Pagina opties

Groter

Informatie over (grond)wateroverlast en aanleg drainage

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Informatie over (grond)wateroverlast en aanleg drainage

  Hoe ontstaat (grond)wateroverlast?

  Waar komt het water in de kruipruimte van sommige woningen in de gemeente Westerkwartier vandaan? De gemeente Westerkwartier heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op die vraag. De belangrijkste oorzaak van wateroverlast in de gemeente Westerkwartier is niet het grondwater dat via de bodem omhoog komt, maar een combinatie van de hoeveelheid regen die hier valt, een slecht doorlatende kleibodem en een slecht werkende of zelfs niet aanwezige drainage.

  Kruipruimte

  Water in de kruipruimte komt in de meeste gevallen door de aanwezigheid van een dikke laag klei of leem. Water in de kruipruimte ontstaat doordat de neerslag die valt niet of slecht kan worden afgevoerd door de dikke kleilaag. Het water zoekt dan de laagste plek in de omgeving. Dat is in veel gevallen de kruipruimte. Het is daarom erg belangrijk dat het (grond)water afgevoerd kan worden voordat het bij u in de kruipruimte komt. Maar ook in de tuin kan een hoge grondwaterstand voor problemen zorgen. Planten en bomen groeien niet goed meer bij een hoge grondwaterstand. Zowel voor tegengaan van water in de kruipruimte als voorkomen van een hoge grondwaterstand in de tuin is een goed werkende drainage belangrijk.

  Drainage

  Slechte of niet aanwezige drainage is in Westerkwartier een van de belangrijkste oorzaken van wateroverlast. De verantwoordelijkheid voor de aanleg en het onderhoud van een drainagesysteem op eigen terrein ligt bij de perceeleigenaar. Op openbaar terrein ligt deze bij de gemeente Westerkwartier. De ervaring leert dat in de meeste gevallen de drainage op particulier terrein ontbreekt, of slecht functioneert. Veel bewoners van de gemeente Westerkwartier weten niet of hun terrein drainage heeft, en zo ja, waar het systeem dan precies ligt.

  Onderhoud is daardoor een groot probleem. De meeste drainagesystemen worden daardoor niet of nauwelijks gereinigd.

  Andere oorzaken

  Er zijn ook andere oorzaken aan te wijzen voor water in de kruipruimte die minder vaak voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een lekkage of verstopping van de dakgoot of regenpijp, een lekkende drinkwaterleiding in de kruipruimte (bijvoorbeeld die van de buitenkraan), bestrating in de tuin die water naar de woning leidt in plaats van naar een putje of de openbare weg, of een kruipruimte zonder ventilatieroosters. Ventilatie van de kruipruimte is namelijk ook belangrijk om vocht in de kruipruimte tegen te gaan.

  Wie is er verantwoordelijk?

  Zodra u last krijgt van water is het zaak om actie te ondernemen om verdere ongemakken te voorkomen. Wie is er bij wateroverlast verantwoordelijk voor welke problemen?

  Eigen terrein

  U als inwoner van de gemeente Westerkwartier bent verantwoordelijk voor de grondwaterstand op uw eigen terrein. Net zoals dat u ervoor moet zorgen dat uw dakgoten goed afvoeren en schoon zijn en uw dak waterdicht moet zijn, dient u dat ook te doen voor drainagevoorzieningen op eigen terrein, of het waterdicht maken en houden van uw kelder. Woont u in een huurwoning? Dan kunt u bij uw verhuurder terecht voor een oplossing. Ligt het probleem aantoonbaar niet op uw eigen terrein, dan kan er iets mis zijn met het gemeentelijke stelsel. De provincie, waterschap en de gemeente Westerkwartier zijn verantwoordelijk voor het beheer van de openbare watersystemen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Om wateroverlast in uw tuin of in uw kruipruimte te voorkomen en te verhelpen, kunt u zelf een aantal dingen doen:

  Onderhouden van bestaande drainages

  Ga in uw eigen administratie na of er bij u een drainagesysteem aanwezig is. Zo ja, controleer dan of uw systeem goed onderhouden is. De drainage moet minimaal een keer per twee jaar worden schoongemaakt.

  Drainage aanleggen

  Is er geen drainage op uw terrein aanwezig? Dan kunt u een drainagesysteem (laten) aanleggen. Uit onderzoek naar wateroverlast in de gemeente Westerkwartier is gebleken dat er maar één structureel goede manier is om water in de kruipruimte tegen te gaan en dat is de aanleg van een drainagesysteem. Verderop in deze publicatie kunt u lezen hoe u een duurzaam en goed beheersbaar drainagesysteem kunt (laten) aanleggen.

  Wat doet de gemeente?

  Is er bij u al drainage op het terrein aanwezig en kunt u ook aantonen dat het systeem om de twee jaar gereinigd is? De gemeente maakt een analyse van oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen. Als de wateroverlast veroorzaakt wordt door problemen op het gemeentelijke terrein, dan lost de gemeente Westerkwartier het probleem op en betalen zij de reparatie en reiniging. Als blijkt dat de oorzaak op uw terrein ligt, dan moet u zelf een aannemer inschakelen om de drain te herstellen. De kosten komen dan voor uw rekening.

  Wat is drainage?

  Onder drainage wordt verstaan de ondergrondse afvoer van grondwater. Dit gaat via drainbuizen. Een drainbuis is een (kunststof)buis met gaatjes erin. De buis is omhuld met materiaal om te voorkomen dat er grond meespoelt en om verstopping te voorkomen. Het water komt via de gaatjes in de buis en wordt zo afgevoerd. Hierdoor daalt het grondwaterpeil. De meeste gebruikte drains zijn zogenaamde ribbeldrains. Dit materiaal is buigzaam en makkelijk te verwerken. De drainagebuizen zijn in verschillende diameters te verkrijgen. De kleinste is 50 mm en de grootste 200 mm.

  Hoe meer water afgevoerd moet worden, hoe groter de toegepaste diameter moet zijn. De gemeente Westerkwartier past zelf meestal drainbuizen met een diameter van 80 of 100 mm toe.

  Zelf aanleggen of laten doen?

  Overweegt u om zelf een drainagesysteem aan te leggen? Dat kan heel goed. Het voordeel hiervan is dat u de kosten voor uzelf laag houdt. Bedenk alleen wel dat het aanleggen van drainage een intensieve klus is die bovendien secuur moet worden uitgevoerd. Ziet u dit niet zitten, dan kunt u ook een aannemer inschakelen.

  Hebben uw buren ook te maken met waterproblemen? Informeer dan eens bij hen naar de mogelijkheden om samen drainage aan te (laten) leggen. Hierdoor blijven de kosten niet alleen lager, het is ook veel effectiever op de lange termijn. Hoe meer mensen drainage aanleggen, hoe meer water er wordt afgevoerd. U kunt dan bovendien gezamenlijk een aannemer inschakelen om de drainage aan te laten leggen. De kosten per woning worden daarmee lager. Heeft u handige buren? Dan kunt u ook overwegen om samen een drainagesysteem aan te leggen. Als u samen met uw buren een aansluiting en/of drainage aanlegt, maak dan afspraken over eigendomen onderhoud en leg deze schriftelijk vast. Zo voorkomt u dat er in de toekomst misverstanden over het drainagesysteem ontstaan.

  Aansluiten op openbaar stelsel

  Als u een drainagesysteem aanlegt, dan moet dit systeem op het openbare afvoerstelsel worden aangesloten, of uitmonden in een sloot of watergang. Op openbaar terrein mag alleen de gemeente Westerkwartier een aansluiting aanleggen. In de meeste gevallen kan uw drainagesysteem op uw huisaansluiting op het regenwaterriool worden aangesloten. Deze aansluiting ligt op de plek waar uw tuin overgaat naar het openbare terrein. Als het niet mogelijk is om hierop aan te sluiten, of u heeft geen aansluitpunt voor een regenwaterriool dan kunt u contact opnemen voor overleg of informatie bij de gemeente Westerkwartier. Hiervoor kunt u via de publieksbalie (14-0594) contact opnemen met team water van de gemeente Westerkwartier.

  Hoe leg ik een drainagesysteem aan?

  Hieronder een aantal tips waar u rekening mee moet houden bij de aanleg van drainage:

  • Drainage kan in verschillende systemen worden aangelegd. Aanbevolen wordt om een ringdrainage toe te passen. Dat betekend dat de drainage rondom gebouwen of huizen wordt aangelegd op niet te grote afstand van de gevel (0,50 meter). Als ringdrainage niet mogelijk is wordt aangeraden om voor of achter, en beter is voor en achter een drainage aan te leggen. Op deze manier wordt de grondwaterstand bij de gevel verlaagd en daardoor zakt de grondwaterstand bij de gevel en in de kruipruimte.
  • De diepte van de drainage is onder andere afhankelijk van de diepte van de fundering of kruipruimte. Het beste is om de drainage op een diepte te leggen die ongeveer 10 cm lager is dan de fundering of onderkant van de kruipruimte.
  • De drainage moet op een sloot lozen of op een aansluitpunt van het gemeentelijk (regenwater)riool. Ook kunt u, als de
  • diepteligging van de regenpijp dat toelaat, de drainage laten afvoeren via de regenpijp.
  • Pas op dat u bij de graafwerkzaamheden geen kabels en leidingen raakt!!
  • Voor het onderhouden en terugvinden van de drainage is het handig om een goede tekening te maken met daarop de maatvoering waar de drainagebuizen liggen. Ook het maken van foto’s is handig zodat u, of eventuele toekomstige bewoners, de drainage weer terug kunnen vinden.
  • Voor het aanvullen van de sleuf is het belangrijk dat u gebruik maakt van goed doorlatend, grof zand. Hierdoor kan het grondwater de drain beter bereiken. De sleuf met dit doorlatend zand moet ongeveer 30 tot 35 cm breed zijn.
  • Zorg ervoor dat u een doorspuitvoorziening aanlegt waardoor u in de toekomst de drainage door kunt spuiten. Een doorspuitpunt kunt u aanleggen door aan het eind van de drainage een stuk drain naar boven te leggen tot net onder het maaiveld. U moet deze doorspuitvoorziening met een eindkap afsluiten zodat er geen vuil in de leiding komt. Het is verstandig om de plek van de eindkap goed op een tekening en/of foto aan te geven. .Ook kunt u de locatie markeren met bijvoorbeeld een stoeptegel zodat u hem altijd snel terug kunt vinden.

  Hoe onderhoud ik mijn nieuwe drainage?

  Voor het goed functioneren van uw nieuwe drainagesysteem is het noodzakelijk dat minimaal eens per twee jaar de drainage wordt schoongespoten. Dit kunt u zelf doen met bijvoorbeeld een tuinslang, maar u kunt ook een onderhoudscontract afsluiten met een bedrijf. Het doorspuiten is van belang omdat de mogelijkheid bestaat dat de drainagebuis dichtslibt met gronddeeltjes, en na verloop van tijd zijn waterafvoerende functie verliest.

  Meer informatie en contact

  Wilt u meer weten over de stappen die u kunt ondernemen bij watergerelateerde vragen? Wij verwijzen u graag naar www.riool.info een handige interactieve website waar u het antwoord vindt op veel vragen over water, waterbeheer en riolering.

  Komt u er na het lezen van deze folder nog niet helemaal uit, of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met team water van de gemeente Westerkwartier. Telefoonnummer 140594.