Dossiernummer 196919284

Datum: 17 mei 2022

1. Besluitenlijst

Besluit:

Besluitenlijst vast te stellen.

2. Aslastbeperking brug Gaarkeuken

Besluit:

Rijkswaterstaat Noord-Nederland e.a. berichten over de situatie brug Gaarkeuken en de brief ter informatie aan de raad doen toekomen.
Brief iets aanpassen.

3. Budget beschikbaar stellen voor activiteiten en ontmoeting jongeren (vanuit themafonds corona)

Besluit:

€ 90.000 vanuit het themafonds corona beschikbaar te stellen voor initiatieven in het kader van Activiteiten en Ontmoeting Jeugd.

4. Aanvullende brief aan staatssecretaris EZK n.a.v. wijzigingsbesluit Groningenveld 2021-2022

Besluit:

  • Kennis te nemen van de aanvullende brief aan de staatssecretaris van het ministerie van EZK naar aanleiding van het wijzigingsbesluit Groningenveld 2021-2022.
  • In te stemmen met de inhoud van de brief, onder de voorwaarden dat er een passage wordt opgenomen over de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden op een ruim gebied rondom de gasopslag Grijpskerk.
  • De Gedeputeerde Staten Groningen te mandateren om de brief namens uw college te versturen naar het ministerie van EZK.

5. Maartbrief Gemeentefonds 2022

Besluit:

Kennis te nemen van de maartbrief gemeentefonds

6. Onderhoud en woonrijp maken K.B. Dijkstralaan, Grootegast

Besluit:

In te stemmen met de extra uitgave binnen de Grex van het Roblespark te Grootegast voor de aangegeven werkzaamheden aan de K.B. Dijkstralaan.

7. Ontwerpbestemmingsplan Fanerweg 1 Niekerk

Besluit:

1. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor een ieder;
2. De raad hierover informeren, middels een raadsbrief.

8. Vaststelling bestemmingsplan Drachtsterweg, Opende

Besluit:

In te stemmen met bijgevoegd (concept)raadsvoorstel en (concept)raadsbesluit inhoudende het voorstel en het besluit om:
1. het bestemmingsplan "Drachtsterweg, Opende" (met planidentificatienummer NL.IMRO.1969.BPOP22INBR1-VA01) gewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

9. Vaststelling wijzigingsplan Noorderweg 26 Marum

Besluit:

  1. bijgevoegd wijzigingsplan Noorderweg 26 Marum vast te stellen;
  2. verzoeker hiervan te berichten overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief.

10. Vroegsignalering pilot verleningen mei -sept 2022

Besluit:

  • In te stemmen met de verlenging pilot vroegsignalering van 1 mei 2022 tot en met 31 augustus 2022 conform vastgesteld projectplan en evaluatie;
  • De kosten van de pilot ad 21.000 euro te dekken uit het coronathemafonds en via de tweede bestuursrapportage 2022 deze middelen via een begrotingswijziging over te hevelen naar programma 6.

11. Adviesverzoek Operationele Strategie Groningenveld gasjaar 2022/2023

Besluit:

  1. Kennis te nemen het regioadvies ten behoeve van het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2022/2023 en hieraan te conformeren.
  2. In te stemmen met de begeleidende brief waarin aandacht wordt gevraagd voor lokale aangelegenheden.
  3. In te stemmen met de bijgevoegde raadsbrief, en de gemeenteraad te informeren over uw advies ten behoeve van het vaststellingsbesluit.