Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur beoordeelt het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten. Bij het ontbreken van benodigde stukken wordt degene die de kandidatenlijst inlevert hiervan op de hoogte gesteld. Dan krijgt deze persoon nog 2 dagen de gelegenheid de verzuimen te herstellen.
Na de zitting ligt het proces verbaal en de bijlagen tijdens openingstijden ter inzage bij het team inwonerszaken in het gemeentehuis te Leek. Inzien kan tot en met 4 februari 2022.

Openbare zitting Centraal stembureau op vrijdag 4 februari 2022

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur vindt de openbare zitting van het centraal stembureau plaats in de raadszaal in het gemeentehuis van Zuidhorn.
Belangstellenden kunnen deze zitting bijwonen, hierbij houden we rekening met de  dan geldende Corona maatregelen. Daarom is deze zitting ook digitaal bij te wonen via https://westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl/.

Het Centraal Stembureau stelt vast:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • de nummering van de kandidatenlijsten.

Na vaststelling wordt de zitting  tijdelijk geschorst zodat er de mogelijkheid is om bezwaren in te dienen. Wilt u digitaal bezwaar indienen dan kunt u zich aanmelden via verkiezingen@westerkwartier.nl  onder vermelding van:

  • uw naam;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres

U ontvangt dan een eigen toegangslink om na schorsing uw bezwaar mondeling toe te lichten.
Na de zitting ligt het proces verbaal tijdens openingstijden ter inzage bij het team inwonerszaken in het gemeentehuis te Leek.