Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin alle mensen kunnen meedoen. Waarin mensen dezelfde kansen en mogelijkheden hebben. Los van hun achtergrond, leeftijd, geslacht, opleiding, godsdienst en seksuele voorkeur. En ongeacht of ze een ziekte of beperking hebben. We willen een Westerkwartierse samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Lokale inclusieagenda Westerkwartier

In 2024 stellen we een plan op. Hierin geven we aan wat we gaan doen voor een inclusievere samenleving. Dat doen we samen met inwoners en betrokken organisaties. Zoals Platform Toegankelijk Westerkwartier(externe link) (externe link), Adviesraad Sociaal Domein, De Zijlen(externe link), Onderling Sterk (externe link)en belangenorganisaties voor ouderen. Samen bouwen aan een Westerkwartier waarin iedereen welkom is en kan meedoen met anderen. Op school, op het werk, aan sport en cultuur en in de buurt.

VN-verdrag

Onze basis hiervoor is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap(externe link). Hierin staat wat er nodig is om de rechten waar te maken in Nederland. Het gaat om:

  • Algemene basisrechten. De vrijheid om te kiezen en zelfstandig te kunnen wonen, naar werk en school te kunnen gaan. Het OV te kunnen gebruiken en eigen geldzaken te kunnen regelen;
  • Mogelijkheden deel te nemen aan de samenleving. Zoals de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte, het recht op de juiste zorg en behandeling;
  • Mogelijkheden deel te nemen aan cultuur, sport en andere activiteiten.

Bewustwording

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarbij we rekening houden met elkaar. En ons ervan bewust zijn, dat niet iedereen zonder moeite aan alles mee kan doen. Bijvoorbeeld als je minder geld hebt. Of als je slechtziend bent, in een rolstoel zit of niet digitaal vaardig bent. Dit krijgt ook aandacht in onze lokale inclusieagenda. Een van de punten waar we aandacht aan besteden, is de toegankelijkheid in de openbare ruimte.

Belang fysieke toegankelijkheid in openbare ruimte

We maken inwoners bewust van het belang van een goed toegankelijke openbare ruimte. Onder openbare ruimte verstaan we de openbaar toegankelijke buitenruimte van de gemeente. Dit zijn de straten, stoepen, pleinen, parken, parkeervakken, voetpaden en fietspaden. We vinden het belangrijk dat iedereen overal zelfstandig kan wonen en komen. Daarom is het belangrijk, dat de openbare ruimte toegankelijk is. Op die manier kunnen mensen bij de verschillende voorzieningen komen en er gebruik van maken.

Acties

We richten ons op de inwoners, automobilisten, bedrijven en winkeliers. We vragen hen stoepen, op- en afritten, voetpaden en geleide stroken voor invaliden en slechtzienden vrij te houden. Platform Toegankelijk Westerkwartier is hierin actief en heeft een flyer gemaakt. Hierin wijzen ze automobilisten erop, dat hun auto op de stoep of een geleide strook staat. Deze flyer plaatsen ze onder de ruitenwissers van auto’s, die verkeerd geparkeerd staan. Onze boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) letten ook op verkeerd geparkeerde auto’s en wijzen de automobilisten daarop.