Dossiernummer 196919284

Datum: 14 juni 2022

1. Besluitenlijst

Besluit:
De besluitenlijst vast te stellen.

2. Transparantie en mededinging bij transacties onroerende zaken - vervolgadvies

Besluit:
Ontwikkelingen, die al voor 26 november 2021 waren gestart en die de gemeente één op één wil voorzetten, maar die nog niet tot een ondertekende overeenkomst hebben geleid, te publiceren middels een verzamelpublicatie.

3. Jaarplan Duurzaamheid 2022-2023 en Evaluatie Jaarplan Duurzaamheid 2021-2022

Besluit:

 • Kennis te nemen van de evaluatie Jaarplan Duurzaamheid 2021-2022.
 • In te stemmen met het Jaarplan Duurzaamheid 2022-2023 en samen met de evaluatie 2021-2022 ter kennisgeving voor te leggen aan de raad.

4. Subsidie energie noodfonds Westerkwartier

Besluit:

 • Aan de stichting Noodfonds Westerkwartier een eenmalige subsidie te verlenen van € 200.000,- via bijgevoegd subsidiebesluit (bijlage 1) voor de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 ten behoeve van de uitvoering van een energie noodfonds.
 • De subsidie in twee gelijke termijnen te bevoorschotten waarbij de eerste termijn op 1 juli 2022 is en de tweede termijn na evaluatie en gebleken noodzaak op 15 oktober 2022.
 • De kosten van 200.000 euro te dekken uit de rijksmiddelen die bij de meicirculaire zijn toegevoegd aan het gemeentefonds ten behoeve van de energietoeslag.
 • De financiële consequenties te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2022.
 • In november te komen met een evaluatie en een verantwoording t.a.v. de financiën.

5. Beantwoording SV VZ Violier

Besluit:
Na aanpassing in te stemmen met de raadsbrief als beantwoording van de schriftelijke vragen van VZ Westerkwartier over brede school Violier in Leek.


6. Herinrichting Centrumweg Opende

Besluit:

 • Kennis te nemen van de uitkomsten van de informatie/inloopavond.
 • Het stedenbouwkundigplan als basis voor het bestemmingplan vast te stellen.

7. Implementatie digitale vrachtbrieven

Besluit:

 1. Gebruik te maken van bijgevoegde offerte Logistiek Zonder Papier.
 2. De kosten ten laste te brengen van de kostenplaats automatisering.