Dossiernummer 196919284

Besluitenlijst College van B&W

Datum: 12 juli 2022

1. Opening

2. Vaststelling van de agenda

3. Besluitenlijst

Besluit:

De besluitenlijst vast te stellen.

4. Mededelingen

Burgemeester Ard van der Tuuk deelt mee dat hij vorige week een noodbevel heeft afgegeven voor de brug bij Gaarkeuken.

5. Ingekomen stukken

6.a Uitnodigingen

6.b Weekoverzicht

7. Oekraïne

8. Raadsoverleg en -vergadering

9. Strategie en externe positionering

10. Evaluatie Meerkostenregeling

Besluit:

 1. In te stemmen met de evaluatie van de Regeling tegemoetkoming meerkosten als gevolg van beperking of chronische ziekte.
 2. De aanvraag van de regeling te verruimen van 1 augustus tot 30 juni van het jaar daarop.
 3. De raad te informeren door middel van bijgaande raadsbrief.
 4. De Adviesraad sociaal domein te informeren over de evaluatie.

11. Schriftelijke vragen GroenLinks Vuurwerkshow

Besluit:

De schriftelijke vragen fractie GroenLinks te beantwoorden door middel van bijgevoegde raadsbrief.

12. Subsidie 2023 buurthuiskamers Aduard en Zuidhorn

Besluit:

 1. Aan de Buurthuiskamers Aduard en Zuidhorn voor het jaar 2023 een eenmalige subsidie te verlenen van respectievelijk € 3.333 en € 5.340, als bijdrage in de huur.
 2. De subsidie te dekken uit het budget subsidies leefbaarheid (661095/442000).
 3. De besturen van de beide buurthuiskamers op de hoogte stellen van dit besluit middels bijgevoegde brieven.

13. Beleidsregels natuurbegraafplaatsen

Besluit:

De Beleidsregels Natuurbegraafplaatsen gemeente Westerkwartier vast te stellen.

14. Onderzoek uitbreiding begraafplaatsen

Besluit:

 1. Aan BugelHajema de opdracht te verstrekken naar onderzoek mogelijkheden uitbreiding vier gemeentelijke begraafplaatsen.
 2. Hiervoor € 40.000,- beschikbaar te stellen en dit bedrag verwerken in de 2e Bestuursrapportage 2022.

15. Ondertekening anterieure overeenkomst met Synwood Rijssen B.V. t.b.v. woningbouwlocatie Synwood te Marum

Besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van de anterieure overeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van de Synwood locatie te Marum.
 2. Burgemeester Ard van der Tuuk de anterieure overeenkomst te laten ondertekenen.

16. Subsidieaanvraag Stichting Tuuntje

Besluit:

 1. Stichting Tuuntje voor het jaar 2022 eenmalig een extra subsidie beschikbaar te stellen van € 25.000.
 2. Dit bedrag ten laste te brengen van thema fonds Corona.
 3. Aan de subsidie de voorwaarde te verbinden dat er in september 2022 een plan voor 2023 en verder wordt voorgelegd en besproken met de portefeuillehouder.
 4. Stichting Tuuntje te informeren via bijgaande beschikking.

17. Wob Ritsma Opende

Besluit:

In te stemmen met het inhoudelijk besluit op bezwaar.

18. Hamerstukken

19. Wijzigingen samenstelling straatnaamcommissie (3)

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontslag van Myra Eeken-Hermans en Koos Vos.
 2. In te stemmen met de vervanging van Frits Moorlag en Greetje van der Veen te benoemen als lid van de straatnaamcommissie.

20. Humanitas subsidie 2e helft 2022

Besluit:

Humanitas Westerkwartier voor 2022 een aanvullende subsidie te verstrekken voor de volgende activiteiten:

 1. Get a Grip een bedrag van € 51.140;
 2. De inzet van de coördinator Thuisadministratie bij projecten en beleidsontwikkeling een bedrag van €31.255;
 3. De financiële consequenties te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2022.

21. PIP uitplaatsen woning vanwege inrichting Dwarsdiep ZWK

Besluit:

De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het ontwerp inpassingsplan Hooiweg Lucaswolde.

22. Communicatie

23. Rondvraag