Wij doen ons uiterste best om moeilijke woorden en zinnen te vervangen door een makkelijker alternatief. Heeft u toch nog een onduidelijke tekst van ons ontvangen of gezien? Laat het ons weten!

Wanneer u een bericht van de gemeente ontvangt, is het belangrijk dat de informatie duidelijk is. Zo begrijpt u wat wij bedoelen met de tekst en wat dit voor u betekent.

Wat is Direct Duidelijk?

Direct duidelijk betekent dat je zo goed mogelijk rekening houdt met je lezers en dat je zo helder mogelijk opschrijft wat je bedoelt. Hiermee willen we ervoor zorgen dat alle inwoners de teksten begrijpen. Een tekst kan van alles zijn: een brief, een folder, maar ook een bericht op sociale media.

Hoe kunt u helpen?

Wilt u ons structureel helpen om samen tot begrijpelijke informatie te komen? Meld u dan aan bij ons lezerspanel en geef uw mening. Wat kunt u verwachten?

 • U ontvangt een paar keer per jaar een tekst
 • Via  een online vragenlijst kunt u de tekst beoordelen

Meld u hier aan voor het lezerspanel

Wat doen we met uw hulp?

Wij kijken of de tekst duidelijker kan. Kunnen wij de tekst verduidelijken? Dan doen we dat. Daarna krijgt u de verbeterde tekst hier te zien.

Hoe zien de nieuwe brieven eruit? 

In november 2021 hebben de leden van het lezerspanel voor het eerst hun mening gegeven over onze teksten. Dat kon door een vragenlijst in te vullen. En door ideeën en suggesties voor het verduidelijken van de tekst aan te leveren. We hebben hier veel aan gehad, hartelijk bedankt!

De resultaten:

Voorbeeld I: brief betaling minimaregeling

Onderwerp

Betaling minimaregeling


Beste heer Test,

Voor het jaar 2022 krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor de gemeentelijke belastingen en een vergoeding uit het Participatiefonds. Daarover gaat deze brief.

Toekenning tegemoetkoming kosten

Wij kennen u een tegemoetkoming toe voor:

 • Het vaste deel van de afvalstoffenheffing (vastrecht). Op uw aanslag gemeentelijke belastingen ziet u dat deze tegemoetkoming is verrekend met het vastrecht. Dit betekent dat u het vastrecht niet meer hoeft te betalen.
 • U heeft recht op de maximale vergoeding van de kosten uit het Participatiefonds over 2022 van € (VUL IN). Dit is een fonds voor een bijdrage in de kosten voor culturele, maatschappelijke en/of sportieve activiteiten. 

U ontvangt de vergoeding van het Participatiefonds dit jaar nog in geld. Wij verwachten dat dit de komende jaren gaat veranderen. Dan bieden wij het minimabeleid steeds vaker in natura aan. Dit betekent dat u geen geld meer op uw rekening krijgt. U kunt dan op een andere manier gebruik maken van het Participatiefonds. 

Eénmalige uitkering van € 200,-

U ontvangt éénmalig een bedrag € 200,- van de gemeente extra. Eénmalig wil zeggen dat wij dit alleen in 2022 doen. U ontvangt dit bedrag omdat u dit jaar onverwachts meer geld kwijt bent aan gas en licht. 

Wij maken het bedrag binnen vier weken over

De vergoeding participatiefonds en de éénmalige uitkering tellen wij bij elkaar op. Wij betalen dit bedrag binnen vier weken uit op het bij ons bekende rekeningnummer.

Huurt u een woning van Wold & Waard?

Dan kan het zijn dat Wold & Waard u de gemeentelijke rioolheffing in rekening brengt. U kunt dan een kopie van deze brief bij Wold & Waard inleveren. Mogelijk hoeft u dan de rioolheffing over 2022 niet te betalen.

U kunt bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Deze brief noemen we ‘het bezwaarschrift’. Stuur uw bezwaarschrift op binnen zes weken na de datum van dit besluit.

In uw bezwaarschrift moet in elk geval de volgende informatie staan:

 • uw naam en adres;
 • de datum dat u uw bezwaarschrift verstuurt;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift gemakkelijk online indienen via westerkwartier.nl/bezwaarmaken .
Of stuur het op naar gemeente Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker inkomen via telefoonnummer 14 0594 of via e-mail groepinkomen@westerkwartier.nl  

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,
Team Ondersteuning Mens & Gezin,

Medewerker Inkomen

Voorbeeld II: advertentietekst Vergoeding Meerkosten

Vergoeding meerkosten voor inwoners met een beperking of chronische ziekte voortaan zelf aanvragen 

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen inwoners met een (langdurige) beperking of chronische ziekte die extra kosten hebben een aanvraag doen om de meerkosten over 2021 voor een deel vergoed te krijgen. Dit noemen wij vergoeding Meerkosten. U ontvangt deze vergoeding niet meer automatisch. 

Aanvragen kan tot en met 31 januari 2022

U kunt de vergoeding aanvragen met uw DigiD via www.westerkwartier.nl/meerkosten. Ontvangt u het formulier liever op papier? Vraag het aan via de website. Of bel ons.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn gewijzigd:

 • U bent 18 jaar of ouder, woont en bent ook in de gemeente Westerkwartier
 • U heeft het eigen risico over het jaar 2021 van €385,- volledig moeten betalen
 • U maakt geen gebruik van de Collectieve Ziektekostenverzekering “GarantVerzorgd 3” van Menzis
 • Uw inkomen is niet meer dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.295,- (alleenstaande) of € 12.590,- (gezin)

De vergoeding is maximaal € 300,- per jaar. Ontvangt u van het UWV een bijdrage arbeidsongeschikten? Dan gaat dit af van de vergoeding Meerkosten.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

U kunt contact opnemen met een medewerker inkomen. U bereikt hen via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0594. Of u stuurt een e-mail naar groepinkomen@westerkwartier.nl. Belt u ons? Houd dan deze informatie bij de hand. Mailt u ons? Noem dan in uw e-mail dat het over de vergoeding van Meerkosten gaat.

Voorbeeld III: brief waarschuwing overtreding voorwerpen op een openbare plaats

Onderwerp

Waarschuwing overtreding voorwerpen op een openbare plaats

Beste Test, 

Op 23 maart 2021 hebben onze toezichthouders gezien dat een aanhangwagen en spullen op de groenstrook voor uw woning staan. Met deze brief laten we u weten dat u in overtreding bent.  En wat hier de gevolgen van zijn.

Verwijder uw aanhanger met spullen voor 2 april

Het plaatsen van de aanhanger en spullen op een openbare plek is verboden. Dit mag niet op grond van artikel Artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Westerkwartier. We hebben met u gebeld en verteld dat u de aanhanger en spullen voor 2 april 2021 moet verwijderen. U heeft gezegd dat u het te druk heeft om dit binnenkort te doen. 

Doet u niets dan volgt een last onder dwangsom of bestuursdwang

Na 2 april komen onze toezichthouders weer langs. Als dan blijkt dat uw spullen er nog staan, gaan wij over tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang.

Bij een last onder dwangsom moet u de overtreding binnen een bepaalde tijd ongedaan maken. Doet u dat niet op tijd, dan moet u geld betalen aan de gemeente. Die geldsom is dus bedoeld om u zo ver te krijgen dat u de aanhanger en spullen zelf opruimt.

Bij bestuursdwang krijgt u een bepaalde tijd om de aanhanger en spullen zelf op te ruimen. Doet u dat niet, dan doet de gemeente dat maar moet u de kosten daarvan aan de gemeente betalen.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

U kunt contact opnemen met Albert Ambtenaar. U bereikt hem via het telefoonnummer 06 12 34 56 78. Of u stuurt een e-mail naar tch@westerkwartier.nl. Belt u ons? Houd dan deze brief bij de hand. Mailt u ons? Noem dan in uw e-mail het kenmerk van deze brief: 123412345

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,
Teamleider team Toezicht, Controle en Handhaving,

Elsbeth Slager

Direct Duidelijk Westerkwartier