Bestemmingsplan en beeldkwaliteit Leeksterveld

Voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark is een bestemmingsplan opgesteld. Hierin zijn spelregels opgenomen, bijvoorbeeld over waar bedrijven zich kunnen vestigen en hoe groot de gebouwen mogen worden.

Op het bedrijvenpark is ruimte voor industriële bedrijven, transport- en logistieke bedrijven, groothandels-, bouw-nijverheids- en dienstverlenende bedrijven.

Naast het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitplan opgesteld, waarin eisen en wensen zijn geformuleerd ten aanzien van de kwaliteit en uitstraling van de gebouwen, de inrichting van de percelen en de openbare ruimte (groen, water, wegen).
De spelregels voor het oprichten van bebouwing en de eisen die worden gesteld aan de beeldkwaliteit zijn niet overal op het bedrijventerrein gelijk. Er wordt onderscheid gemaakt in algemene eisen die voor het hele bedrijventerrein van belang zijn en specifieke eisen die voor beeldbepalende gebieden van het bedrijventerrein van kracht zijn. Aan de beeldkwaliteit van bedrijfsgebouwen die gesitueerd zijn in zicht- of representatieve zones worden hoge eisen gesteld.

Inrichting

Door de royale groene en waterrijke opzet van het bedrijvenpark sluit dit goed aan bij het bestaande landschap dat omgeven is door houtsingels en water.

Algemene voorschriften

Voor het oprichten van bedrijfsgebouwen gelden globaal de volgende spelregels:

  • tenminste 35% van een bouwperceel dient te worden bebouwd
  • de afstand tussen gebouwen en de zijdelingse en achterperceelsgrenzen dient tenminste 5 meter te bedragen
  • maximale bouwhoogte: 12 meter (hiervan kan in bepaalde gevallen worden afgeweken tot maximaal 15 meter)
  • bedrijfswoningen zijn niet toegestaan
  • de opslag van goederen etc.. moet binnen de bedrijfsgebouwen plaatsvinden

Per deelgebied zijn specifieke voorschriften van toepassing. Meer informatie daarover vindt u in het bestemmingsplan Leeksterveld en het beeldkwaliteitsplan Leeksterveld  (2,52 MB)