Dossiernummer 196919284

Datum: 27 juni 2022

Besluitenlijst College van B&W

1. Opening

2. Vaststelling van de agenda

3. Besluitenlijst

Besluit:

De besluitenlijst vast te stellen.

4. Mededelingen

5. Ingekomen stukken

6.a. Uitnodigingen

6.b. Weekoverzicht

7. Oekraïne

8. Raadsoverleg en -vergadering

9. Strategie en externe positionering

10. Nazorg voormalige stortplaats Provincialeweg 79A Sebaldeburen; monitoring 2019/2021

Besluit:

 • Kennis te nemen van de resultaten van de monitoring 2019 en 2021 van de voormalige stortplaats Povinciale Weg 79A Sebaldeburen.
 • Omwonenden te informeren over de resultaten van de monitoring 2019 en 2021.

11. Grondoverdracht Fanerpolder

Besluit:

 • Akkoord te gaan met de verkoop van de percelen 726 en 850, beiden kadastrale gemeente Zuidhorn, sectie C, voor een bedrag van € 1,-.

12. Startdocument RES 2.0

Besluit:

In te stemmen met het Startdocument RES 2.0 en de raad hierover te informeren middels de bijgevoegde raadsbrief.

13. Wijziging bestemming Evertswijk 7 Zevenhuizen (locatie Sportzaal De Til)

Besluit:

 • Het voornemen op te vatten een bestemmingsplan voor te bereiden om de bouw van drie vrijstaande woningen aan de Evertswijk 7 in Zevenhuizen mogelijk te maken;
 • In te stemmen met het (bijgevoegd) stedenbouwkundig Programma van Eisen en deze als uitgangspunt te hanteren bij het opstellen van het bestemmingsplan;
 • Alle uit het plan voortvloeiende kosten te dekken uit de opbrengsten van de verkoop van de gronden;
 • Omwonenden per brief over het voornemen te informeren.

14. Wob Ritsma Opende

Besluit:

 1. Een nieuw besluit te nemen op het bezwaar van mevrouw Ritsma inzake niet tijdig beslissen, in lijn met de uitspraak van de rechtbank van 29 maart jl. en conform bijgaand concept;
 2. Een besluit te nemen op het Wob-verzoek van 9 april 2022 conform bijgaand concept.
 3. De raad in kennis te stellen van de stand van zaken via bijgaande conceptbrief.

15. ALV-VNG 29 juni 2022

Besluit:

 • Kennis te nemen van de informatie als voorbereiding op de ALV-VNG van 29 juni 2022.
 • In te stemmen met de daarin opgenomen ambtelijke adviezen.
 • Burgemeester Ard van der Tuuk aan te wijzen als gemachtigde vertegenwoordiger van de gemeente Westerkwartier.

16. Raadsbrief meerjarenbeeld 2023-2026

Besluit:

Kennis te nemen van het financieel meerjarenbeeld 2023-2026 en deze ter informatie door te geleiden naar de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief.

17. Hamerstukken

18. Uitkomsten meicirculaire 2022 gemeentefonds

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de meicirculaire 2022 en deze ter informatie door te geleiden naar de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief.
 2. In te stemmen met de aanname van een onderuitputting van 20% van het accres voor de jaren 2022-2025 voor een verwachte toekomstige daling hiervan.
 3. In te stemmen met de voorgestelde reservering voor loon- en prijsstijgingen.
 4. In te stemmen met de voorgestelde inzet van de taakmutaties in de meicirculaire 2022.
 5. De uitkomsten verwerken in de documenten van de planning en controlcyclus (tweede bestuursrapportage 2022 en de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026).

19. Ontwerpbestemmingsplan "Pastorijlaan 3, Oldehove"

Besluit:

Het (bijgevoegde) ontwerpbestemmingsplan “Pastorijlaan 3, Oldehove” met planidentificatienummer NL.IMRO.1969.BPOL22INBR-OW01, overeenkomstig wettelijk voorschrift ter inzage te leggen.

20. Principeverzoek Kievitsweg 15 Grijpskerk

Besluit:

 • (In principe) planologische medewerking aan het plan te verlenen;
 • Verzoeker hiervan schriftelijk te berichten overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief.

21. Stand van zaken organisatiestructuur MOL-dorpen

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de organisatiestructuur van de proeftuin aardgasvrije wijken MOL-dorpen;
 2. De portefeuillehouder duurzaamheid en energietransitie aan te wijzen als lid van de stuurgroep MOL-dorpen.

22. Raadsbrief Anne Heerkeplein

Besluit:

In te stemmen met de raadsbrief waarin de vragen van VZ Westerkwartier over het plein voor de Poiesz in Tolbert worden beantwoord.