Dossiernummer 196919284

Datum: 24 mei 2022

1. Besluitenlijst

Besluit:

De besluitenlijst vast te stellen.

2. Onderhoudsplannen en verduurzaming tranche 1

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de notitie over de onderhoudsplannen en de aanschaf van het vastgoedsysteem.
 2. Het college erkent dat er sprake is van onvermijdelijke investeringen maar wil nader geïnformeerd worden over waar de grens ligt tussen vermijdelijk en onvermijdelijk en welke keuzes hierin gemaakt kunnen worden.
 3. De onvermijdelijke financiële consequenties zullen worden meegenomen in de brief bij de perspectiefnota en verwerkt worden in de eerste bestuursrapportage 2022 en in de meerjarenbegroting 2023 e.v.

3. Vaststelling bestemmingsplan Grootegast, herziening Roblespark 2019

Besluit:

In te stemmen met het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Grootegast, herziening Roblespark 2019 en deze voor vaststelling aan te bieden aan de raad.

4. Raadsbrief Vervolgonderzoek effecten op flora en fauna podiumterrein Nienoord

Besluit:

De raad te informeren over het vervolgonderzoek effecten op flora en fauna podiumterrein Nienoord door middel van bijgevoegde raadsbrief.

5. KunstKwartier jaarrekening 2021 en subsidie 2022

Besluit:

 1. De structurele subsidie 2021 definitief vast te stellen op € 350.687.
 2. De incidentele subsidie in 2021 voor de Implementatiekosten en het openingsfeest á € 11.878 definitief vast te stellen.
 3. Het KunstKwartier voor het jaar 2022 een totale subsidie van € 355.948 te verstrekken, welke ten laste komt van 653030 – 442000 muziekonderwijs. Dit is inclusief € 5.260 indexering.
 4. In te stemmen met het inhoudelijk deel van het afbouwplan reserves en daarbij de aanvullende voorwaarden vast te stellen.
 5. Het KunstKwartier te informeren middels bijgaande beschikking.

6. Extra subsidie peuteropvang Clowntje Boerakker

Besluit:

 1. Het Clowntje in Boerakker € 6.880 extra subsidie te verlenen voor de peuteropvang met voorschoolse educatie voor 2022.
 2. Het Clowntje volgens conceptbrief te berichten.

7. Raadsvragen landelijke energietoeslag

Besluit:

 1. De concept raadsbrief met beantwoording raadsvragen ‘energietoeslag’ vast te stellen.
 2. De raad middels bijgevoegde concept raadsbrief te informeren.

8. Benoeming nieuw lid ASDW

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel van de Adviesraad Sociaal Domein tot benoeming van mevrouw C. Zwaving-Heikens in de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier en hiervoor bijgevoegde benoemingsbrief te versturen.
 2. De Adviesraad Sociaal Domein op de hoogte te stellen van dit besluit door middel van bijgevoegde brief.

9. Versnellingsaanpak zon op dak agrariërs en bedrijven

Besluit:

 • In te stemmen met het voorstel voor een versnellingsaanpak zon op dak met de volgende onderdelen: een communicatie- bewustwordingscampagne zon-op-dak (1), een ondersteuningsstructuur voor agrariërs en bedrijven (2) en een subsidieregeling voor zon op dak voor bedrijven (3), en hiertoe een bedrag van €73.000 ter beschikbaar te stellen.
 • In te stemmen met de Subsidieregeling stimuleren onderzoek naar zonne-energie op bedrijfsdaken Gemeente Westerkwartier 2022.