Dossiernummer 196919284

Datum: 31 mei 2022

1. Besluitenlijst

Besluit:

Het besluitenverslag vast te stellen.

2. Uitnodiging en agenda Groninger Bestuurdersbijeenkomst 3 juni

Besluit:

Kennis te nemen van de uitnodiging en agenda voor de Groninger Bestuurdersbijeenkomst op 3 juni 2022.

3. Eerste bestuursrapportage 2022

Besluit:

Vast te stellen dat alle relevante beleidsmatige- en financiële afwijkingen goed gemeld zijn in de eerste bestuursrapportage, en eventuele op- en aanmerkingen door te geven aan financiën ter finale verwerking voor het college van 7 juni.

4. Jaarstukken 2021 gemeente Westerkwartier

Besluit:

De concept-jaarstukken 2021 en de infographic bespreken (in aanwezigheid van de directie in verband met de bedrijfsvoeringsaspecten) en eventuele opmerkingen meegeven voor de definitieve versies.

5. Inzet project Gebiedsvisie Nienoord

Besluit:

  • Een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor een projectleider Gebiedsvisie Nienoord voor 8u per week voor de duur van een jaar.
  • Dit te verwerken in de 2de bestuursrapportage.

6. Meerjarenprognose Grondexploitatie 2022

Besluit:

In te stemmen met het leggen van de geheimhouding op dit advies ex. Artikel 55 van de Gemeentewet en de raad te verzoeken om deze geheimhouding te bekrachtigen overeenkomstig artikel 25 van de Gemeentewet.

7. Raadsbrief schriftelijke vragen Groen Links d.d. 8-5-2022

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van de vragen zoals opgenomen in de concept raadsbrief en deze naar de raad te verzenden.

8. Brief aan de staatssecretaris van EZK n.a.v. berichtgeving vertraging oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek

Besluit:

  • Kennis te nemen van de regionale brief aan de staatssecretaris van het ministerie van EZK naar aanleiding van de berichtgeving over de vertraging van de bouw van de stikstofinstallatie Zuidbroek.
  • In te stemmen met de inhoud van de brief en de Gedeputeerde Staten Groningen te mandateren om de brief namens uw college te versturen naar het ministerie van EZK.

9. Beleidsregels studietoeslag gemeente Westerkwartier 2022

Besluit:

  1. De beleidsregels studietoeslag gemeente Westerkwartier 2022 vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 1.
  2. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel te verzoeken de verordening individuele studietoeslag participatiewet gemeente Westerkwartier 2019 per 1 april 2022 in te trekken.

10. Raadsvragen VZ schuldhulpverlening

Besluit:

  1. De concept raadsbrief met beantwoording raadsvragen ‘schuldhulpverlening’ vaststellen.
  2. De raad middels bijgevoegde concept raadsbrief informeren.

11. Schriftelijke vragen Groen Links Meerkostenregeling Wmo

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van de vragen zoals opgenomen in de concept raadsbrief en deze naar de raad te verzenden.