Dossiernummer 196919284

Datum: 7 juni 2022

1. Besluitenlijst

Besluit:
De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

2. ALV-VGG 14-06-2022

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering van de VGG op 14-06-2022.
 2. Wethouder Bert Nederveen aan te wijzen als vertegenwoordiger van de gemeente Westerkwartier voor de besluitvorming.
 3. In te stemmen met de ambtelijke adviezen.

3. Subsidieregeling Wijk- en dorpsbudgetten Westerkwartier 2022

Besluit:

 1. De subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten Gemeente Westerkwartier 2022 vast te stellen.
 2. De subsidierelatie met de Molukse gemeenschap in Marum en de bijzondere positie van deze gemeenschap in onze gemeente op basis van historische en culturele gronden separaat van de subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten te borgen in een instandhoudingssubsidie Molukse Gemeenschap.

4. Verlenging samenwerking Warmtetransitiecentrum Groningen (WTCG)

Besluit:

 • De samenwerking binnen het Warmtetransitiecentrum Groningen (WTCG) te verlengen tot en met 31-12-2022.
 • Hiertoe het opgestelde addendum te ondertekenen.
 • Voor de verlenging van de samenwerking een bedrag van € 12.500 beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de post Duurzaam.

5. Vaststellen antennebeleid Westerkwartier

Besluit:

 1. Het Antennebeleid Westerkwartier (ongewijzigd) vast te stellen.
 2. Het antennebeleid te monitoren en na 5 jaar of eerder indien nodig, te evalueren.
 3. De vaststelling bekend te maken en beschikbaar te stellen via overheid.nl.
 4. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsbrief.


6. Eerste bestuursrapportage 2022

Besluit:

 1. De eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen en via bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
 2. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen administratieve begrotingswijzigingen binnen programma’s waartoe het college bevoegd is.

7. Jaarstukken 2021 gemeente Westerkwartier

Besluit:

 1. De jaarstukken 2021, de infographic en het persbericht vast te stellen en kennis te nemen van het rapport van bevindingen van accountant Hofsteenge Zeeman Groep B.V.
 2. De jaarstukken 2021 en rapport van bevindingen van accountant Hofsteenge Zeeman Groep B.V. ter vaststelling voor te leggen aan de raad in de vergadering van 13 juli 2022.
 3. Wethouder Nederveen te mandateren om namens het college mogelijke correcties in de jaarstukken en bijgaande stukken te autoriseren als gevolg van de eindcontrole van de accountant.

8. Meerjarenprognose Grondexploitatie 2022

Besluit:
In te stemmen met de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022 en voor vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

9. Beantwoorden verzoek AC en FVO mbt P&C-cyclus 2022

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van het verzoek van de auditcommissie en het fractievoorzittersoverleg m.b.t. P&C-cyclus 2022 en deze via bijgevoegde raadsbrief naar de raad te zenden.

10. Beantwoording raadsvragen weidevogels en katten

Besluit:
De raadsvragen over katten en weidevogels te beantwoorden via bijgaande raadsbrief.

11. Stand van zaken evaluatietraject ASDW

Besluit:
Kennis te nemen van de uitkomsten van het evaluatietraject ASDW en het voorstel tot doorontwikkeling.

12. Ontwerpbegroting ARCG 2023

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting ARCG 2023.
 2. De ontwerpbegroting aan de raad aan te bieden middels het concept raadsvoorstel.
 3. De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen.

13. Vaststellen bestemmingsplan De Wit's Reed 2a, Kornhorn

Besluit:
Het bestemmingsplan ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad, overeenkomstig het bij het raadsvoorstel gevoegde besluit.

14. Veegplan Buitengebied

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Veegplan reparatiepercelen buitengebied Westerkwartier, en
 2. deze voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.

15. Bestemmingsplan Molenweg 94 Niebert

Besluit:
Het bestemmingsplan ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad, overeenkomstig het bij het raadsvoorstel gevoegde besluit.

16. Vaststellen wijzigingsplan Klieflocatie Ezinge

Besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van de Nota ‘Zienswijzen & commentaar’ en overeenkomstig te besluiten.
 2. Het bouwvlak en de rooilijn op de verbeelding ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan aan te passen zoals voorgesteld.
 3. Het ontwerp wijzigingsplan ‘Klieflocatie Ezinge’ (met identificatienummer NL.IMRO.1969.BPEZ21 HERS1-OW01) en bijbehorende ondergrond (basisregistratie grootschalige topografie (BGT 2021-11-16)), zowel in analoge en digitale versie, met inachtneming van de voorgestelde aanpassingen, gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde plan bestaat uit de verbeelding en regels (identificatienummer NL.IMRO.1969.BPEZ21 HERS1-VA01), en gaat vergezeld van een toelichting.
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen in de zin van artikel 6.12, Wro.