Met het dorpsbudget heeft u, samen met het bestuur van uw dorpsvereniging,  de mogelijkheid om zelf te bepalen aan welke initiatieven in uw dorp een financiële bijdrage wordt verstrekt om de leefbaarheid in uw dorp te vergroten.

Indienen initiatief dorpsbudget

De criteria en voorwaarden waaraan een initiatief moet voldoen zijn na te lezen in de Subsidieregeling dorps- en wijkbudgetten gemeente Westerkwartier. 

Aansprakelijkheid

Voorafgaand  aan de realisatie van de activiteit/het initiatief wordt met de desbetreffende leefbaarheidsadviseur de aansprakelijkheid geregeld.  Samen met de leefbaarheidsadviseur wordt gekeken wat de beste vorm is om de aansprakelijkheid vast te leggen. Dit kan per initiatief verschillen.

Subsidieregeling

Op 7 juni 2022 is de subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten Gemeente Westerkwartier 2022 vastgesteld. Met de subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten Gemeente Westerkwartier 2022 geven wij onszelf en de dorpen een kader zodat er nu daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan de uitvoering en besteding van het dorpsbudget. 

Hoogte van de dorpsbudgetten

  1. Per dorp geldt een basisbedrag aangevuld met €1-, euro per inwoner. We kijken hierbij naar het inwoneraantal per 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar;
  2. Het basisbedrag is gebaseerd op het aantal inwoners per dorp of wijk, gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar.

In de tabel hieronder wordt het basisbedrag per grootte van het dorp of de wijk weergegeven: 

Basisbedrag per dorp of wijk
Tot 500 inwoners  €2.000
500 tot 5.000 inwoners €2.500
5.000 inwoners en meer€1.000
Bedrag per inwoner€1

Aantal inwoners per dorp

Op onderstaand kaartje is het aantal inwoners per dorp overzichtelijk samengevat. Ook kunt u op het kaartje de leefbaarheidsadviseur en de dorpswethouder vinden die bij uw dorp hoort.

Vragen?

U kunt contact opnemen met de leefbaarheidsadviseur in uw gebied. Bel of mail gerust als u vragen heeft.