Aan uw uitkering zijn rechten en plichten verbonden. De belangrijkste zetten wij hier voor u op een rij.

Plicht tot arbeidsinschakeling

De bijstandsuitkering ontvangt u op grond van de Participatiewet. Het belangrijkste doel van de Participatiewet is dat u zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Iedereen heeft een verplichting om zelf actief te zoeken naar werk. De wet geeft aan dat u alle soorten werkzaamheden moet accepteren. 

Ook als het werk is waarvoor u niet bent opgeleid of waar u geen ervaring in hebt. U bent verplicht om mee te werken aan alle mogelijkheden die de gemeente u biedt om uw kansen bij het vinden van werk te vergroten. U kunt hierbij denken aan het volgen van (taal) cursussen. Uw consulent werk en inkomen brengt u met de juiste collega in contact.

Hulp bij vinden van werk

Lukt het niet om werk te vinden? Dan kunt u hulp krijgen van de gemeente bij vinden van werk. Er zijn trajectbegeleiders, adviseurs arbeidsbemiddeling, arbeidsdeskundigen en jobcoaches in dienst bij de gemeente. Zij kunnen u op verschillende gebieden ondersteunen bij het vinden, behouden of uitbreiden van werk. Ook kunt u ondersteuning krijgen met het opstarten van een eigen bedrijf.

Inlichtingenplicht

U bent verplicht om alle inkomsten en wijzigingen in uw persoonlijke situatie juist, volledig en op tijd door te geven. U gebruikt hier het wijzigingsformulier voor. 

Voorbeelden: andere auto, inkomsten, verhuizing en giften 

Het niet (op tijd) nakomen van de inlichtingenplicht kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Uw uitkering kan worden herzien, ingetrokken of teruggevorderd. Daarnaast kan er ook een boete worden opgelegd.

Inlichtingenplicht en beschermingsbewind

Bij beschermingsbewind mag u niet meer zelf beslissen over de goederen die onder bewind staan. Toch blijft u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van alle inkomsten en wijzigingen in uw persoonlijke situatie via het wijzigingsformulier.

Het kan zijn dat u met uw bewindvoerder heeft afgesproken dat hij of zij dit voor u doet. Wij zien ook regelmatig dat een bewindvoerder dit aan u als rechthebbende overlaat. Wij raden u aan hierover goede afspraken met uw bewindvoerder te maken.

Inleveren wijzigingsformulier

Wanneer u een uitkering heeft aangevraagd dan vindt u met deze informatiemap het wijzigingsformulier. Bij een wijziging in uw omstandigheden levert u het wijzigingsformulier zo snel mogelijk in. U kunt het formulier en bewijsstukken ook mailen naar uitkeringsadministratie@westerkwartier.nl

Wanneer u wisselende inkomsten ontvangt, moet u deze inkomsten elke maand via het wijzigingsformulier aan ons doorgegeven. Het wijzigingsformulier moet op de aangegeven datum ondertekend, volledig ingevuld en samen met de bewijsstukken weer bij ons ingeleverd zijn. Dus niet te vroeg, maar ook niet te laat! 

Wanneer u een wijzigingsformulier heeft ingeleverd wordt er automatisch een nieuwe aan u opgestuurd. Is er iets niet duidelijk of zijn er twijfels over het wel of niet inleveren van het formulier neemt u dan contact op met uw consulent werk en inkomen.

Medewerkingsplicht

U bent verplicht om mee te werken aan onderzoeken die van belang zijn bij het bepalen of u recht hebt op een uitkering.

Inlichtingenbureau

Het inlichtingenbureau zorgt ervoor dat informatie, die van belang is bij het bepalen van uw recht op uitkering, vanuit verschillende overheidsinstanties bij de gemeente terechtkomt. Zoals:

  • Loongegevens vanuit het UWV.
  • Informatie over uw spaargeld en uw bankrekeningen vanuit de Belastingdienst.
  • Informatie over voertuigen vanuit Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Huisbezoek

Het kan zijn dat uw consulent werk en inkomen op huisbezoek komt. Uw consulent bepaalt zelf of een huisbezoek nodig is. Om uw privacy te beschermen worden er geen gesprekken aan de deur gevoerd. Het gesprek vindt meestal plaats in uw woonkamer. Het kan voorkomen dat de consulent andere ruimtes in uw woning wil zien. Hiervoor moet u eerst uw toestemming hebben gegeven.

U mag het huisbezoek weigeren, maar dit kan gevolgen hebben voor uw recht op een uitkering. Als er niet vastgesteld kan worden of u recht heeft op een uitkering, dan kan dit betekenen dat uw aanvraag wordt afgewezen of dat uw uitkering wordt stopgezet. Blijkt uit het huisbezoek dat de door u opgegeven informatie niet klopt? Dan ontvangt u op korte termijn een bericht over de gevolgen voor uw aanvraag of uw uitkering.

Taaleis

De overheid vindt dat iedereen die een uitkering van een gemeente ontvangt, goed Nederlands moet kunnen begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Dit is nodig om goed mee te kunnen doen in de maatschappij en gemakkelijker een baan of vrijwilligerswerk te kunnen vinden. 

Als uw taalniveau te laag is, moet u actief werken aan uw taalvaardigheid. Wanneer u een uitkering aanvraagt, krijgt u ook bericht over het maken van de taalmeter. Misschien heeft u deze test al gemaakt. Aan de hand van de taalmeter kunnen wij bekijken of het nodig is om u ondersteuning aan te bieden voor het verbeteren van de Nederlandse taal. De volgende inwoners hoeven geen taalmeter test te maken:

  • Inwoners die een diploma hebben van MBO-2 of hoger.
  • Inwoners die bezig zijn met een alfabetisering- of inburgeringstraject.
  • Inwoners die ontheffing van de inburgeringsplicht hebben gekregen na een haalbaarheidstoets.
  • Inwoners die langdurig/permanent zijn opgenomen in een instelling.
  • Inwoners die weten dat ze binnen een maand na het ontvangen van de uitnodiging uitstromen naar werk of om andere redenen geen uitkering meer zullen ontvangen.
  • Inwoners die naar de Praktijkschool zijn geweest.

Uitbetaling uitkering

Als uw uitkeringsaanvraag wordt goed gekeurd, krijgt u maandelijks geld op uw rekening gestort.

Vakantiegeld

U hebt ook recht op vakantiegeld. Wij reserveren maandelijks een bedrag van uw uitkering. Uw vakantiegeld wordt in de derde week van juni of bij het stoppen van uw uitkering uitbetaald. U kunt geen voorschot krijgen op uw vakantiegeld.

Vakantie recht en een plicht

Gaat u op vakantie? Dan moet u dit melden op uw wijzigingsformulier. U mag ieder jaar 4 weken met vakantie in het buitenland. Dit mag één periode van 4 weken zijn, maar kan ook in meerdere kortere periodes plaatsvinden. Bij het plannen van uw vakantie moet u in ieder geval rekening houden met verplichtingen of afspraken in verband met uw re-integratie. 

Gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland op vakantie? Dan heeft u na 4 weken geen recht meer op bijstand. Voor vakantie in Nederland geldt geen wettelijke vakantieduur maar een langdurig verblijf buiten de gemeente kan wel gevolgen hebben voor uw uitkering. U moet beschikbaar blijven voor werk.

Fraude en misbruik

Het geven van onjuiste informatie of het niet doorgeven van wijzigingen kan betekenen dat u een periode te veel of ten onrechte een uitkering hebt ontvangen. Als uit onderzoek blijkt dat dit het geval is, dan moet u de ten onrechte ontvangen uitkering terugbetalen. Ook kan aan u een boete worden opgelegd. In sommige gevallen kan fraude leiden tot het stopzetten van de uitkering. Verder loopt u het risico dat u strafrechtelijk wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie.

Privacy

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens die u of het inlichtingenbureau aan de gemeente doorgeeft. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een veilige en goede verwerking van uw gegevens. Dit is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.