Lees de privacyverklaring van de gemeente Westerkwartier.

De gemeente moet zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), het Privacybeleid gemeente Westerkwartier en andere specifieke wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de Jeugdwet, de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer en de Wet politiegegevens. De gemeente gebruikt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig.

Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag of wanneer u zich meldt voor zorg of ondersteuning
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.
 • Het behandelen van uw klacht, bezwaar of beroep.
 • Ter verbetering van onze dienstverlening, persoonsgegevens worden in dit geval geanonimiseerd.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Meestal verzamelen wij persoonsgegevens via een formulier dat u invult op deze website of bij telefonisch contact. Daarnaast is in de wet geregeld dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen, bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen of andere landelijke informatiesystemen van de overheid.

Hoe lang bewaren we gegevens?

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. In een aantal gevallen zijn we verplicht uw gegevens langer te bewaren omdat dat in de Archiefwet staat.

Delen met anderen

Soms moeten wij van de wet bepaalde persoonsgegevens delen met andere organisaties. Soms besteden wij het verwerken van uw gegevens uit aan andere organisaties. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Wij delen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming.  Er zijn echter uitzonderingen. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden zonder dat u dit (direct) weet. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan die van u. Bijvoorbeeld bij een melding over huiselijk geweld, bij verdenking van fraude of voor het handhaven van de openbare orde. Ook dan worden nog steeds alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt. Maar uw betrokkenheid is dan anders. In alle gevallen behoudt u uw privacy-rechten. 

Voor het delen van persoonsgegevens die te maken hebben met zorg en ondersteuning heeft de gemeente een aanvullend Privacy protocol Sociaal domein opgesteld.

Beeldopnames

Als gemeente maken wij foto’s en beeldopnames die te maken hebben met onze publiekrechtelijke taken en we houden u graag via foto’s en beeldopnames op de hoogte van wat er binnen onze gemeente speelt. Denk aan informatiebijeenkomsten, activiteiten in de gemeente, koninklijke onderscheidingen, herdenkingen, openingen en feestelijke bijeenkomsten door een lid van het college, maar ook vergaderingen van de gemeenteraad, commissieleden en B&W. Wij gebruiken de foto’s en de beeldopnames alleen voor onze eigen communicatie via de pers, de websites, Facebookpagina's en Twitter. Wij geven deze foto’s en beeldopnames niet aan andere organisaties of bedrijven.

Als u als enige of slechts met een paar andere mensen vol in beeld staat, vragen wij u om mondelingen toestemming voor het gebruik van de foto of beeldopname. Voor kinderen tot 16 jaar vragen wij de ouders/wettelijk vertegenwoordigers om toestemming.

In sommige gevallen kunnen wij niet van iedereen persoonlijk toestemming vragen. U staat bijvoorbeeld met heel veel mensen op een foto of een beeldopname. Ook kunt u als toevallige voorbijganger op een foto of beeldopname staan. Wij maken altijd van tevoren duidelijk kenbaar dat er foto’s of beeldopnames worden gemaakt. Wilt u niet op de foto of op een beeldopname, geeft u dit dan aan. Dan houden wij hier rekening mee.

Klachten, bezwaar en beroep

Indien u een bezwaarschrift of een klacht indient, verwerken wij uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt om een bezwaarschrift of een klacht te beoordelen en af te handelen. We verwerken uw persoonsgegevens niet zomaar. Dit doen we op basis van de hoofdstukken 6, 7 en 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een bezwaarschrift of een klacht kan niet anoniem worden ingediend (artikelen 6:5 en 9:4 Awb).

Maakt u bezwaar tegen een besluit van de gemeente op een aanvraag van iemand anders, bijvoorbeeld tegen een aan uw buren verleende omgevingsvergunning, dan informeren wij de vergunninghouder ook over het ingediende bezwaarschrift. Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, kan de procedure leiden tot een hoorzitting. Voor deze hoorzitting delen wij gegevens met de commissie bezwaarschriften, die advies over het bezwaarschrift aan ons uitbrengt. Belanghebbenden worden in elkaars aanwezigheid gehoord tenzij er zwaarwichtige redenen zijn om dat niet te doen.

Indien u een klacht indient, dan delen wij persoonsgegevens met derden die betrokken zijn bij uw klacht. Dit kan bijvoorbeeld een organisatie zijn over wie u niet tevreden bent. Wij delen uiteraard alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens worden verzameld zonder uw toestemming.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn toegang tot persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen.

Online verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen

English

As of 29 September 2018, European citizens and companies will be able to log in to all Dutch public organizations using a national, by Europe acknowledged means. This has been agreed by the EU member states in the eIDAS decree. The goal of this decree is to make it easier and safer to arrange your business online, within Europe.

You have the right to view, correct or have data deleted held about you by the muncipality.

Request information in the context of the GDPR

Heeft u vragen of klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens?

Heeft u specifieke vragen, vraag dan eerst uw contactpersoon om informatie. Wilt u hierover niet met uw contactpersoon praten? Weet u niet wie uw contactpersoon is? Of heeft u geen contactpersoon? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail: fg@westerkwartier.nl

Zie ook