Culturele organisaties, sportverenigingen en de buurt- en dorpshuizen van de gemeente Westerkwartier kunnen gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling verhoogde energielasten. Deze regeling richt zich in eerste instantie op eigenaren en beheerders van maatschappelijke accommodaties. 

Aanvragen voor 2023 zijn niet meer mogelijk.

Subsidieregeling

Wilt u weten of u er ook voor in aanmerking komt? Lees de regeling op overheid.nl

Voor welke organisaties

De regeling is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die:

 • in het Westerkwartier gevestigd zijn,
 • geen winstoogmerk hebben,
 • uit meer dan één persoon bestaan,
 • vallen onder de categorie sportvoorziening, cultuurvoorziening of buurt- of dorpshuis,
 • een eigen accommodatie hebben of het beheer voeren over een maatschappelijke accommodatie en daarbij verantwoordelijk zijn voor de energielasten.

Voorwaarden

Om hiervoor in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 • De organisatie maakt, waar mogelijk, aantoonbaar gebruik van de landelijke en provinciale energieregelingen.
 • De verhoogde energielasten zijn financieel aangetoond door het meesturen van bijlages. Voorschotnota’s voldoen niet en zijn hiervan uitgesloten.
 • Subsidie wordt verstrekt als compensatie voor de toegenomen energiekosten in de periode 1 juli 2023 tot 31 december 2023.
 • Maximaal 75% van de toegenomen energielasten kunnen vanuit deze regeling gecompenseerd kunnen worden.
 • Verhoogde energielasten die vanuit deze regeling gecompenseerd worden mogen niet worden doorberekend aan eventuele huurders van de accommodatie.
 • De subsidieaanvrager laat zien welke maatregelen zij op korte termijn nemen om de energielasten omlaag te brengen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan verduurzamingsmaatregelen, het concentreren van bijeenkomsten en het clusteren van gymonderwijs op 1 dag. 
 • De subsidieaanvrager stelt een plan op voor het terugbrengen van energielasten tot een aanvaardbaar niveau op langere termijn. Hierin moet opgenomen worden hoe het pand voor de toekomst planmatig verduurzaamd wordt.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wat moet ik toevoegen bij de aanvraag?

In de subsidieaanvraag wordt u gevraagd de volgende documenten toe te voegen:

 1. Een jaarafrekening energieleverancier van een representatief jaar om de verbruikscijfers aan te tonen.
 2. Het voorafgaande energiecontract om de tarieven aan te tonen.
 3. Het nieuwe energiecontract met energietarieven.
 4. Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud.

Zorg dat u de documenten digitaal beschikbaar hebt op de pc/laptop/tablet of telefoon waarmee u deze aanvraag doet. Eén bijlage mag niet groter zijn dan 8 MB, alle bijlagen bij elkaar mogen niet groter zijn dan 40 MB. 

Uitzonderingen die in de regeling zijn opgenomen

Een uitzondering wordt gemaakt voor verenigingen die behoren tot de doelgroep (artikel 5, lid a tot en met d) en die een ruimte huren van een verhuurder die geen gebruik van deze regeling kan maken. Deze verenigingen kunnen zelf een aanvraag voor deze regeling indienen, tenzij de verhuurder gecompenseerd kan worden vanuit een andere (landelijke) regeling. Deze verenigingen leveren het volgende aan:

 • stukken waaruit de verhoging van huur als gevolg van de energielasten blijkt,
 • een uittreksel uit het Handelsregisters van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud.

De aanvraag wordt op basis van maatwerk beoordeeld.

Looptijd

De subsidieregeling heeft betrekking op de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023. De aanvraag moet uiterlijk 31 december 2023 zijn ingediend.

Vaststellen van de subsidie

Definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat officiële jaarstukken over de aangevraagde periode zijn aangeleverd bij de gemeente. Bij de vaststelling wordt ook gekeken in hoeverre er gebruik is gemaakt van andere (landelijke) regelingen. Ontvangen subsidie vanuit andere regelingen wordt in mindering gebracht.

Contact

Heeft u vragen over deze regeling? Of wilt u aanvullende informatie aanleveren voor u aanvraag? U kunt contact opnemen met 14 0594 of energiemaatschappelijk@westerkwartier.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.