Het college van burgemeester en wethouders voert wettelijke taken uit. In de Gemeentewet is bepaald, dat de raad een controlerende taak heeft op het college. Daarnaast is er een toezichthouder. De toezichthouder is in beginsel het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen. Maar het kan ook een verantwoordelijk minister zijn. Het motief voor dit zogenoemde “interbestuurlijk toezicht” (afgekort tot IBT) is waarborgen dat het gemeentebestuur de wettelijke taken naar behoren uitvoert.

Nieuw interbestuurlijk toezicht

De wijze waarop het toezicht in de provincie Groningen werd uitgevoerd is geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is afgesproken om te werken aan een nieuw interbestuurlijk toezicht. Kern van dit nieuwe toezicht is maatwerk, gebaseerd op samenwerking en uitgaand van wederzijds vertrouwen. Het provinciaal bestuur maakt met elke gemeente afzonderlijk een toezichtsplan-op-maat waarin specifieke kenmerken van die gemeente centraal staan. Gemeente en provincie nemen zodoende samen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bestuurlijk functioneren. De maatwerkafspraken vindt u onderaan deze pagina.

Toezichtinformatie

Controle en toezicht vindt plaats op basis van toezichtinformatie. Relevante informatie in het kader van het Interbestuurlijk toezicht is hier zoveel mogelijk overzichtelijk bijeen gebracht.

De Provincie Groningen is toezichthouder op de volgende domeinen:

  •  Archief en Informatiebeheer
  •  Gebouwd erfgoed en archeologie
  •  Huisvesting vergunninghouders
  •  Ruimtelijke Ordening (RO)
  •  Wabo / Bestuursrechtelijke handhaving RO

Het toezicht op de gemeentefinanciën kent een eigen regime in de Gemeentewet. De financiële stukken zijn te vinden op de pagina met de programmabegroting.

Het Rijk is toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen waar provincies geen taak en expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor het sociaal domein