Leerlingenvervoer

Gaat uw kind naar school? Dan zorg u er zelf voor dat uw kind veilig op school komt. Is het voor uw kind niet mogelijk om dichtbij huis naar school te gaan? Dan kunt u misschien gebruik maken van leerlingenvervoer. Komt u voor leerlingenvervoer in aanmerking, dan ontvangt u van ons een tegemoetkoming in de vervoerskosten naar school. Of wij regelen het vervoer van uw kind naar school. Op deze pagina vraagt u leerlingenvervoer aan en leest u de voorwaarden.

Voorwaarden voor Basisonderwijs/Speciaal Basisonderwijs/Speciaal Onderwijs

Het vervoer van huis naar school en terug is een normale verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw kind verblijft in de gemeente Westerkwartier;
 • De dichtstbijzijnde toegankelijke school voor uw kind ligt op meer dan zes kilometer van uw woning;
 • De school is de dichtstbijzijnde school die bij uw levensovertuiging past. Gaat uw kind naar een school voor basisonderwijs, dan moet u misschien een eigen bijdrage betalen. Wij verstrekken dan alleen een financiële vergoeding;
 • Uw kind gaat naar een speciale school voor basisonderwijs (sbo);
 • Uw kind gaat naar de onderbouw afdeling van een school voor speciaal onderwijs (so);

Wij beoordelen uw aanvraag en besluiten of leerlingenvervoer mogelijk is. Wanneer dit voor de beoordeling nodig is kunnen wij aanvullende bewijsstukken bij u opvragen en/of u en uw kind uitnodigen voor een gesprek. 

Weet u niet zeker of u voor leerlingenvervoer in aanmerking komt? Bel ons dan of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@westerkwartier.nl.

Voorwaarden voor Voortgezet Speciaal onderwijs cluster 1 en 3

Het vervoer van huis naar school en terug is een normale verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw kind verblijft in de gemeente Westerkwartier;
 • Uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school; 
 • Uw kind heeft een blijvende vervoershandicap en gaat naar een cluster 1 of 3 school voor voortgezet speciaal onderwijs. Uw kind is niet in staat met het openbaar vervoer en/of fiets naar school te reizen. Zelfs niet als een begeleider mee zou gaan. U hoeft geen vervoersadvies mee te zenden.

Wij beoordelen uw aanvraag en besluiten of leerlingenvervoer mogelijk is. Wanneer dit voor de beoordeling nodig is kunnen wij aanvullende bewijsstukken bij u opvragen en/of u en uw kind uitnodigen voor een gesprek. 

Weet u niet zeker of u voor leerlingenvervoer in aanmerking komt? Bel ons dan of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@westerkwartier.nl.

Voorwaarden voor Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 2 en 4 en Voortgezet Onderwijs

Het vervoer van huis naar school en terug is een normale verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw kind verblijft in de gemeente Westerkwartier;
 • Uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school; 
 • Uw kind heeft een blijvende vervoershandicap en gaat naar een cluster 2 of 4 school voor voortgezet speciaal onderwijs of naar een school voor voortgezet onderwijs. Uw kind is niet in staat met het openbaar vervoer en/of fiets naar school te reizen. Zelfs niet als een begeleider mee zou gaan. Stuur altijd een gemotiveerde verklaring mee van de medisch specialist die uw kind behandelt (geen verklaring van de huisarts).

Wij beoordelen uw aanvraag en besluiten of leerlingenvervoer mogelijk is. Wanneer dit voor de beoordeling nodig is kunnen wij aanvullende bewijsstukken bij u opvragen en/of u en uw kind uitnodigen voor een gesprek. 

Weet u niet zeker of u voor leerlingenvervoer in aanmerking komt? Bel ons dan of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@westerkwartier.nl.

Wanneer heeft u geen recht op leerlingenvervoer?

In bepaalde situaties krijgt u geen leerlingenvervoer, hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Uw kind gaat naar een cluster 2 of 4 school voor voortgezet speciaal onderwijs of naar een school voor regulier voortgezet onderwijs; (bijvoorbeeld Praktijkonderwijs) en kan zelfstandig reizen;
 • Het gaat niet om de dichtstbijzijnde toegankelijke school;
 • Uw kind heeft een tijdelijke handicap. Bijvoorbeeld een gebroken been;
 • U kiest voor een bepaalde basisschool, omdat u bijvoorbeeld het onderwijs op die school beter vindt.

In al deze situaties moet u zelf het vervoer naar school bekostigen en regelen.

Hoe berekent u de afstand?

Voor de berekening van de afstand gaan we uit van de kortste route volgens de ANWB-routeplanner. 

Let op: standaard staat de planner ingesteld op snelste route. Pas het zelf aan naar kortste route.

Wat bedoelen met 'richting'?

Hiermee wordt bedoeld de school waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school. Dit wordt bijzonder onderwijs genoemd.

Scholen die lesgeven vanuit een bepaald idee op onderwijs en opvoeding vallen niet onder bijzonder onderwijs. Zoals bijvoorbeeld een Jenaplan-, Montessori- of Leonardoschool.

Wat bedoelen we met cluster onderwijs?

Het (voortgezet) speciaal onderwijs bestaat uit 4 clusters:

 • Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen;
 • Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of met een taal-spraakontwikkelingsstoornis;
 • Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen (somatisch);
 • Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

Vormen van vergoeding

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer

 • De gemeente geeft u een tegemoetkoming en u regelt zelf het vervoer van uw kind naar school;
 • De gemeente regelt het taxivervoer van uw kind naar school. Dit is altijd groepsvervoer. U ontvangt zelf geen vergoeding.

Het recht op een tegemoetkoming geldt alleen ten behoeve van schoolbezoek voor wat betreft het onderwijs. Het vervoer naar een schoolactiviteit op een andere locatie dan de school en buiten de normale lesuren om, wordt niet vergoed. Bijvoorbeeld een sportdag, schoolzwemles of schoolfeest.

De tegemoetkoming geldt alleen voor het vervoer tussen het woonadres van het kind en de school. Het vervoer sluit altijd aan op de schooltijden, zoals genoemd in de schoolgids van uw kind. Vervoer vanuit school naar bijvoorbeeld een revalidatiecentrum of zorgboerderij wordt niet vergoed. 

Hoe werkt taxivervoer?

Het taxivervoer sluit altijd aan op de schooltijden van uw kind en vindt alleen plaats tussen de woning (verblijfsadres) van uw kind en de school. Let op! Het gaat om de schooltijden zoals vermeld in de schoolgids. Het vervoer voor, tijdens of na de schooldag naar bijvoorbeeld een sportclub of revalidatiecentrum valt niet onder het leerlingenvervoer. Dit geldt ook voor het vervoer naar een schoolactiviteit op een ander adres dan het schooladres. U moet dan zelf het vervoer van uw kind regelen en bekostigen. Dit geldt ook als uw kind onder schooltijd ziek wordt en naar huis moet worden gebracht.

Moet uw kind voor school naar een ander adres voor stage dan kunnen wij dit alleen vervoeren als dit vervoer past in de bestaande schoolroute van uw kind. Ook moeten de stagetijden aansluiten op de schooltijden van uw kind. Past het stageadres niet binnen de normale route van uw kind, dan moet u zelf het vervoer regelen.

Wat kost het?

Alleen ouders van leerlingen op het Basisonderwijs betalen een eigen bijdrage voor het vervoer als het gecorrigeerd verzamelinkomen hoger is dan de gestelde grens. Het gecorrigeerd verzamelinkomen is het totale gezinsinkomen. Dit is het inkomen van beide ouders/verzorgers. Per schooljaar verschillen de bedragen.

Schooljaar 2024-2025

Is het totale gezinsinkomen over het jaar 2022 hoger dan € 29.700,00 per jaar
dan betaalt u een eigen bijdrage van 

Gaat uw kind naar het basisonderwijs en woont u verder dan 20 kilometer van de school? Dan bepalen wij op basis van uw inkomen of u een extra bijdrage moet betalen. De extra bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Is uw gezinsinkomen lager dan de gestelde grens en wilt u vrijstelling van de eigen bijdrage? Stuur dan de inkomensverklaringen (IB60-formulier) mee van beide ouders/verzorgers bij uw aanvraag. Heeft u nog geen inkomensverklaring? Ga dan naar de website van de Belastingdienst en log daarin op Mijn Belastingdienst. Bij het onderdeel Mijn Gegevens > Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen kunt u de inkomensverklaring downloaden. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen via telefoonnummer (0800) 0543.

Als uw kind na het begin van het schooljaar instroomt wordt de hoogte van de eigen bijdrage evenredig aangepast. Als de afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt kan er een draagkrachtafhankelijke bijdrage worden gevraagd. 

Hoe vraagt u Leerlingenvervoer aan?

Bent u ouder of verzorger en vraagt u leerlingenvervoer voor uw kind aan? Maak dan gebruik van het digitale formulier. U moet ieder jaar een nieuwe aanvraag doen.

Stappenplan Leerlingenvervoer aanvragen

 1. Elk schooljaar moet u weer een nieuwe aanvraag doen;
 2. Soms moet u bewijsstukken meezenden. Bijvoorbeeld een inschrijfbewijs van school, een vervoersadvies, een verklaring van een medisch specialist of uw inkomensgegevens;
 3. Start de aanvraag met uw DigiD. Als u die nog niet hebt kunt u een DigiD aanvragen;
 4. Vul het formulier in, controleer het overzicht en klik op verzenden;
 5. U krijgt per e-mail een bevestiging van uw aanvraag. Geen e-mail ontvangen? Ook niet in je spambox? Doe de aanvraag opnieuw;
 6. Is uw aanvraag volledig, dan handelen wij uw aanvraag binnen acht weken af. Deze termijn kan maximaal met vier weken worden verlengd. Wij verstrekken geen vergoeding met terugwerkende kracht. Hebben wij voor de beoordeling van uw aanvraag nog extra bewijsstukken van u nodig, dan informeren wij u hierover per e-mail. Uw aanvraag wordt dan opgeschort.

Heeft u moeite met de online aanvraag? 

Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij Sociaal Werk De Schans.

Of bel ons via 14 0594. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur. Of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@westerkwartier.nl. We helpen u graag.

Wijzigingen doorgeven

Gaat uw kind verhuizen? Gaat uw kind naar een andere school, of stopt met school? Deze veranderingen hebben invloed op ons besluit over het leerlingenvervoer. U geeft veranderingen direct aan ons door. U doet dit met de wijzigingsknop hieronder. Moet u door de wijziging een nieuwe aanvraag doen, dan informeren wij u hierover.

Wijzigen uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mail)? Geef dit altijd aan ons door, zodat wij u kunnen bereiken. 

Wijziging online doorgeven

Andere vergoedingen

Heeft uw kind geen recht op leerlingenvervoer en heeft u een laag inkomen? Misschien kunt u gebruik maken van andere vergoedingen voor het reizen naar school.

Financiële hulp van de gemeente

U kunt bij de gemeente terecht voor financiële hulp. Wij bekijken samen met u waar u recht op heeft. Ga daarvoor naar de pagina over inkomensondersteunende maatregelen.

Financiële hulp van de provincie

Heeft u een laag inkomen en kunt u de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen. Op de website van de Provincie Groningen staan de voorwaarden voor het Studiefonds.

Meer informatie

Contact

Wilt u meer weten of heeft u nog een vraag? Neem dan contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur via 14 0594. Of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@westerkwartier.nl. We helpen u graag.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.