Woonvisie Westerkwartier 2020-2025

Op 24 maart 2021 heeft de raad van de gemeente Westerkwartier de nieuwe Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 vastgesteld. Met deze woonvisie laten we zien hoe we ons als gemeente willen blijven ontwikkelen als een fijne woongemeente.

Inhoud

De Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 beschrijft het beleid op het gebied van wonen in het Westerkwartier voor de komende vijf jaar. Dit beleid geeft ons handvatten om in te spelen op de woonopgaven die in het gebied en de afzonderlijke dorpen leven. In de komende jaren staan we voor forse uitdagingen. De samenstelling van de bewoners in de dorpen verandert, we werken aan de kwaliteit en verduurzaming van de woningvoorraad en tegelijkertijd willen we wonen in het Westerkwartier betaalbaar houden voor iedereen. Het Westerkwartier blijft de komende jaren groeien en veel dorpen hebben lokale woonwensen. We gaan samen met de dorpen, woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordigers per dorp kijken wat nodig en mogelijk is.

Totstandkoming

De woonvisie is tot stand gekomen op basis van de resultaten van een woningmarktonderzoek, een online-enquête onder inwoners, een webinar en diverse dorpenbijeenkomsten en werksessies met de woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordigers. Eind vorig jaar heeft het concept van de Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 ter inzage gelegen voor inspraak. Het college van burgemeester en wethouders heeft de ingediende reacties beantwoord in een inspraaknota en verwerkt in de nieuwe woonvisie.