Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Bijvoorbeeld: 

 • u hebt een vergunning aangevraagd, maar deze niet gekregen;
 • uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent;
 • uw verzoek om een bijstandsuitkering is afgewezen; of
 • de gemeente neemt een verkeersbesluit waarmee u het niet eens bent.

In veel gevallen kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente waarmee u het niet eens bent. Voorwaarde is wel dat u een direct belang hebt bij het besluit; u moet dus ‘belanghebbende’ zijn.

De bezwaarprocedure biedt de mogelijkheid van een herbeoordeling van het besluit.

Procedure bezwaar

Als een bezwaarschrift is ontvangen, wordt allereerst gekeken of het bezwaar aanleiding geeft tot nader overleg met de bezwaarde. Soms kunnen in een gesprek de vragen worden beantwoord die in het bezwaar aan de orde worden gesteld. Soms leidt het bezwaar of gesprek tot een herziening van het besluit. Dit leidt regelmatig tot de intrekking van het bezwaar.

Als een oplossing niet mogelijk is, moet er een beslissing op het bezwaar worden genomen.

Voordat het college (of de burgemeester of gemeenteraad) een beslissing kan nemen op het bezwaar, wordt het bezwaar voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. De commissie hoort de bezwaarde, eventuele belanghebbenden en een vertegenwoordiger van de gemeente. Tijdens de hoorzitting krijgen alle betrokkenen gelegenheid hun zienswijze toe te lichten, op elkaars zienswijze te reageren en om vragen van de commissie te beantwoorden. Na afloop van de hoorzitting bepaalt de commissie haar advies.

De commissie brengt haar advies uit aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Meestal is dit het college, maar het kan ook de burgemeester of de gemeenteraad zijn.

Het bestuursorgaan neemt daarna een beslissing op het bezwaar, waarbij het rekening moet houden met het advies van de commissie. Het bestuursorgaan mag afwijken van het advies, maar moet dat dan goed motiveren.

De zittingen van de commissie zijn in beginsel openbaar. Dit geldt echter niet voor bezwaren die betrekking hebben op het sociale domein (o.a. Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet).

Voor informatie over de werkwijze van de commissie bezwaarschriften of de agenda van de hoorzittingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie (tel. 140594).

Samenstelling commissie bezwaarschriften

De volledige commissie bestaat uit de volgende personen:

 • mevrouw mr. J.P. Schrale-Oranje, voorzitter;
 • de heer mr. H.A. Vriezema, vice voorzitter;
 • mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven, lid;
 • de heer mr. J.P. Ketelaar, lid;
 • mevrouw mr. drs. I.A.M. van Boetzelaar-Gulyás, lid;
 • mevrouw mr. Y. Meijer, lid; en
 • de heer mr. M.J. Muller, lid.

Er wordt gehoord door een voorzitter en twee leden, waarbij steeds in wisselende samenstelling wordt gewerkt.

Zittingsdata 2023

De commissie houdt twee avonden per maand hoorzittingen, als regel op de eerste maandag en de derde woensdag van de maand (vanaf 18.00 uur). De zittingen worden gehouden in het gemeentehuis in Zuidhorn. Als een fysieke hoorzitting niet mogelijk is, kan telefonisch of digitaal worden gehoord via MS Teams.

De zittingsdata in 2023 zijn:

MaandDatums
Januarimaandag 9 januari en woensdag 18 januari
Februarimaandag 6 februari en woensdag 22 februari
Maartmaandag 6 maart en woensdag 22 maart
Aprilmaandag 3 april en woensdag 19 april
Meimaandag 1 mei en woensdag 17 mei
Junimaandag 5 juni en woensdag 21 juni
Julimaandag 3 juli en woensdag 19 juli
Augustusmaandag 7 augustus en woensdag 16 augustus
Septembermaandag 4 september en woensdag 20 september
Oktobermaandag 2 oktober en woensdag 18 oktober
Novembermaandag 6 november en woensdag 15 november
Decembermaandag 4 december en woensdag 20 december

Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen.

Online bezwaar indienen

Niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift

Bent u het ook niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. Informatie over deze mogelijkheid wordt opgenomen in de beslissing op het bezwaar.

Meer informatie op de website rechtspraak.nl(externe link)

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.