaatselijke verordening staan algemene en procedurele regels over ontheffingen, die dus ook gelden voor ontheffingen voor het verbranden van afvalstoffen (waaronder alle soorten vreugdevuren). Verder worden op grond van onderhavig beleid de volgende specifieke procedurele regels toegepast:

 1. Een aanvraag om ontheffing voor een paasvuur kan vanaf 15 oktober worden ingediend; eerder ingediende aanvragen worden buiten behandeling gesteld.
 2. Een aanvraag om ontheffing voor een oudejaarsvuur kan vanaf 1 juni worden ingediend; eerder ingediende aanvragen worden buiten behandeling gesteld.
 3.  
  • Als eerste selectiecriterium geldt dat een aanvraag om ontheffing voor een bestaand paasvuur voorrang heeft op een nieuw paasvuur;
  • Als de organisator van een bestaand paasvuur in goed overleg met de gemeente een andere locatie in het dorp voor het paasvuur overeenkomt, dan krijgt deze overeengekomen locatie de voorrangspositie van een bestaand paasvuur en vervalt de voorrangspositie van het paasvuur op de oorspronkelijk locatie.
 4. Als tweede selectiecriterium geldt dat de aanvraag van de belangengroep met het grootste lokale maatschappelijke belang, zulks naar het oordeel van het college, voorrang heeft; bij twijfel hierover geldt de volgorde van binnenkomst. Toelichting: in gevallen waarbij het eerste selectiecriterium niet van toepassing is (bijvoorbeeld bij oudejaarsvuren) is het tweede selectiecriterium bepalend.
 5. Een aanvrager van een vreugdevuur dient minimaal 18 jaar te zijn.
 6. De aanvraag om ontheffing kan alleen via het daartoe vastgestelde formulier bij de gemeente worden gedaan.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.