De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen:

  •     het vormen van de volksvertegenwoordiging,
  •     het stellen van kaders en
  •     het controleren van het college (burgemeester en wethouders samen).

Om haar taken goed uit te voeren heeft de raad haar eigen organisatie- en vergaderstructuur.

De vergadercyclus

De gemeenteraad vergadert volgens een cyclus van vier weken. Tijdens deze cyclus zijn er drie verschillende soorten bijeenkomsten van de gemeenteraad: raadsactiviteiten, raadsoverleggen en een raadsvergadering. De raadsoverleggen en de raadsvergadering worden om de twee weken gehouden.

De raadsactiviteiten

Raadsactiviteiten worden gedurende de gehele cyclus op onregelmatige momenten gehouden. Deze activiteiten worden georganiseerd om raadsleden en fractieassistenten te informeren. De raadsactiviteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit informatieavonden of werkbezoeken.

Het raadsoverleg 

Raadsoverleggen gaan vooraf aan een raadsvergadering. Tijdens een raadsoverleg bespreken de raadsleden en fractieassistenten de stukken om er een mening over vormen. Tijdens de raadsoverleggen wordt er gedebatteerd om te kijken wat de gemeenteraad met een voorstel wil doen. De raadsleden kunnen kiezen uit verschillende opties:

•    Een voorstel kan meegenomen worden naar de raadsvergadering om er tijdens de raadsvergadering over te stemmen
•    Een voorstel kan worden meegenomen naar de raadsvergadering om daar verder over het voorstel te debatteren.
•    Een voorstel kan teruggestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders om aangepast te worden. 

De raadsoverleggen zijn openbaar. U kunt de vergadering volgen vanaf de tribune. De raadsvergaderingen zijn ook live te volgen en terug te kijken(externe link) via internet.

De raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert één keer in de vier weken op de woensdagavond in Zuidhorn. Tijdens de vergadering neemt de gemeenteraad besluiten en worden actuele onderwerpen besproken. Ook kunnen raadsleden vragen stellen aan het college. Bij sommige onderwerpen vindt nog een debat plaats voordat de raad besluit. Besluiten worden genomen met een meerderheid van de stemmen. Het college van burgemeester en wethouders stemt niet mee.

Een raadsvergadering verloopt volgens bepaalde regels. Deze staan in het Reglement van Orde(externe link)

Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergadering volgen vanaf de tribune. De raadsvergaderingen zijn ook live te volgen en terug te kijken(externe link) via internet.

Presidium

Een keer per twee maanden komen de fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier bij elkaar. Samen vormen zij het presidium. Het presidium heeft ook een aantal doelen:

  • Het controleren van de kwaliteit van de vergaderingen van de gemeenteraad
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de relaties tussen de fracties in de gemeenteraad
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de relatie tussen de gemeenteraad en het college;
  • Het doen van aanbevelingen aan de raad over de organisatie en het functioneren van de gemeenteraad.

De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Agendacommissie

De agendacommissie is verantwoordelijk voor de agenda van de gemeenteraad(externe link). De agendacommissie bestaat uit de voorzitters van de raadsoverleggen. Ook wordt de commissie ondersteund door een medewerker van de griffie. De agendacommissie heeft de volgende taken:

  • De planning van de raadsactiviteiten
  • Het vaststellen van de voorlopige agenda’s van de raadsactiviteiten, raadsoverleggen en raadsvergaderingen
  • Het bespreken en vaststellen van de agenda van de gemeenteraad voor de korte en lange termijn

De agenda is te vinden via het raadsinformatiesysteem (externe link)