Dossiernummer 196919284

Datum: 21 juni 2022

1. Besluitenlijst

Besluit:

De besluitenlijst vast te stellen.

2. Beantwoording schriftelijke vragen VVD onderwijshuisvesting Leek en Zevenhuizen

Besluit:

In te stemmen met de concept raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen VVD over onderwijshuisvesting in Leek en Zevenhuizen.

3.Compensatie cultuurmakers uit het themafonds Corona

Besluit:

In te stemmen met het toepassen van maatwerkondersteuning bij een professionele cultuurmaker, ten laste van het Themafonds Corona.

4. Reactie op brief buurtvereniging HeideVeenFlint over scholenfusie in Zevenhuizen

Besluit:

In te stemmen met de conceptbrief als reactie op de brief van buurtvereniging HeideVeenFlint over de scholenfusie in Zevenhuizen.

5. Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Herziening Leek - Woningbouwlocatie Midwolderweg (voormalig kwekerij)

Besluit:

 1. Het ontwerp bestemmingsplan Herziening leek - Woningbouwlocatie Midwolderweg (voormalig kwekerij) met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPLE21POST2-OW01 vast te stellen.
 2. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPLE21POST2-VA01 te geven.
 3. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPLE21POST2-VA01.dxf vast te stellen.
 4. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

6. Overname ICT na ambtstermijn decentrale politieke ambtsdragers

Besluit:

Het huidige beleid ten aanzien van verstrekken van ICT apparatuur, zoals vastgelegd in de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders, te handhaven.

7. Raadsvragen fractie D66 brug Gaarkeuken

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van D66 t.a.v. de brug bij Gaarkeuken en deze ter kennisgeving doorsturen naar de raad.

8. Jaarverslag Toezicht en Handhaving kinderopvang 2021

Besluit:

 • Het jaarverslag kinderopvang toezicht en handhaving kinderopvang 2021 vast te stellen.
 • Het jaarverslag naar de Inspectie van het Onderwijs te verzenden.
 • Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

9. Samen koken in het Westerkwartier 2022-2024

Besluit:

 1. In te stemmen met het voortzetten van Samen koken in het Westerkwartier 2022-2024.
 2. In te stemmen met voorgesteld dekkingsplan die staat benoemd in collegeadvies.
 3. De financiële consequenties, per saldo budgettair neutraal te verwerken in de bestuursrapportage 2022 en begroting 2023

10. Vaststellen partiële herziening Groot Winkelplein

Besluit:

De gemeenteraad cf. bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen:

 1. Het bestemmingsplan 'Partiële herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein Leek en Oldebert ongewijzigd vast te stellen.
 2. Indieners zienswijzen middels bijgevoegde conceptbrieven te informeren.

11. Verlenging dienstverleningsovereenkomst ombudsfunctionaris sociaal domein

Besluit:

 1. In te stemmen met de verlenging met 2 jaar van de dienstverleningsovereenkomst met mevrouw I. van Beek als ombudsfunctionaris sociaal domein.
 2. Het budget op te hogen met € 3.200,- met dekking uit de stelpost voor indexering uit de meicirculaire.
 3. Mevrouw I. van Beek volgens bijgaande brief te informeren.
 4. De gemeenteraad middels een raadsbrief over dit besluit te informeren.

12. Programma Huisvesting raadsvoorstel

Besluit:

In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en de bijlagen en deze aan te bieden aan raadsoverleg en raad ter besluitvorming op 13 juli a.s.