Het college heeft ingestemd met het Gebiedskompas Nienoord 2040. Het college legt het nu aan de raad voor om het te laten vaststellen.

Het Gebiedskompas beschrijft de koers voor het landgoed Nienoord in Leek voor de komende jaren. Het is een aantrekkelijk en recreatief park, waar elk jaar zo’n 350.000 bezoekers op af komen. Het is een bijzonder gebied waar natuur, cultuur, historie, recreatie, sport, muziek en theater elkaar ontmoeten. Het college vindt het belangrijk de verschillende waarden en belangen van het landgoed in evenwicht te houden. Het Gebiedskompas helpt om daarin goede afwegingen te maken bij ontwikkelingen en initiatieven. Het Gebiedskompas wil ook inspireren en uitnodigen tot handelen en investeren in het landgoed.  

Inwoners, organisaties en ondernemers betrokken bij het proces

De gemeente heeft inwoners, organisaties en ondernemers betrokken bij het maken van het Gebiedskompas. Onder meer via informatiebijeenkomsten, gesprekken en overleggen. Daarnaast heeft het ontwerp-Gebiedskompas vorig jaar in oktober en november ter inzage gelegen. De reacties hierop heeft de gemeente verzameld en verwerkt in het Gebiedskompas. Ook heeft de gemeente afgestemd met onder meer de provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Noordenveld.

Uitvoering van het Gebiedskompas

Als de raad het Gebiedskompas heeft vastgesteld, gaat de gemeente aan de slag met de uitvoering ervan. Ze doet dit (weer) samen met inwoners en betrokken organisaties en ondernemers, die een binding hebben met Nienoord. Om samen plannen te maken voor een verdere ontwikkeling van het landgoed.

 Wethouder Ruimtelijke Ordening Hans Haze: “Nienoord heeft grote waarde voor Leek en omstreken. We willen die voor de toekomst behouden. We juichen initiatieven voor het landgoed van harte toe. Het Gebiedskompas helpt ons om initiatiefnemers richting te geven aan hun plannen. Het geeft richting aan wat er kan en mag op het landgoed. Het Gebiedskompas vult dat niet tot in detail in. Het gaat uit van nauwe samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemers. Om tot een oplossing op maat te komen. Oplossingen die leiden tot een verdere ontwikkeling van dit unieke landgoed in het Westerkwartier.”

Gebiedskompas maakt onderdeel uit van de Omgevingsvisie Westerkwartier

Na vaststelling door de raad maakt het Gebiedskompas Nienoord 2040 onderdeel uit van de Omgevingsvisie Westerkwartier 2040.

 De raad behandelt het Gebiedskompas Nienoord in zijn vergadering van 12 maart 2024.