Dossiernummer 196919284

Besluitenlijst College van B&W

Datum: 5 juli 2022

1. Opening

2. Vaststelling van de agenda

3. Besluitenlijst

Besluit:

De besluitenlijst vast te stellen.

4. Mededelingen

5. Ingekomen stukken

6.a. Uitnodigingen

6.b. Weekoverzicht

7. Oekraïne

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het memo gevolgen conflict Oekraïne voor samenleving Westerkwartier.
 2. Kennis te nemen van de verzamelbrief opvang Oekraïne.

8. Raadsoverleg en -vergadering

9. Strategie en externe positionering

10. Aanvullend advies verklaring accountant

Besluit:

Kennis te nemen van de toelichting op de verklaring accountant jaarstukken 2021.

11. Centrumvisie Zuidhorn

Besluit:

 1. In te stemmen met het nader onderzoeken van kansen in het centrum van Zuidhorn en deze te vertalen in een concept-centrumvisie.
 2. De raad te informeren over uw besluit door toezending van de conceptraadsbrief (196993596).

12. Hamerstukken

13. Vergadering van aandeelhouders van N.V. Waterbedrijf Groningen

Besluit:

 1. Dhr. ir. A.J. Gossen aan te wijzen als vervanger van wethouder H. Westra in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van N.V. Waterbedrijf Groningen van 7 juli 2022 en de bijgevoegde volmacht namens het college te laten ondertekenen door A. van der Tuuk.
  2. In de Algemene vergadering van Aandeelhouders een positief besluit te nemen/in te stemmen met het voorgestelde bij:
 2. Agendapunt 3: Notulen van de aandeelhoudersvergadering d.d. 18 november 2021
 3. Agendapunt 4: Jaarverslag 2021 N.V. Waterbedrijf Groningen
 4. Agendapunt 5: Duurzaamheidsactiviteiten – verruiming “Duurzaamheidsfonds”
 5. Agendapunt 9: Raad van commissarissen –
  a. commissarisbeloning
  b. (her)benoeming commissarissen
  In de Algemene vergadering van Aandeelhouders kennis te nemen van de agendapunten:
  - Agendapunt 2: Ingekomen stukken en mededelingen
  - Agendapunt 6: Resultaatontwikkeling 2022
  - Agendapunt 7: Internationale samenwerking – verantwoording 2021
  - Agendapunt 8: Treasury – evaluatie 2021
  - Agendapunt 10: Algemene gang van zaken

14. Stuurgroepvergadering RGA 8 juli 2022

Besluit:

Kennis te nemen van de agenda van de stuurgroepvergadering RGA op 8 juli 2022.

15. Stand van zaken inkoop leerroutes nieuwe Wet inburgering 2021

Besluit:

In te stemmen met de bijgaande informerende raadsbrief over de actuele stand van zaken van de inkoop van de leerroutes voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering 2021.

16. Dienstregeling busvervoer 2023

Besluit:

Het Ov-bureau met bijgevoegde brief te laten weten niet te kunnen instemmen met de voorgestelde aanpassingen in de dienstregeling 2023 voor het busvervoer in de gemeente Westerkwartier.