Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Een mooi afscheid voor groep 8 in het Westerkwartier

  (18-06-2021)
  Groep 8 filmmusical

  Groep 8 leerlingen van 10 scholen in het Westerkwartier maken dit jaar een musicalfilm als afsluiting van hun bassischooltijd. Momenteel vinden op diverse plekken in het Westerkwartier opnamen plaats, zodat de films begin juli af zijn.

 • Stap 4: Alles open op 1,5 meter afstand

  (18-06-2021)

  Het aantal coronabesmettingen is snel gedaald en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open op 1,5 meter afstand. Met coronatoegangsbewijzen is meer mogelijk.

  Meer informatie ⤵️

  Nederland zet grote stap: bijna alles kan op anderhalve meter

  #AlleenSamen

 • Wegafsluitingen in verband met asfalteringswerkzaamheden op 29 juni en 14 juli

  (17-06-2021)
  Asfaltwerkzaamheden

  Op 29 juni en 14 juli worden er op verschillende locaties in onze gemeente asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Houd hier rekening mee als u op pad gaat.

 • Quick scan Jeugd laat zien dat jeugd in Westerkwartier zich gelukkig voelt

  (17-06-2021)
  Logo gemeente Westerkwartier

  In de afgelopen periode heeft de gemeente een Quick Scanonderzoek uitgevoerd uit de informatie die er over jeugd in onze gemeente beschikbaar is. Deze Quick Scan laat zien dat we overwegend tevreden kunnen zijn met hoe het met onze jeugd gesteld is, ook tijdens de coronaperiode.

 • Fietsommetje Pieterzijl haalbaar door bijdragen provincie en gemeente

  (17-06-2021)

  Het jarenlang gewenste fietspad van Pieterzijl naar Munnekezijl lijkt er, dankzij een subsidie van de provincie en de mogelijke bijdrage door de gemeente, te kunnen komen.

 • Woningen aan Slagtersrijge blijven behouden voor Ezinge

  (16-06-2021)
  Gemeente Westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier heeft Wierden en Borgen gevraagd het sloopbesluit voor vier woningen aan de Slagtersrijge in Ezinge te heroverwegen. De woningcorporatie wilde de vier woningen slopen, omdat de staat van onderhoud  slecht was. De gemeente wil de vier woningen graag behouden voor de woningmarkt. Daarnaast maken deze onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht van Ezinge. In de afgelopen periode heeft Wierden en Borgen samen met bewoners, inwoners en gemeente een plan opgesteld voor het herstel van het achterstallig onderhoud en het verbeteren van de kwaliteit van de woningen. Uitkomst is dat Wierden en Borgen de vier woningen gaan renoveren.

 • Aankondiging raadsavond woensdag 16 juni 2021

  (15-06-2021)
  raad

  Woensdag 16 juni zijn er twee digitale raadsoverleggen. Deze twee vergaderingen beginnen allebei om 19.30 uur en zijn ook te volgen via de livestream.

 • Herinnering gemeentelijk belastingen 2021

  (15-06-2021)
  belastingaanslag

  Als u geen gebruik maakt van betalen met automatische incasso, had de aanslag gemeentelijke belastingen voor 31 mei 2021 door u betaald moeten zijn. Heeft u na 31 mei 2021 nog niets betaald, of een gedeelte nog niet betaald, dan hebt u inmiddels een herinnering ontvangen.

 • Uitnodiging: De Vooruitkijkspiegel

  (15-06-2021)
  vooruitkijkspiegel

  “Als je voor een dubbeltje geboren bent”

  Op maandag 21 juni vanaf 19.30 uur.

  De titel van de bijeenkomst: Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje, een bekend gezegde. Louis Davids, een van de grote Nederlandse kleinkunstenaars zegt in een bekend refrein: “Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje”.

  De link naar de livestream

 • Bescherming jonge vogels

  (15-06-2021)
  kat in de mand

  De Dierenambulance

  In de maanden juni, juli en augustus verlaten veel jonge vogels het nest. De eerste tijd hebben ze nodig om conditie op te bouwen en krachtig te leren vliegen. De ouders helpen ze hierbij en voorzien ze ook buiten het nest nog van eten. Dit is een kwetsbare periode voor de jonge vogels. De Dierenambulance krijgt dan ook veel meldingen over vogels, die niet goed lijken te vliegen of die ten prooi vallen aan huiskatten.

 • Aanvraag mantelzorgwaardering 2021

  (15-06-2021)
  sociaal werk de schans

  Tussen 1 juli tot 1 oktober 2021 kunnen mantelzorgers, die langdurig en intensief zorgen voor iemand uit de gemeente Westerkwartier een aanvraag indienen voor een VVV-cadeaukaart ter waarde van 50 euro. De gemeente stelt de cadeaukaart beschikbaar als blijk van waardering voor de geweldige inzet van mantelzorgers. Ze nodigt mantelzorgers van harte uit de waardering aan te vragen.

 • Fonds Wonen Westerkwartier

  (15-06-2021)
  geld in de hand

  Het Fonds Wonen helpt starters met hun eerste koopwoning, stimuleert energiebesparende maatregelen bij inwoners en zorgt dat inwoners langer thuis kunnen wonen.

 • Westerkwartier informeert naar gevolgen klimaatveranderingen voor inwoners en bedrijven; samen weten we meer

  (14-06-2021)
  Klimaatverandering

  De gemeente Westerkwartier onderzoekt wat de klimaatverandering voor het welzijn van inwoners en bedrijven betekent. De ervaringen van inwoners en bedrijven en de nodige onderzoeken vormen de basis voor een plan voor de toekomst. Daarom vraagt de gemeente inwoners en bedrijven een enquête in te vullen met vragen over hun ervaringen met de gevolgen van de klimaatverandering.

 • Online Prokkelontmoeting

  (14-06-2021)
  Prokkel.nl

  Donderdag 10 juni heeft wethouder Bert Nederveen samen met Martijn Sellbach van De Zijlen de gemeente Westerkwartier vertegenwoordigd bij een online Prokkelbijeenkomst.

 • Subsidie beschikbaar voor culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties jeugd Westerkwartier

  (14-06-2021)
  Gemeente Westerkwartier

  De coronamaatregelen hebben nog steeds grote impact op onze samenleving en organisaties. De gemeente Westerkwartier vindt het erg belangrijk dat maatschappelijke organisaties en verenigingen blijven bestaan en daarmee de leefbaarheid in de dorpen. We hebben daarom twee subsidieregelingen gemaakt: een subsidieregeling voor culturele instellingen en een subsidieregeling voor de vrijwilligersorganisaties jeugd.

 • Bermwerkzaamheden langs provinciale weg tussen Zuidhorn en Leek

  (10-06-2021)
  stremming

  De provinciale weg N978 bij Pasop is van maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni gestremd voor doorgaand verkeer tussen de Noorderweg en de Fanerweg. Mochten zich onvoorziene omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de stremming uitloopt tot 2 juli. De bermen worden verstevigd door het aanbrengen van grasbetontegels. Verkeer tussen Leek en Zuidhorn/Enumatil kan omrijden via de N388 en de N980.

 • Roeken bij u in de buurt

  (09-06-2021)
  Een roek

  Roeken broeden graag in hoge bomen in of bij dorpen of in het buitengebied. Op meerdere plekken in onze gemeente zijn deze zogenoemde broedkolonies te vinden. Roeken kunnen in de periode maart tot en met juli voor overlast zorgen.

 • Ondanks financiële onzekerheden blijft college uitvoering geven aan zijn ambities

  (09-06-2021)
  Wierde van Ezinge

  Medio 2021 is het voor de gemeente Westerkwartier nog steeds een kwestie van besturen en rekenen met onzekerheden. Het coronavirus en de gevolgen daarvan zijn nog steeds voelbaar. Daarnaast biedt het Rijk nog steeds onvoldoende zekerheid op het gebied van de rijksmiddelen. Hierbij gaat het onder meer om de herijking van de gelden uit het gemeentefonds. Het eerste voorstel van het Rijk hierover heeft voor de gemeente Westerkwartier grote nadelige effecten. Samen met andere gemeenten oefent de gemeente Westerkwartier druk uit op het Rijk om tot een eerlijker verdeling te komen zodat Westerkwartier er niet € 6 miljoen op achteruit gaat. Daarnaast is compensatie nodig voor de extra kosten jeugdzorg. Voor deze laatste zijn door het kabinet afgelopen week wel incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor 2022. De begroting van de gemeente is in de basis nog altijd gezond, maar bovengenoemde onzekerheden maken wel lastiger de meerjarenbegroting sluitend te krijgen.

 • Instituut Mijnbouwschade: online informatiebijeenkomst vernieuwde aanpak

  (08-06-2021)
  auto langs weg met groninger vlag

  Het IMG organiseert op 22 juni 2021 een online bijeenkomst voor inwoners met vragen over de vernieuwde aanpak voor het afhandelen van schade door mijnbouw.

 • Inspreken voor de perspectiefnota; welke ideeën maken Westerkwartier beter?

  (08-06-2021)
  logo gemeente

  Wat zijn de prioriteiten van de gemeente Westerkwartier en wat moet de gemeente nog meer doen of misschien wel juist minder? De perspectiefnota (een schets van de gemeentefinanciën op hoofdlijnen) geeft voor een belangrijk deel antwoord op deze vragen. En u kunt meedenken en inspreken over deze nota.

 • Eikenprocessierups

  (08-06-2021)
  rups

  In de maanden mei, juni en juli zijn op veel eiken in vrijwel heel Nederland eikenprocessierupsen te vinden. ’s Nachts gaan de rupsen in optocht (processie) op zoek naar eikenbladeren waarmee ze zich voeden. Daar hebben ze hun naam eikenprocessierups aan te danken. Na contact met de kleine brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Hoe gaan we in het Westerkwartier om met de eikenprocessierups?

 • Gemeente Westerkwartier is een gemeente van NIX!

  (08-06-2021)

  Van 25 mei tot 2 juni stond de gemeente Westerkwartier in het teken van NIX18. In deze lokale campagneweek besteedden we samen met de GGD, VNN en Sociaal Werk De Schans aandacht aan het voorkomen van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar. Sociaal Werk De Schans organiseerde een online workshop Happy Drinks voor jongeren. Voor ouders was er een webinar NIX voor het puberbrein.

 • Voorkom verspreiding invasieve exoten

  (01-06-2021)
  japanse duizendknoop

  Invasieve exoten zijn planten, dieren of andere organismen die van nature niet in Nederland voorkomen. Invasieve plantensoorten hebben in Nederland geen natuurlijke vijanden. Hierdoor worden de groei en verspreiding van invasieve exoten niet beperkt. Voorbeelden van invasieve exoten in het Westerkwartier zijn de Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en Reuzenbalsemien.

 • Werkzaamheden Burgemeester Seinenstraat Aduard

  (01-06-2021)
  logo westerkwartier

  De herinrichting van de Burgemeester Seinenstraat in Aduard is in uitvoering. Het laatste onderdeel van de werkzaamheden is het asfalteren van de weg met daarin een zogenaamde ‘streetprint’. Deze werkzaamheden vinden in twee fasen plaats. De eerste fase is het gedeelte tussen de Baron Lewe van Aduardsingel en het Kaakheem (7 juni t/m 18 juni). De tweede fase is het deel tussen Kaakheem en Kleiweg (28 juni t/m 9 juli).

 • Gemeente Westerkwartier stelt subsidie beschikbaar voor COVID-proof maken van maatschappelijke organisaties

  (31-05-2021)
  Geld

  De coronamaatregelen hebben nog steeds grote impact op onze samenleving en organisaties. We vinden het erg belangrijk om onze maatschappelijke organisaties te ondersteunen. De gemeente Westerkwartier heeft daarom een subsidieregeling gemaakt voor de vrijwilligersorganisaties jeugd, de culturele instellingen en dorpshuizen in onze gemeente.

  Tegemoetkoming Covid 19-proof maken aanvragen

 • Westerkwartier naar pand voormalig Gomaruscollege Zuidhorn

  (31-05-2021)

  De Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Innovatiewerkplaats verhuizen op dit moment naar het pand van het voormalig Gomaruscollege aan de Brilweg in Zuidhorn. Daarmee krijgt de Gebiedscoöperatie een onderkomen dat past bij haar huidige ambities en bij de aard van haar innovatieve werkzaamheden. De organisatie vertrekt hiermee uit het huidige pand aan de Transportweg in Noordhorn.

 • Herinnering gemeentelijke belastingen 2021

  (31-05-2021)

   Heeft u een herinnering ontvangen? In plaats van te bellen kunt u ook mailen naar kassier@westerkwartier.nl

 • Stap 3: bijna alles open

  (28-05-2021)

  Op 5 juni zetten we de derde stap van het openingsplan en gaat bijna alles open, waaronder restaurants en cafés, bioscopen en musea. Er blijven voorwaarden gelden. Door de basisregels te blijven volgen, kan steeds meer.

  Meer informatie ⤵️

  Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open

  #AlleenSamen

 • Zakje bloemen-, kruiden- en graszaden voor raadsleden gemeente Westerkwartier.

  (27-05-2021)
  Overhandiging zakje zaden van Ard van der Tuuk aan Bert Nederveen

  Gedeputeerde Henk Staghouwer ontving vorige week uit handen van het Collectief Groningen West (CGW) een koffer met zakjes met bloemen-, kruiden- en graszaden. Op de vraag van wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier via twitter of CGW ook zo’n koffer had voor de raad van zijn gemeente, was de reactie: “Daar gaan we voor zorgen!”

 • Verlenging steun- en herstelpakket

  (27-05-2021)

  De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief. Er zijn ook nog veel onzekerheden. Daarom kiest het kabinet ervoor om het steun- en herstelpakket te verlengen tot en met het derde kwartaal van 2021.

  Nieuwsbericht ⤵️

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/27/steunpakket-banen-en-economie-voortgezet-in-derde-kwartaal

  #steunpakket

 • De gemeente biedt hulp aan de gedupeerden van de Kinderopvangtoeslag

  (26-05-2021)
  Geld

  De gemeente biedt graag hulp aan de gezinnen die getroffen zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De mensen die zich hebben gemeld bij de Belastingdienst hebben afgelopen week een informerende brief ontvangen en worden begin juni telefonisch benaderd om hun behoefte aan ondersteuning te onderzoeken.

 • Veteranendag Westerkwartier

  (25-05-2021)
  nederlandse vlag op uniform

  De Veteranendag vindt dit jaar plaats op 6 november 2021 ipv 19 juni 2021.

 • Gemeente introduceert Fonds Wonen Westerkwartier

  (25-05-2021)
  logo westerkwartier

  Vanaf vandaag kunnen (toekomstige) huiseigenaren gebruik maken van het Fonds Wonen Westerkwartier. De gemeenteraad heeft eerder ingestemd met invoering van dit fonds. Het fonds is opgericht met drie hoofddoelen:

 • Regio blijft aandringen op versnelling versterkingsopgave en rechtvaardige schade-afhandeling

  (25-05-2021)
  logo westerkwartier

  De Groningse overheden blijven aandringen op versnelling in de versterkingsopgave en een rechtvaardige en ruimhartige schade-afhandeling. Dit doen zij in hun advies aan de demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat over het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2021/2022.

 • Start verkoop appartementen aan Oldekerkermeer in Oldekerk

  (25-05-2021)
  Impressie

  De gemeente Westerkwartier heeft samen met WVG Ontwikkeling BV uit Meppel de afgelopen tijd hard gewerkt aan de ontwikkeling van een appartementencomplex aan Oldekerkermeer in Oldekerk. Dinsdag 1 juni start de verkoop van de twaalf appartementen. Het bouwplan bestaat uit twee aaneengesloten gebouwen met ieder zes appartementen. De appartementen liggen aan de rand van de nieuwbouwwijk Kroonsfeld op een prachtige, groene locatie in het dorp.

 • Recreatie buiten open

  (19-05-2021)

  Als onderdeel van de tweede stap van het openingsplan mogen per 19 mei locaties voor recreatie Als onderdeel van de tweede stap van het openingsplan mogen per 19 mei locaties voor recreatie buiten open. Hieronder vallen onder andere attractieparken, dierenparken en spellocaties, zoals minigolf en klimbossen.

  Meer informatie ⤵️

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/recreatie-buiten/

  #AlleenSamen

 • Buitenterrassen open

  (19-05-2021)

  Per 19 mei mogen de buitenterrassen langer open, van 6.00 uur tot 20.00 uur. Ook terrassen van sportkantines mogen weer open. Per tafel geldt nog steeds: maximaal 2 personen (excl. kinderen t/m 12 jaar) of 1 huishouden.

  Meer informatie ⤵️

  https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen

  #AlleenSamen

 • Gemeente Westerkwartier vraagt bijdrage uit Volkshuisvestingsfonds voor woningverbetering

  (19-05-2021)
  logo gemeente Westerkwartier

  Het kabinet heeft besloten € 450 miljoen beschikbaar te stellen voor de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. De gemeente Westerkwartier heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit dit Volkshuisvestingsfonds.

 • Route inleveren KCA 25 t/m 27 mei vervalt

  (18-05-2021)
  Klein Chemisch Afval

  Ondanks de versoepelde coronamaatregelen vervalt de mogelijkheid om klein chemisch afval (KCA) in te leveren op de route van 25 tot en met 27 mei.

 • Proef met deelauto’s gaat verder in de dorpen

  (18-05-2021)
  logo westerkwartier

  Afgelopen jaar voerde gemeente Westerkwartier een pilot elektrische deelauto’s uit samen met inwoners. Bij de gemeentehuizen stonden in totaal zeven Nissan Leaf auto’s die gelijktijdig door inwoners en door ambtenaren konden worden gereserveerd. De gemeente wil de proef voortzetten in dorpen waar belangstelling is.

 • Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

  (18-05-2021)

  Als het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen en we ons aan de basisregels houden, kunnen we stap voor stap de coronamaatregelen loslaten.
  De stappen zijn op hoofdlijnen. Voor elke stap wordt bekeken of het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten genoeg is gedaald om de stap te kunnen zetten. Per sector gelden voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers

  #AlleenSamen

 • Herontwikkeling Vogelzanglocatie Herestraat Grijpskerk

  (18-05-2021)
  logo westerkwartier

  Het college heeft zich positief uitgesproken over de medewerking aan de herontwikkeling van het perceel aan de Herestraat 55/57 in Grijpskerk tot een woonlocatie met 20 beneden- en bovenwoningen. De locatie staat in het dorp bekend als de Vogelzanglocatie, verwijzend naar het hotel Vogelzang dat hier heeft gestaan. Op deze plek staat nu een sportschool met daarboven een appartement. Het plan is in samenwerking met de sportschool, de ontwikkelaar en gemeente tot stand gekomen. Onderdeel van het plan is, dat de sportschool verhuist naar de voormalige bibliotheek aan de Kievitsweg 2. De ontwikkelaar heeft de omwonenden van de Vogelzanglocatie en Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk meegenomen in de ontwikkeling van de plannen.

 • Gemeenten Veendam, Westerkwartier en Oldambt starten onderzoek naar de onteigening van Joods bezit in oorlogstijd

  (18-05-2021)
  logo westerkwartier

  Een aantal Groningse gemeenten gaat – in navolging van de gemeente Groningen - gezamenlijk een onderzoek starten ten aanzien van de rol van de gemeenten bij de onteigening van Joods bezit en het naheffen van (gemeentelijke) belastingen tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. De colleges van de gemeenten Veendam, Westerkwartier en Oldambt hebben reeds ingestemd met een dergelijk onderzoek en de verwachting is dat op korte termijn andere Groningse gemeenten ook aanhaken. De directe aanleiding van dit onderzoek is de publicatie van de zogenaamde ‘Verkaufsbücher’ door het Nationaal Archief. Hieruit blijkt dat, net als in een aantal andere gemeenten in Nederland, ook in Groningse gemeenten tussen 1940-1945 Joods bezit onteigend is.

 • Plannen voor kunst en cultuur

  (14-05-2021)

  Stap voor stap krijgen we meer ruimte. Op 19 mei wordt de tweede stap van het openingsplan gezet en mogen onder andere openluchttheaters, openluchtbioscopen en openluchtmusea open. Daarnaast mogen ook locaties voor kunst- en cultuurbeoefening, zoals muziekscholen, open. 

  Meer informatie ⤵️

  Plannen voor kunst en cultuur

  #AlleenSamen

 • Buitenterrassen open

  (14-05-2021)

  Sinds 28 april zijn de buitenterrassen open. Als de ziekenhuiscijfers het toelaten, gelden per 19 mei ruimere openingstijden en gaan ook de buitenterrassen van sportkantines open. Zo kan stap voor stap steeds meer.

  Meer informatie ⤵️

  Plannen verruiming openingstijden buitenterrassen

  #AlleenSamen

 • Een kerkenvisie voor de gemeente Westerkwartier

  (12-05-2021)
  kerkje lettelbert

  De gemeente Westerkwartier is bezig met het opstellen van een visie voor religieus erfgoed, ook wel “kerkenvisie” genoemd. De gemeente zoekt hiervoor actief de samenwerking met de eigenaren van alle (voormalige) gebedshuizen van alle godsdiensten.

 • Spelregels voor sporten tijdens corona

  (12-05-2021)

  Bijgewerkt 18 mei

 • Recreatie buiten open

  (12-05-2021)

  Op 19 mei wordt, als de ziekenhuiscijfers het toelaten, de tweede stap van het openingsplan gezet en gaan onder andere attractie- en dierenparken open. Dat geldt ook voor spellocaties buiten, zoals minigolf en klimbossen.

  Meer informatie ⤵️

  Plannen voor recreatie buiten

  #AlleenSamen

 • Gemeente Westerkwartier gaat in gesprek met inwoners over warmtetransitie

  (12-05-2021)
  Warmtetransitie

  De gemeente Westerkwartier gaat de komende periode aan de slag met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hierbij wil de gemeente de inwoners zo goed mogelijk betrekken. Hiervoor is een enquête opgesteld en daarnaast vinden in de maand juni acht dialoogavonden plaats.

 • Wie verdient een lintje?

  (11-05-2021)
  lintje

  Afgelopen maandag 26 april heeft burgemeester Ard van der Tuuk zes Koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken aan inwoners die zich op bijzondere wijze inzetten of ingezet hebben voor de samenleving. Denkt u iemand te kennen die daarvoor in aanmerking komt, ga dan de uitdaging aan een lintje aan te vragen.

 • Leiding inspectie Enexis

  (11-05-2021)
  Logo enexis netbeheerder

  Enexis en de firma Gas Terug controleren in onze gemeente leidingen op lekkages.

 • Stap 2: buiten meer mogelijk en binnensportlocaties open

  (11-05-2021)

  Bijgewerkt 18 mei

 • Vakantieplannen? Ga wijs op reis

  (11-05-2021)

  Vakantieplannen? Vanaf 15 mei geldt per land een reisadvies. Reizen en op vakantie gaan is in coronatijd niet zonder risico's. Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.

  Bekijk altijd de actuele reisadviezen ⤵️

  Reisadviezen Nederland wereldwijd

  #AlleenSamen

 • Groningen vormt netwerk aan gebiedscoöperaties

  (10-05-2021)
  logo rif

  Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken in de regio. Met dat doel gaan Groningse gemeenten, alle Groningse onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) en diverse andere partijen samen een Regionaal Innovatie Framework (RIF) oprichten. Via dit netwerk bundelen ondernemers, inwoners, onderwijsinstellingen, studenten en overheid hun krachten en kennis.

 • Geplande militaire oefeningen

  (07-05-2021)
  Militaire oefening

  Militaire oefeningen in de komende periode.

 • Uitreiking koninklijke onderscheiding door burgemeester Ard van der Tuuk

  (07-05-2021)
  Mevrouw drs. van Berkum krijgt een koninklijke onderscheiding van burgemeester Ard van der Tuuk

  Op 15 december 2020 heeft de burgemeester telefonisch mevrouw Van Berkum telefonisch geïnformeerd over haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Gelijktijdig werd haar collega-coördinator mevrouw Dr. Christiane Brokmann-Nooren in Oldenburg (D) door de Consul-Generaal gedecoreerd.

  Op donderdag 6 mei 2021 reikte burgemeester Ard van der Tuuk de koninklijke onderscheiding persoonlijk uit aan mevrouw drs. A.C.J. (Anja) van Berkum uit Grijpskerk in het gemeentehuis te Zuidhorn.

 • Transitievisie Warmte

  (07-05-2021)
  logo westerkwartier

  Veel woningen in het Westerkwartier maken nu nog gebruik van aardgas voor het verwarmen van de woning. De verbranding van aardgas zorgt voor de uitstoot CO2, daarnaast wordt het Groninger Gasveld gesloten. Vanuit het Klimaatakkoord is als doel opgesteld om in 2050 de CO2 uitstoot met 95% te verminderen en te stoppen met het gebruik van aardgas. Om deze doelen te bereiken hebben alle gemeenten de opdracht gekregen om in 2021 een Transitievisie Warmte op te stellen.

 • Eikenprocessierupsen

  (04-05-2021)
  logo westerkwartier

  Begin april zijn de eerste eikenprocessierupsen uit hun eitjes gekomen.

 • 4 Mei-toespraak burgemeester Ard van der Tuuk

  (04-05-2021)
  Burgemeester Ard van der Tuuk

  Beste Westerkwartierders,

  Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna. Met het verdwijnen van de generatie die de Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt, is de urgentie om hun kennis en hun verhalen over te dragen aan de volgende generaties groter dan ooit.

 • Nieuwe coördinator Landgoed Nienoord is bekend gezicht

  (03-05-2021)
  Ina Ebbinge op Landgoed Nienoord

  Ina Ebbinge, City Marketeer in de gemeente Westerkwartier, is per 14 april jl. benoemd tot Coördinator Landgoed Nienoord. Zij gaat samen met de exploitanten op het landgoed en de gemeente werken aan de uitvoering van het Ambitieplan Nienoord 2018-2022 met als doel Landgoed Nienoord op de kaart te zetten als één van de belangrijkste dagrecreatie voorzieningen in Noord-Nederland.

 • Gerard Bosman krijgt koninklijke onderscheiding van burgemeester Ard van der Tuuk

  (30-04-2021)
  Burgemeester Ard van der Tuuk reikt de koninklijke onderscheiding uit aan Gerard Bosman

  Op donderdag 29 april 2021 reikte burgemeester Ard van der Tuuk een koninklijke onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, uit aan de heer G.J. (Gerard) Bosman. De uitreiking vond plaats bij Kasteel Nienoord te Leek

 • Buitenterrassen open

  (29-04-2021)
  corona logo

  Als onderdeel van de eerste stap van het openingsplan mogen per woensdag 28 april de buitenterrassen open tussen 12.00 uur en 18.00 uur.

 • Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 vastgesteld

  (29-04-2021)

  Op 24 maart 2021 heeft de raad van de gemeente Westerkwartier de nieuwe Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 vastgesteld. Met deze woonvisie laten we zien hoe we ons als gemeente willen blijven ontwikkelen als een fijne woongemeente.

 • Westerkwartierpluspad viert 10-jarig jubileum

  (29-04-2021)
  WesterkwartierPluspad

  Het Westerkwartierpluspad  is een prachtige lange afstandswandelroute van 165 km door het Groningse Westerkwartier die erom vraagt gelopen te worden. In 2021 bestaat deze route 10 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er nu ook een mogelijkheid om de route via het wandelknooppunten-netwerk te lopen. De initiatiefnemers hebben het bijbehorende routeboekje met de nieuwe knooppuntenversie vandaag aangeboden aan wethouder Elly Pastoor. Daarna hebben ze gezamenlijk Coronaproof een stukje van de route gewandeld.

 • Wmo-vervoer na versoepeling

  (28-04-2021)
  WMO vervoer
 • Zes fietsroutes door het Westerkwartier ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog

  (28-04-2021)
  Fietsroutes Westerkwartier

  Op 4 mei herdenkt Nederland de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, andere oorlogssituaties en  Nederlandse Vredesmissies. Omdat vanwege de coronamaatregelen tot 1 juni geen evenementen mogen plaatsvinden, zal de kranslegging op 4 mei alleen in sobere vorm plaatsvinden, zonder samenkomsten met meerdere personen.

 • Burgemeester sluit woning in Zevenhuizen vanwege illegale hennepkwekerij

  (28-04-2021)
  sluiting pand

  Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier heeft op woensdagochtend 28 april een woning in Zevenhuizen gesloten. De woning wordt gesloten voor een periode van twaalf maanden, omdat er eerder door de politie een grote hoeveelheid hennepplanten werd aangetroffen. De woning is verzegeld en er zijn posters aangebracht met daarop de kennisgeving van sluiting.

 • Gemeente Westerkwartier werkt aan betekenisvol toerisme

  (28-04-2021)
  Recreatie en toerisme

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier heeft de visie recreatie en toerisme gemeente Westerkwartier, een sector van betekenis en het bijbehorende uitvoeringsplan vastgesteld.

 • Oproep melden eigenaar onbeheerde kar Grijpskerk

  (26-04-2021)
  Kar Kievitsweg 2 Grijpskerk

  Achter de Kievitsweg 2 in Grijpskerk staat een onbeheerde kar. Gemeente Westerkwartier verzoekt de eigenaar van deze kar zich binnen 14 dagen te melden bij de gemeente Westerkwartier.

 • Uitreikingen koninklijke onderscheiding door burgemeester Ard van der Tuuk

  (26-04-2021)
  Dida Noordhof krijgt een lintje van burgemeester Ard van der Tuuk

  Op maandag 26 april 2021 reikte burgemeester Ard van der Tuuk zes koninklijke onderscheidingen uit. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus werden de gedecoreerden in hun eigen tuin of bij de voordeur geïnformeerd dat zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze inwoners kregen een lintje:

 • Aanplant groen in woonwijk Oostindie in Leek

  (23-04-2021)
  Wethouder Geertje Jacobi Dijkstra helpt met de aanplant van groen

  De gemeente is bezig met de aanplant van groen in woonwijk Oostindie in Leek. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi heeft meegeholpen met het aanbrengen van de onderbeplanting op de dijkjes.

 • Ode aan het landschap Middag Humsterland

  (23-04-2021)
  overhandiging kaart

  In navolging van het landelijke jaarthema “Ode aan het Landschap” van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen brengt de Werkgroep Regiomarketing van de Gebiedsraad Middag-Humsterland samen met de gemeente Westerkwartier een ode aan het Nationale Landschap Middag-Humsterland. Het themajaar “Ode aan het Landschap 2021” is bedoeld om het Nederlandse landschap onder de aandacht te brengen in al zijn facetten: niet alleen het landschap zelf, maar ook de cultuurhistorie, de historische verhalen, de invloed van de mens op de natuur, de kunstzinnige verbeelding van het landschap, de kwetsbaarheid ervan, enz.

 • ‘Take a break, don’t be a mule’: Westerkwartier samen met rappende psycholoog Daisy in actie tegen cybercrime

  (23-04-2021)
  rappende psycholoog Daisy Veenstra

  De gemeente Westerkwartier, Sociaal Werk de Schans, Politie Westerkwartier en rappende psycholoog Daisy Veenstra gaan samen de strijd aan tegen cybercrime. Jongeren zijn hier steeds vaker slachtoffer van en daarom staat de komende week in het teken van de campagne ‘Take a break, don’t be a mule’.

 • Eemsdelta, Het Hogeland en Westerkwartier bieden woningeigenaren Energiebespaarbox en adviesgesprek met energiecoach aan

  (20-04-2021)
  Energiebespaarbox

  Woningeigenaren uit de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta en Westerkwartier worden dit jaar ondersteund bij het op een makkelijke manier energiezuiniger maken van hun huis. Bewustwording van het belang van energiebesparing is daarbij een belangrijk doel. Woningeigenaren kunnen een gratis adviesgesprek met een energiecoach aanvragen, en een deel van hen komt in aanmerking voor een Energiebespaarbox ter waarde van ongeveer 50 euro.  De gemeenten ontvingen voor deze initiatieven een bijdrage van de Rijksoverheid uit de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). De uitvoering van de regeling loopt tot het einde van dit jaar.

 • Westerkwartier aan de slag met herstelplan voor na corona

  (20-04-2021)
  Corona

  De maatschappelijke impact van corona is groot. Ook als de maatregelen straks versoepelen en iedereen is gevaccineerd, blijven de gevolgen merkbaar. Daarom gaat de gemeente Westerkwartier werken aan een breed herstelplan voor de periode na corona. Burgemeester Ard van der Tuuk: “We zitten nog midden in de coronacrisis, die onze samenleving in alle onderdelen raakt. Als gemeente Westerkwartier hebben we onze handen vol aan de crisis, maar we willen ook nu alvast kijken welke kansen er liggen na de coronaperiode. Dit gaan we samen doen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.”

 • Stap 1: terrassen en winkels open, einde avondklok

  (20-04-2021)

  We verwachten dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten eind april gaat afnemen. Daarom zetten we op 28 april voorzichtig de eerste stap van het openingsplan.

  Nieuwsbericht ⤵️

  Stap 1: terrassen en winkels open, einde avondklok

  Meer informatie over het openingsplan ⤵️

  Openingsplan

  #AlleenSamen

 • College in dialoog met raad over toekomstbestendige huisvesting

  (19-04-2021)
  logo gemeente

  Doorgaan in de huidige vijftien huisvestingslocaties van de gemeente Westerkwartier vraagt veel extra inzet van financiële middelen om te voldoen aan onderhouds- en duurzaamheidseisen en -ambities.

 • Bewust Wonen Westerkwartierprijs voor beste idee van inwoners Midwolde

  (16-04-2021)
  Uitreiking bewust wonen prijs 15 april 2021

  Donderdag 15 april heeft wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi de Bewust Wonen Westerkwartierprijs uitgereikt aan de inwoners van Midwolde. Zij zijn de winnaars van de prijsvraag die tijdens de Bewust Wonen Weken in oktober 2020 is uitgeschreven: Wie heeft het beste leefbaarheidsidee?

 • Voortaan ook met visuele beperking zelfstandig stemmen in het Westerkwartier

  (16-04-2021)
  Stemmal voor blinden en slechtzienden

  Bij de volgende verkiezingen kunnen blinde en slechtziende mensen in de gemeente Westerkwartier zelfstandig stemmen door gebruik te maken van een stemmal en soundbox.

 • Wethouder Pastoor bezoekt succesvol onderwijs Route Rubicon

  (15-04-2021)

  Donderdag 15 april bezocht wethouder Elly Pastoor Route Rubicon op landgoedboerderij Oosterheerdt in Leek. Samen met het Noorderpoort is Route Rubicon opgezet in de gemeente. Deze manier van onderwijs geeft jongeren op een andere manier de kans om alsnog een MBO 2 diploma te halen. Elly Pastoor is heel blij met Route Rubicon in de gemeente Westerkwartier: “Dit opleidingstraject is in het leven geroepen voor jongeren bij wie, om allerlei redenen, de schoolse omgeving niet goed past. Met het volgen van Route Rubicon krijg je de kans om een diploma te halen en heb je een betere kans op werk. Dus het is het geweldig mooi te zien dat deze jongeren hun weg naar de schoolbank hebben gevonden en de opleiding afmaken. ”

 • Gedeputeerde Staghouwer en wethouder Nederveen zaaien bloemrijke berm in

  (15-04-2021)
  Wethouder Bert Nederveen en Henk Staghouwer aan het zaaien

  Donderdagmorgen 15 april hebben gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen en wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier het laatste deel van een bloemrijke  berm ingezaaid langs het Oldehoofsch kanaal bij Saaksum.

 • Openingsplan: Stap voor stap meer mogelijk

  (13-04-2021)

  Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen, kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten. Met het openingsplan wordt stap voor stap steeds meer mogelijk.

  Meer informatie ⤵️

  Site van de Rijksoverheid

  #AlleenSamen

 • Meepraten en -beslissen over mantelzorg in het Westerkwartier

  (09-04-2021)
  algemeen logo gemeente

  De gemeente Westerkwartier, CMO STAMM en Sociaal Werk De Schans organiseren maandag 7 juni van 13.00 tot 17.00 uur de online ‘Besluitvormingsbijeenkomst Mantelzorg’. De centrale vraag van de bijeenkomst is: Wat is er nodig om te zorgen dat het goed gaat met de mantelzorgers in het Westerkwartier?  Iedereen die dit een belangrijk onderwerp vindt, is van harte welkom tijdens deze bijeenkomst mee te praten én mee te beslissen.

 • Overzicht van gemeentelijke en landelijke steunmaatregelen corona

  (09-04-2021)
  Poppetje die nadenkt

  Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking, onze samenleving en economie. We werken met zijn allen hard om het virus onder controle te krijgen. Wel is duidelijk dat de economische gevolgen van corona langer bij ons zullen blijven. Om de bevolking en ondernemers enigszins de compenseren zijn er diverse relingen in het leven geroepen. Op deze pagina een overzicht van de regelingen.

 • Kleurrijk beeld in Tolbert weer terug op zijn plek

  (08-04-2021)
  Onthulling kunstwerk met op de foto wethouder Hielke Westra en kunstenaar Henk Vos

  Het gesneuvelde iconische beeld dat op de hoek van de kruising De Boskamp met de Auwemalaan in Tolbert stond, staat weer op zijn plek. Het boegbeeld was omver gereden tijdens een ongeval waarbij een automobilist in een naastgelegen tuin belandde.


   

 • Vervanging straatverlichting Leek/Tolbert

  (06-04-2021)
  logo westerkwartier

  In de periode april t/m juli 2021 gaat Heijmans Infra in opdracht van de gemeente Westerkwartier op meer dan 1100 locaties de straatverlichting vernieuwen.

 • Informatiemap voor inwoners met een bijstandsuitkering

  (06-04-2021)
  Wethouder Nederveen neemt infomap in ontvangst

  De gemeente Westerkwartier heeft een nieuwe informatiemap Participatiewet 2021 uitgebracht voor inwoners met een bijstandsuitkering.

 • Rotaryclub Roden-Leek draagt twee nieuwe buitenbankjes over aan gemeente

  (06-04-2021)

  Zaterdag 3 april heeft Rotary Roden-Leek twee buitenbankjes overgedragen aan wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi. De overdracht vond plaats bij het Oorlogsmonument op het Natuurpad, de voormalige trambaan tussen Marum en Drachten. Het monument is ter nagedachtenis aan vijf Nederlanders die hier op 8 december 1944 door de bezetter zijn gefusilleerd. Dit omdat het verzet een aanslag had gepleegd op een stoomtrein van de Nederlandse Tramweg Maatschappij.

 • Gemeentehuis Grootegast blauw aangelicht

  (02-04-2021)
  Wethouder Nederveen

  Vrijdag 2 april is het Wereld Autisme Dag. Overal in de wereld wordt op deze dag aandacht gevraagd voor autisme. Dit gebeurt onder meer door bekende gebouwen blauw te verlichten, ook in het Westerkwartier. Wethouder Bert Nederveen heeft vrijdagavond het gemeentehuis in Grootegast (Hoofdstraat 97) in het blauwe licht gezet.

 • Steunmaatregelen ondernemers

  (30-03-2021)
  corona logo

  Veel ondernemers worden zwaar getroffen door de coronacrisis.

 • Werkzaamheden Burgemeester Seinenstraat Aduard

  (30-03-2021)
  logo westerkwartier

  Dinsdag 6 april start Broekema Wegenbouw met de herinrichting van de Burgemeester Seinenstraat in Aduard.

 • Reizen en vakantie

  (29-03-2021)

  Elke reis verhoogt de kans op besmettingen of het meenemen van nieuwe varianten van het coronavirus naar Nederland. Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei.

 • GGD Groningen opent vaccinatielocaties in Appingedam en Zuidhorn

  (26-03-2021)
  logo GGD Groningen

  GGD Groningen richt voor het vaccineren tegen het coronavirus in de provincie Groningen meerdere vaccinatielocaties in, verspreid over de provincie. Op verschillende plaatsen vinden voorbereidingen plaats om de locaties gereed te maken voor grootschalige inenting. Op maandag 12 april openen twee nieuwe vaccinatielocaties één in Appingedam en één in Zuidhorn, naast de reeds bestaande locaties in Groningen en Veendam.

 • Gemeente Westerkwartier biedt klussen actief aan bij lokale ondernemers

  (25-03-2021)

  Jaarlijks besteed de gemeente Westerkwartier een groot gedeelte van haar taken voor werkzaamheden, leveringen en diensten uit aan de markt. Er staat een overzicht van de beoogde inkooptrajecten op www.westerkwartier.nl/ondernemen. Lokale ondernemers kunnen op deze manier kennisnemen van inkooptrajecten waar ze op kunnen inschrijven.

 • Geen ruimte voor versoepelingen lockdown

  (24-03-2021)
  corona logo

  De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom blijven we tot en met 20 april in lockdown. Door ons aan de basisregels te houden, worden minder mensen besmet met het coronavirus. Zo is er sneller weer meer mogelijk.

 • Film programma Terheijl

  (19-03-2021)

  Op 18 maart is de film van de gemeente Noordenveld over het programma Terheijl vertoond. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi speelt een rol in de film omdat onder de vlag van dit programma ook verschillende werkzaamheden in de rand van nieuwbouwwijk Oostindie De Hoven (Leek) zijn uitgevoerd. Bekijk hier meer over de kunstwerken, recreatie en het landschap in Terheijl.

 • V.V. Grijpskerk krijgt toekomstbestendig nieuw club-kleedgebouw

  (18-03-2021)
  Impressie nieuw gebouw VV Grijpskerk

  Voetbalvereniging Grijpskerk krijgt een nieuw gebouw waar de kantine en kleedkamers in worden ondergebracht. Half augustus start de bouw en naar verwachting is het gebouw in mei 2022 klaar voor gebruik.

 • Westerkwartier biedt gratis cursus politiek actief aan

  (17-03-2021)
  Gemeenteraad

  De raadsleden van Westerkwartier nodigen alle inwoners uit om deel te nemen aan de cursus politiek actief die op dinsdag 20 april van start gaat.

 • Aankoop strook grond achter Museum Wierdenland Ezinge

  (15-03-2021)
  gemeente Westerkwartier

  Recent heeft het college besloten tot aankoop van een strook grond achter het Museum Wierdenland aan de Van Swinderenweg 10-12 in Ezinge. Deze strook grond van ca. 34 are was van de familie Slopsema.

 • Sporten tijdens de lockdown

  (15-03-2021)

  Ook volwassenen vanaf 27 jaar kunnen per 16 maart gezamenlijk sporten op sportaccommodaties buiten. Daarnaast zijn zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar toegestaan.

 • Extra aandacht verkeersveiligheid bij Pasop Midwolde

  (12-03-2021)
  Verkeersveiligheid

  De gemeente heeft twee attentieborden langs de Pasop in Midwolde geplaatst, één aan de Noorderweg bij Leek en één bij de Fanerbrug ter hoogte van Briltil. De borden zijn geplaatst in het kader van het project Knelpunten en Participatie.

 • EU-rijbewijzen opnieuw langer geldig

  (11-03-2021)
  Rijbewijs

  Door de coronamaatregelen is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs op tijd te verlengen. Vanuit de Europese Unie is opnieuw een coulanceregeling getroffen.

 • Gemeente wijzigt voorrangssituatie fietsers kruising Oosterheerdtstraat/Tolberterstraat Leek

  (11-03-2021)
  Verkeersveilighied

  Om de veiligheid van de verkeersdeelnemers te verbeteren wijzigt de gemeente Westerkwartier de voorrangssituatie van fietsers op de kruising Oosterheerdtstraat/Tolberterstraat in Leek.

 • Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

  (09-03-2021)
  corona

  Bent u door de coronacrisis in financiële problemen gekomen en kunt u hierdoor uw privé woonkosten niet meer betalen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de TONK. Het gaat om privé woonkosten zoals huur, hypotheek en nutsvoorzieningen (gas, licht en water).

 • Heroriëntatie voor zelfstandig ondernemers

  (09-03-2021)
  logo westerkwartier

  Door de coronacrisis denken veel zelfstandig ondernemers na over hun toekomst.

 • Start uitvoering woonrijp maken plan Marum West (Wijmaheerd)

  (09-03-2021)
  logo westerkwartier

  Komende weken start de uitvoering van de werkzaamheden voor van het woonrijp maken van plan Marum West (Wijmaheerd).

 • Doe mee met de cursus politiek actief!

  (09-03-2021)
  logo griffie met logo gemeente met voorzittershamer

  Hoe komen besluiten in de gemeente nu eigenlijk tot stand? En hoe krijg ik iets op de agenda van de gemeenteraad? En denkt u misschien wel eens; dat kan ik beter! Dan is de cursus ‘Politiek actief’ iets voor u.

 • Beschermt een coronavaccin ook als het bijvoorbeeld 60% of 95% werkzaam is?

  (04-03-2021)
  De werkzaamheid van vaccins

  Uit onderzoek blijkt of een vaccin goed werkt. Als een coronavaccin bijvoorbeeld 60% of 95% werkzaam is betekent dit dat mensen die dat vaccin hebben gekregen 60% of 95% minder kans hebben om ziek te worden door coronavirus COVID-19 dan mensen die geen prik hebben gehad.

  Meer informatie op de site van der Rijksoverheid

 • Coronamelder pauzeknop

  (04-03-2021)
  https://coronamelder.nl/nl/faq/24-kan-ik-de-app-pauzeren/

  CoronaMelder kun je tijdelijk op pauze zetten. Handig wanneer je je telefoon in een kluisje of een ‘telefoonzak’ achterlaat, op werk of op school. De app houdt dan tijdelijk niet bij of je in de buurt bent van andere  CoronaMelder-gebruikers. Stel zelf in na hoeveel uur je een melding wilt krijgen om CoronaMelder weer aan te zetten: 1, 2, 4, 8 of 12 uur.

  Lees meer op de site van de Coronamelder

  #AlleenSamen

 • Gemeente app

  (04-03-2021)
  logo westerkwartier

  Heeft u onze app op uw telefoon staan? Let dan even op.

 • Houtsingels Westerkwartier

  (04-03-2021)
  houtsingels

  Houtsingels: de karakteristieke, zichtbare en onmisbare levensaders van het Westerkwartier.

 • Stimuleringsregeling voor versterking winkelcentra Westerkwartier

  (04-03-2021)
  Stimuleringsregeling

  De gemeente Westerkwartier heeft een stimuleringsregeling om de winkelcentra aantrekkelijker en compacter te maken. Hiermee wil de gemeente de aantrekkelijkheid van de winkelkernen vergroten. De regeling is van toepassing op de kernen Leek, Zuidhorn, Marum, Grootegast en Grijpskerk.

 • Jongeren in Westerkwartier hebben het zwaar, maar zetten goed door!

  (04-03-2021)
  De Lindenborg

  Hoe beleven jongeren de ‘coronasamenleving’? Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat vier leerlingen van RSG de Borgen uitvoerden, in samenwerking met de gemeente Westerkwartier. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de eerste lockdownperiode.

 • Winkelen op afspraak

  (02-03-2021)
  Corona

  Niet-essentiële winkels zijn dicht tijdens de lockdown. Per 3 maart is het wel mogelijk om te winkelen op afspraak. Hoe werkt het?

 • Drukte Milieustraat de Tweemat

  (02-03-2021)

  Door de maatregelen die getroffen worden, zien we de wachttijd bij de Milieustraat De Tweemat in Grootegast op de meeste dagen weer oplopen. Door de drukte kan het voorkomen dat wanneer u op een doordeweekse dag na 15.30 uur en op zaterdag na 13.15 uur langs komt, u lang moeten wachten en uiteindelijk niet meer naar binnen kunt.

 • Snel internet stand van zaken

  (02-03-2021)
  Snel internet

  Stand van zaken februari 2021

  In oktober 2020 zijn zowel Rodin als Glasdraad begonnen met de aanleg. Hiervoor hebben zij VIB Oosterhof Holman Netwerken VOF als aannemer ingeschakeld. Deze partij is zichtbaar het meest aanwezig in het veld. Er wordt in de dorpskernen en langs de toegangswegen gegraven en waar bomen staan of andere beperkingen zijn geboord. Hierbij is veel aandacht voor de veiligheid van de omgeving en voor de archeologische waarden.

 • Leerlingen van groep 8 De Molenberg in Grootegast en ‘t Fundament in Lutjegast denken mee over de inrichting van hun omgeving

  (02-03-2021)
  hielke westra

  De gemeente Westerkwartier werkt aan een omgevingsvisie voor de hele gemeente. In de omgevingsvisie staat straks het gemeentelijk beleid op het gebied van onder andere landschap, wonen, verkeer, economie en duurzaamheid bij elkaar.

 • Kappers, rij-instructeurs en masseurs mogen weer aan het werk

  (02-03-2021)
  Corona
 • Jaaropgave Tozo

  (01-03-2021)
  Jaaropgave TOZO

  Afgelopen week is een jaaropgave verstuurd naar iedereen die in 2020 een Tozo-uitkering van ons heeft ontvangen. De reden hiervan is dat dat de Tozo-uitkering een belaste uitkering is, waarop loonheffing moet worden afgedragen.

 • Onderwijs vanaf 1 maart

  (26-02-2021)
  corona logo

  Het voortgezet onderwijs en mbo gaan vanaf 1 maart weer open. Bekijk hier de situatie voor het hele onderwijs vanaf 1 maart.

 • Winkelen op afspraak

  (25-02-2021)
  corona logo

  Niet-essentiële winkels zijn dicht tijdens de lockdown. Per 3 maart is het wel mogelijk om te winkelen op afspraak. Hoe werkt het?

 • Minimabeleid 2021 aanvragen kan weer vanaf 1 maart!

  (25-02-2021)
  Tegemoetkoming 2021

  Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau en een beperkt vermogen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het minimabeleid 2021. Het gaat om:

  • Het vaste deel van de afvalstoffenheffing (vastrecht)
  • Het Participatiefonds voor culturele, maatschappelijke en/of sportieve activiteiten
 • College stemt in met Woonvisie Westerkwartier 2020-2025

  (24-02-2021)
  Woonvisie

  Het college van de gemeente Westerkwartier heeft ingestemd met de Woonvisie Westerkwartier 2020-2025. De nieuwe woonvisie is tot stand gekomen op basis van de resultaten van een woningmarktonderzoek, een online-enquête onder inwoners, een webinar, diverse dorpenbijeenkomsten en werksessies met de woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordigers.

 • Voorzichtige verruiming lockdown

  (23-02-2021)
  corona logo

  De coronamaatregelen vragen veel van iedereen, zowel fysiek als mentaal.

 • Gemeenteraad Westerkwartier verzet zich tegen herverdeling nieuwe gemeentefonds

  (22-02-2021)
  Gemeente Westerkwartier

  ‘Een mokerslag’ zo noemt de raad van de gemeente Westerkwartier de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds. Dit staat in een motie die in de vergadering van woensdag 17 februari 2021 unaniem door de raad is aangenomen.

 • Tegemoetkoming medisch afval

  (18-02-2021)
  Medisch afval

  (Herhaald bericht)
  Per 1 januari 2021 heeft er in de tegemoetkoming voor medisch afval een verandering plaatsgevonden. Heeft u medisch afval (bijvoorbeeld stoma- of incontinentiemateriaal) dan kunt u hiervoor een extra grijze container aanvragen. Deze container is uitsluitend bedoeld voor medisch afval.

 • Gemeente Westerkwartier investeert in geluk met de nieuwe Cultuurvisie

  (17-02-2021)
  cultuurvisie

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier heeft de Cultuurvisie ´Ienvesteren ien geluk´ en het bijbehorende uitvoeringsplan vastgesteld. De plannen zijn ontwikkeld om culturele initiatieven met elkaar te verbinden, van elkaar te leren en het aanbod te verbreden en te versterken. Binnenkort ligt de cultuurvisie ook ter instemming voor aan de gemeenteraad.

 • Verspreiding infogids Westerkwartier

  (16-02-2021)
  logo akse media

  Volgende week verschijnt de infogids van uitgever Akse Media.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  (16-02-2021)
  logo westerkwartier

  In de laatste week van februari verstuurt de gemeente Westerkwartier de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking (Waardering Onroerende Zaken). Heeft u zich aangemeld bij MijnOverheid.nl, dan ontvangt u de aanslag in de Berichtenbox van MijnOverheid. Heeft u zich niet aangemeld, dan ontvangt u de aanslag per post.

 • Nieuwbouw woonzorgcentrum De Hoorn Marum dit voorjaar van start

  (16-02-2021)
  Nieuwbouw De Hoorn

  De gemeente Westerkwartier heeft de vergunning verleend voor de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Hoorn aan de Nachtegaalstraat in Marum. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de inwoners van Marum en bewoners van het bestaande woonzorgcentrum in vervulling.

 • Eemsdelta, Het Hogeland en Westerkwartier zoeken energiecoaches

  (16-02-2021)

  De gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland en Westerkwartier zijn op zoek naar inwoners die energiecoach willen worden. Dat zijn vrijwilligers die huiseigenaren onafhankelijk advies geven hoe de woning energiezuiniger kan worden gemaakt. Belangstellenden kunnen zich melden op www.grek.nl. De coaches krijgen een vergoeding van honderd euro per maand.

 • Kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor welzijn in coronatijd

  (12-02-2021)
  corona logo

  Corona heeft impact op het sociaal en mentaal welzijn van alle Nederlanders.

 • Gratis deelname gezondheidsadvies

  (09-02-2021)
  gezond

  Bent u bij Menzis verzekerd, dan kunt u gratis gebruik maken van het programma de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI).

 • Tweede Kamerverkiezing 2021

  (09-02-2021)
  Logo Elke stem telt

  Op woensdag 17 maart 2021 mag u stemmen voor de leden van de Tweede Kamer.

 • Brandbrief jeugd door 150 wethouders ondertekend

  (05-02-2021)
  logo westerkwartier

  150 wethouders Jeugd uit gemeenten in heel Nederland sturen premier Rutte en het demissionair kabinet binnenkort een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen die de aanhoudende COVID-19-pandemie heeft op de jeugd. Ook wethouders Bert Nederveen (Welzijn) en Elly Pastoor (Jeugd en Gezondheid) ondertekenden de brief.

 • Groen licht voor definitieve bijdrage dorpshuis Doezum

  (04-02-2021)
  Dorpshuis Doezum

  Dinsdag 2 februari 2021 heeft het college ingestemd met het toekennen van een definitieve bijdrage voor het realiseren van een dorpshuis in het voormalige kerkgebouw De Haven aan de Perastraat in Doezum. Met deze toekenning kan op korte termijn de bouw van het dorpshuis van start gaan.

 • Samenwerking met Adviescommissie Bouwen en Wonen -WAC- Westerkwartier verlengd

  (04-02-2021)
  Gemeente Westerkwartier

  De Adviescommissie Bouwen en Wonen -WAC- Westerkwartier (WAC) en de gemeente Westerkwartier verlengen het samenwerkingsverband, dat vorig jaar is aangegaan, met twee jaar. De WAC heeft in 2020 meerdere nieuwbouwplannen beoordeeld en advies uitgebracht.

 • Bestellen en afhalen bij winkels

  (03-02-2021)

  Het kabinet wil per 10 februari bestellen en afhalen bij niet-essentiële winkels mogelijk maken. Klanten bestellen vooraf hun producten (online of telefonisch) en halen dit op afspraak af bij de winkel.

 • Praktische richtlijnen om basisscholen te openen

  (03-02-2021)

  Het ministerie van OCW heeft, samen met de vertegenwoordigers van leraren, schoolleiders en schoolbesturen, praktische richtlijnen opgesteld waarmee de basisscholen open kunnen vanaf 8 februari.

 • Kennismaken met de scholen in het Westerkwartier

  (02-02-2021)
  plaatje met tas

  Bent u op zoek naar een passende school voor uw kind?

 • Gemeente Westerkwartier wil zonnecarport in Zuidhorn realiseren

  (02-02-2021)

  Het college van de gemeente Westerkwartier wil op de parkeerplaats aan de achterzijde van het gemeentehuis in Zuidhorn een zonnecarport realiseren. Door een aanzienlijk deel van het parkeeroppervlakte te voorzien van een overdekking met circa 1.600 zonnepanelen zet de gemeente verdere stappen richting een energieneutrale leefomgeving.

 • Lockdown verlengd

  (02-02-2021)

  De besmettingen dalen, maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown verlengd.

 • Laatste fase herinrichting doorgaande route Aduard van start

  (29-01-2021)
  burgemeester van barneveldweg aduard

  Update: Maandag 8 februari zou Oosterhof Holman BV beginnen met de werkzaamheden aan de Burgemeester van Barneveldweg in Aduard. In verband met de weersverwachtingen (sneeuw) schuift de start hiervan op. Ook de werkzaamheden aan het kruispunt Heereweg-Bernadusweg (verplaatsen molgoot) schuiven op tot de weersomstandigheden het werk weer toelaten.

 • Gezinsverzorgende gaat gezinnen helpen in het Westerkwartier

  (27-01-2021)
  Hulp voor gezinnen

  De gemeente Westerkwartier start in samenwerking met Cosis met de inzet van de gezinsverzorgende voor gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken. De gezinsverzorgende helpt de gezinnen in het dagelijks ritme en de opvoeding. Het gaat om een pilotproject van twee jaar.

 • Van huis naar hub en terug

  (26-01-2021)
  taxi chauffeur bij zijn auto

  Reis extra voordelig met de hubtaxi in januari, februari en maart 2021

 • Elektrische bedrijfswagens in gebruik genomen

  (26-01-2021)

  Vanmiddag heeft de gemeente Westerkwartier drie nieuwe elektrische bedrijfswagens in gebruik genomen. Wethouder Hielke Westra kreeg symbolisch de sleutels overhandigd.

 • Gemeente sluit overeenkomst met initiatiefnemers Buurtschap de Gast Zuidhorn

  (26-01-2021)
  Ondertekening van de overeenkomst

  Gemeente Westerkwartier sluit een overeenkomst met de initiatiefnemers van woningbouwplan Buurtschap de Gast in Zuidhorn. Dinsdag 26 januari hebben wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi en Toos Zeelenberg en Koos Roorda, initiatiefnemers van het Buurtschap De Gast, de anterieure overeenkomst ondertekend. Hierin zijn de afspraken over de samenwerking en de voorwaarden voor de uitvoering vastgelegd. Na de ondertekening start de formele bestemmingsplanprocedure voor dit plan.

 • Draagvlakpeiling invoering reclamebelasting voor Ondernemersfonds Leek

  (22-01-2021)
  Reclamebelasting

  Op 6 januari is een voorstel voor invoering van reclamebelasting besproken in het Raadsoverleg. De meerderheid van de gemeenteraad is van mening dat het draagvlak in het centrum van Leek onvoldoende is aangetoond. Het voorstel wordt weliswaar ondersteund door de leden van de Handelsvereniging Leek-Nietap, maar van veel niet-leden is niet duidelijk of zij het plan steunen.

 • Nieuwe subsidieregeling voor kunst, cultuur, sport, welzijn, gezondheid en onderwijs

  (21-01-2021)
  Nieuwe subsidieregeling

  In de gemeente Westerkwartier zijn veel verenigingen en stichtingen actief op gebied van amateurkunst, cultuur, sport, welzijn, gezondheid en onderwijs. Naast de reguliere activiteiten zoals de sporttraining, de ouderensoos of de muziekrepetitie, zijn er ook veel éénmalige activiteiten die zij organiseren. Hiervoor kunnen stichtingen en verenigingen vanaf 1 januari 2021 een subsidie bij de gemeente aanvragen.

 • Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten

  (20-01-2021)

  We maken ons grote zorgen om nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de extra besmettelijke Britse variant. Er zijn t/m zeker 9 februari aanvullende maatregelen nodig om deze virusvarianten onder controle te krijgen.

 • Gezinnen in Westerkwartier kunnen energie én geld besparen met een superleuk spel

  (19-01-2021)
  junior energie coach

  Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in jouw huis? Het gratis spel Junior Energiecoach daagt jou en je gezin uit. Vijf weken lang 15-30 minuten per week. Met challenges, puzzels en spelletjes ontdek je waar jullie kunnen besparen. Wedden dat jij straks ook zegt: ‘Met energie kun je lachen!’

 • Telefoonnummer hulpvragen jeugd

  (19-01-2021)
  logo westerkwartier

  Voor hulpvragen over jeugd belt u met 14 0594. Dit is het telefoonnummer van de gemeente.

 • Primair onderwijs en kinderopvang blijven dicht tot en met 7 februari

  (18-01-2021)

  Uit het advies van het OMT blijkt dat een eerdere opening niet verantwoord is. Verlenging van onderwijs op afstand/noodopvang geldt tot en met 7 februari.

 • Thuisblijven door corona

  (14-01-2021)

  Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen kan het nodig zijn dat u thuis blijft en geen bezoek ontvangt. U blijft bijvoorbeeld thuis als u klachten heeft die passen bij corona, zoals een loopneus of koorts. Of als u of iemand in uw omgeving corona heeft. 

 • Nederland blijft in lockdown

  (12-01-2021)

  Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft. Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen via Mijn Overheid

  (11-01-2021)

  Eind februari verstuurt de gemeente Westerkwartier de aanslag gemeentelijke belastingen. We bieden u de mogelijkheid deze aanslag via MijnOverheid te ontvangen. U ontvangt de aanslag dan in de Berichtenbox van MijnOverheid. Hiermee willen wij de online dienstverlening aan onze inwoners vergroten.

 • Tegemoetkoming medisch afval

  (08-01-2021)
  Medisch afval

  Per 1 januari 2021 vindt er in de tegemoetkoming voor medisch afval een verandering plaats. Heeft u medisch afval (bijvoorbeeld stoma- of incontinentiemateriaal) dan kunt u hiervoor een extra grijze container aanvragen, deze container is uitsluitend bedoeld voor medisch afval.

 • Thuisquarantaine door corona

  (02-01-2021)
  Corona

  In verschillende situaties moet je thuisblijven om te voorkomen dat je anderen besmet met het coronavirus

 • Testen bij klachten

  (30-12-2020)
  Corona

  Veel mensen met klachten hebben het coronavirus. Met een test weet je snel of je weer naar buiten kunt of dat je extra voorzichtig moet zijn, zodat je anderen niet besmet.

 • Enquête over Global Goals Westerkwartier

  (22-12-2020)
  logo westerkwartier

  De ‘Global Goals’ zijn doelstellingen voor een betere en duurzamere wereld en deze zijn bepaald door de Verenigde Naties. Wij geloven dat gemeenten een grote rol zouden kunnen spelen in het behalen van de ‘Global Goals’; ‘do local, achieve global.’ Graag horen wij uw mening over dit onderwerp.

 • Update noodopvang onderwijs en opvang (16 december)

  (16-12-2020)
  Noodopvang

  Op maandagavond 14 december heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Coronavirus. Scholen en kinderopvang zijn vanaf 16 december tot en met tenminste 17 januari 2021 gesloten. De scholen en kinderopvang sluiten niet vanwege de besmettingsrisico’s maar om zoveel mogelijk contactmomenten en reisbewegingen te beperken.

 • Gemeente helpt gedupeerden Kinderopvangtoeslag

  (15-12-2020)

  Bij de Belastingdienst zijn fouten gemaakt bij het toekennen van Kinderopvangtoeslag. Ouders/verzorgers hebben ten onrechte grote bedragen moeten terugbetalen. Daardoor zijn meerdere mensen in grote problemen geraakt. De gedupeerde ouders/verzorgers krijgen vergoedingen, maar die zijn niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. De Rijksoverheid heeft aan gemeenten gevraagd samen te kijken hoe we de gedupeerden het beste kunnen helpen.

 • Gemeente Westerkwartier start pilot met flexibele schuldhulpverlening

  (15-12-2020)
  Bert nederveen en Jan Broekema

  Per 1 december 2020 neemt de gemeente Westerkwartier deel aan een pilot voor flexibele schuldhulpverlening van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) Assen, genaamd O2. De gemeente doet samen met zeven andere gemeenten uit het land mee aan deze pilot. Wethouder Bert Nederveen gaf hiervoor maandag 14 december samen met wethouder Jan Broekema van de gemeente Assen het formele startsein.

 • Belangrijkste wijzigingen in nieuwe Apv gemeente Westerkwartier

  (07-12-2020)
  apv

  Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe Algemene plaatselijke verordening (Apv) van de gemeente Westerkwartier. Deze Apv vervangt de Apv van de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Winsum (waar de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd onder vielen). De nieuwe Apv zorgt voor gelijke regelgeving voor alle inwoners en organisaties in de gemeente Westerkwartier.

 • Workshops Erven en Tuinen Westerkwartier

  (01-12-2020)
  logo noordererg en ivn

  Woont u in het buitengebied van het Westerkwartier en wilt u aan de slag met uw erf of tuin, dan kunt u meedoen.

 • De Energieke Club: samen voor een duurzaam Gronings sportklimaat

  (01-12-2020)

  Ja, wij gaan samen voor een duurzaam Gronings sportklimaat!

 • Mondkapje verplicht vanaf 1 december

  (30-11-2020)

  Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

 • Overname exploitatie kantine sporthal Quicksilver S door VV Zuidhorn

  (27-11-2020)
  logo westerkwartier

  Voetbalvereniging Zuidhorn en de gemeente Westerkwartier sluiten een overeenkomst voor het beheer en de exploitatie en de renovatie van de kantine van sporthal Quicksilver S aan de Sportlaan te Zuidhorn. Het komende jaar wordt door partijen verder onderzocht of het mogelijk is de kantine geheel over te dragen.

 • Nieuwe subsidieregelingen voor vrijwilligersorganisaties jeugd, de culturele instellingen en dorpshuizen

  (25-11-2020)
  Corona

  De Coronamaatregelen hebben grote impact op onze samenleving en organisaties. Er is de gemeente Westerkwartier veel aan gelegen om de lokale maatschappelijke organisaties in stand te houden. De gemeente heeft daarom twee subsidieregelingen ingesteld voor de vrijwilligersorganisaties jeugd, de culturele instellingen en dorpshuizen in de gemeente Westerkwartier. 

 • Berichten over uw buurt

  (24-11-2020)
  envelop en vergrootglas

  De officiële bekendmakingen, zoals aangevraagde en verleende vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving, publiceert de gemeente alleen digitaal.

 • Corona en winkelen en boodschappen doen

  (23-11-2020)

  Winkelen rond Black Friday is dit jaar vanwege het coronavirus anders dan normaal.

 • De weg naar vaccinatie tegen het coronavirus

  (21-11-2020)
  Corona
 • Tijdelijke spelregels voor de sport

  (20-11-2020)

  Alleen, in vaste duo's of groepen van maximaal 4 personen binnen of buiten sporten met 1,5 meter afstand als norm. Hoe doe je dat tijdens deze gedeeltelijke lockdown? Bekijk de tijdelijke spelregels voor de sport: ⤵️

 • Tips voor thuisstuderen in coronatijd

  (20-11-2020)
  Corona

  Door spreiding van de lessen in de gebouwen kan een deel van de onderwijsactiviteiten op MBO-scholen, hogescholen en universiteiten doorgaan. Een deel van het onderwijs is online. Vanuit huis of (studenten)kamer studeren betekent dat je je soms zal moeten aanpassen. En het vraagt aandacht voor lichamelijke en mentale gezondheid.

 • Naar het theater, de bioscoop of een concert?

  (18-11-2020)
  Corona

  Het aantal coronabesmettingen daalt. We houden ons goed aan de maatregelen en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. De gedeeltelijke lockdown gaat verder om elkaar te blijven beschermen, de tijdelijke verzwaring wordt opgeheven.

  Musea, theaters en bioscopen kunnen na een sluiting van twee weken weer open.

 • Eenvoudige uitleg coronaregels

  (18-11-2020)
  Corona

  Mensen houden zich beter aan de regels. Het aantal coronabesmettingen wordt minder. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Maatregelen blijven nodig. #AlleenSamen

 • Gedeeltelijke lockdown gaat verder

  (17-11-2020)
  Corona

  Het aantal coronabesmettingen daalt. We houden ons goed aan de maatregelen en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. De gedeeltelijke lockdown gaat verder om elkaar te blijven beschermen.

  Meer informatie ⤵️

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/gedeeltelijke-lockdown-gaat-verder

  #AlleenSamen

 • Kindpakket 2020

  (16-11-2020)

  Vanaf 16 november 2020 is het kindpakket weer beschikbaar. Het kindpakket is voor alle gezinnen met kinderen onder de 18 jaar en met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

 • De Luisterlijn

  (13-11-2020)
  logo luisterlijn

  De Luisterlijn is bereikbaar via de telefoon voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek. Wilt u uw hart luchten, uw verhaal kwijt, of gewoon even een praatje maken? Neem dan contact op met de Luisterlijn via telefoonnummer 0900- 0767 (normaal beltarief).

 • Wat beweegt Groningers?

  (12-11-2020)
  uitsnede voorwiel fiets

  Denk mee over hoe over hoe jij over twintig jaar beweegt!

 • Burgemeester herdenkt neergestorte soldaten in Opende met krans op Remembrance Day

  (08-11-2020)
  Burgemeester en monumentbeheerder met krans

  Burgemeester Ard van der Tuuk heeft namens de inwoners van de gemeente Westerkwartier een krans gelegd bij het graf van zeven vliegers uit het Gemenebest, waarvan zes Australiërs en één Engelsman, op de begraafplaats van Opende.

 • College gemeente Westerkwartier stelt subsidieregeling voor energiecollectieven vast

  (05-11-2020)

  Het college heeft een subsidieregeling vastgesteld waarmee een vast subsidiebedrag voor energiecollectieven beschikbaar wordt gesteld.

 • Coronarichtlijnen bezoek afvalbrengstations

  (23-10-2020)
  Logo gemeente Westerkwartier

  Door de COVID-maatregelen die zijn genomen, is de wachttijd bij de Milieustraat De Tweemat in Grootegast op de meeste dagen opgelopen. Door de drukte kan het voorkomen dat wanneer u op een doordeweekse dag na 15.30 uur en op zaterdag na 13.15 uur langs komt lang moeten wachten.

 • Gooi mondkap en handschoen in de goede bak!

  (20-10-2020)

  Helaas zien we de laatste tijd dat er mondkapjes en soms plastic handschoenen belanden op straat, in het riool of bij het plastic afval. Terwijl het heel gemakkelijk is: mondkapjes, handschoenen en gebruikte tissues horen allemaal bij het restafval, ongeacht het materiaal waarvan ze gemaakt zijn.

 • Groningen niet in beroep tegen gasbesluit

  (20-10-2020)

  De Groningse overheden gaan net als vorig jaar niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Wiebes. De regio is ervan overtuigd dat een beroepsprocedure niet leidt tot een lagere gaswinning, een versnelling in de versterkingsopgave en een verbetering van de schade-afhandeling. De regio stuurt net als vorig jaar een brief aan minister Wiebes en minister Ollongren. In deze brief worden essentiële punten voor de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van Groningen geadresseerd.

 • Desinformatie en nepnieuws

  (19-10-2020)

  Door het hele land worden folders, flyers en brochures verspreid met artikelen over het coronavirus. Hoe weet je of die artikelen wel kloppen? Voor alle actuele informatie over het coronavirus ga je natuurlijk naar de site van de Rijksoverheid.

 • Hulp en steun bij thuisquarantaine

  (16-10-2020)
  Corona

  Moet u 10 dagen in (thuis)quarantaine?

  Dit betekent dat u binnen blijft en geen bezoek ontvangt. Hiermee voorkomt u verspreiding van het coronavirus. We begrijpen dat het voor u lastig kan zijn om 10 dagen binnen te moeten blijven.

  Er is steun en hulp beschikbaar in deze periode als u dat nodig heeft. In de gids Hulp en steun bij thuisquarantaine leest u waar u hulp kunt vragen. Meer informatie over thuisquarantaine vindt u op Rijksoverheid.nl/quarantaine.

 • Noodverordening veiligheidsregio Groningen per 14 oktober

  (15-10-2020)
  Corona

  Vanaf woensdag 14 oktober geldt er een nieuwe noodverordening in de veiligheidsregio Groningen.

 • Wanneer moet ik in quarantaine vanwege corona?

  (15-10-2020)

  Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kan het nodig zijn dat je thuis in quarantaine gaat. Dat betekent dat je binnen blijft en geen bezoek ontvangt.

 • Gratis mondkapjes

  (13-10-2020)
  mevrouw met mondkapje

  De gemeente verstrekt aan inwoners met een minimum inkomen een aantal mondkapjes (voor eenmalig gebruik).

 • Belemmeringenwet privaatrecht

  (13-10-2020)

  Bekendmaking

 • Gedeeltelijke lockdown

  (13-10-2020)

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen, is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

 • Coronamaatregelen per risiconiveau

  (13-10-2020)
 • Wethouder Bert Nederveen plaatst eerste Zwaaisteen in Marum

  (08-10-2020)
  Plaatsen zwaaisteen door Bert Nederveen

  Donderdagmiddag 8 oktober heeft wethouder Bert Nederveen op initiatief van Sociaal Werk De Schans een eerste Zwaaisteen geplaatst op de hoek Nachtegaalstraat/Langestraat bij Zonnehuis De Hoorn in Marum.

 • Aankoop bedrijfsterrein Hoofdstraat 101-1 te Midwolde

  (08-10-2020)
  Gemeente Westerkwartier logo

  Het college stelt de gemeenteraad voor het bedrijfsterrein aan de Hoofdstraat 101-1 te Midwolde aan te kopen. Het college heeft met de eigenaar overeenstemming bereikt over aankoop van het terrein door de gemeente.

 • De CoronaMelder app werkt vanaf 10 oktober in heel Nederland

  (07-10-2020)
  Coronamelder vanaf 10 oktober te gebruiken

  Het coronavirus is er nog altijd. Dus is het belangrijk om juist nu alert te blijven. Daarom bestaat de app CoronaMelder. Deze is vanaf 10 oktober te gebruiken in heel Nederland.

 • Start campagne ‘Rookmelders redden levens!’

  (06-10-2020)

  Per 1 juli 2022 worden rookmelders verplicht op elke etage; in de gang of hal van een woning. Wachten op deze verplichting kan levens kosten. Daarom de oproep van de brandweer, “Wacht niet langer met het plaatsen van rookmelders, jij wil toch ook veilig zijn?”

 • Gemeente Westerkwartier sluit zich aan bij actie Eén tegen eenzaamheid

  (05-10-2020)

  Maandagmorgen 5 oktober heeft wethouder Bert Nederveen zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij deed dit in de Schutse, Oldenoert 32 in Leek. Bij de ondertekening waren vertegenwoordigers van Sociaal Werk de Schans, De Schutse en Hulpkring aanwezig.

 • Horeca en evenementen

  (03-10-2020)
 • Nieuw type woningen in gemeente Westerkwartier geplaatst in Zuidhorn

  (28-09-2020)
  Gemeente Westerkwartier logo

  Woningcorporatie Wold & Waard heeft het plan vijf kleine woningen te plaatsen op het voormalig sporthalterrein aan de Admiraal Helfrichstraat in Zuidhorn. De kleine woningen hebben een oppervlak van 40 m2. Ze zijn voorzien van alle faciliteiten, zoals een keuken, badkamer, woonkamer, slaapkamer, eigen voordeur en buitenterras.

 • Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

  (28-09-2020)

  Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen.

 • Nieuwe coronamaatregelen Veiligheidsregio Groningen

  (25-09-2020)
  Corona

  In acht veiligheidsregio’s is een sterke toename te zien in het aantal besmettingen met het coronavirus. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. In navolging van zes andere heeft het kabinet voor nog eens acht veiligheidsregio’s, waaronder de veiligheidsregio Groningen, ingedeeld in de categorie ‘zorgelijk’ (niveau 2).

 • Ervaren hoe rond te komen met weinig geld in Het Overleefhuis

  (23-09-2020)
  overleefhuis

  In de week van 28 september tot en met 2 oktober aanstaande organiseert de gemeente Westerkwartier in samenwerking met Onzichtbaar Den Haag Het Overleefhuis. Het Overleefhuis is een door ervaringsdeskundigen begeleide kennismaking met armoede en met de vooroordelen en dilemma’s waarmee mensen met weinig geld dagelijks te maken hebben. De gemeente organiseert Het Overleefhuis als training voor eigen medewerkers die werken in het Sociaal Domein en voor netwerkpartners. Naast kennis van wet- en regelgeving en goede regelingen ziet de gemeente beleving en verbinding als voorwaarden voor een succesvolle aanpak.

 • College gemeente Westerkwartier pleit voor uitbreiding studiegebied ring West

  (22-09-2020)
  Gemeente Westerkwartier

  Woensdag 23 september aanstaande behandelt Provinciale Staten in haar vergadering de voordracht voor de aanpak van de ring West in de stad Groningen. De afgeronde voorverkenning wordt na instemming van Provinciale Staten omgezet in een verkenningsfase.

 • Aanvullende maatregelen coronavirus (21 september)

  (21-09-2020)
  Corona

  Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Om grip te houden op de verspreiding van het virus kan lokaal extra worden gehandhaafd en worden landelijke maatregelen verscherpt.

 • Start bouw MFC Zevenhuizen

  (21-09-2020)
  openigshandeling MFC Zevenhuizen door Hielke Westra, Geertje Jacobi en Richard Kobes

  Na vele voorbereidingen vanaf maart 2019 was vrijdag 18 september 2020 de starthandeling voor de bouw van MFC Zevenhuizen. Richard Kobes (voorzitter MFC7huizen), projectwethouder Hielke Westra en dorpswethouder Zevenhuizen Geertje Dijkstra-Jacobi, hebben samen de eerste scheppen grond verzet en de eerste piketpaal geslagen voor de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie in Zevenhuizen.

 • Lokaal Sportakkoord laat Westerkwartierders meer bewegen en sporten

  (19-09-2020)

  Op donderdag 17 september was de officiële ondertekening van het Sportakkoord Westerkwartier door sportverenigingen en – aanbieders, maatschappelijke organisaties en wethouder Elly Pastoor. Een akkoord dat mogelijkheden schept om samen vernieuwende activiteiten te ontwikkelen op gebied van sport en bewegen. De ondertekening van het Lokaal Sportakkoord Westerkwartier is het begin van een mooie samenwerking.

 • Kap- en grondwerkzaamheden Doezumertocht

  (18-09-2020)
  Kettingzaag

  Vorige week heeft Bert Nederveen, wethouder Natuur en Landschap, gesprekken gevoerd met eigenaren van grond aan de Doezumertocht nabij Doezum en met omwonenden van de Doezumertocht.

 • Gemeente Westerkwartier onderzoekt voorbereiding op risico’s en zelfredzaamheid inwoners

  (14-09-2020)
  afbeelding algemeen

  Hoe veilig voelen inwoners zich? Treffen inwoners maatregelen om veilig en gezond te leven? En welke informatie verwachten ze hierover vanuit de overheid?

 • OV-fietsen station Zuidhorn

  (11-09-2020)

  Vanaf donderdag 10 september zijn de OV-fietsen op het station Zuidhorn weer beschikbaar.

 • Senioren en veiligheid (babbeltrucs)

  (09-09-2020)

  In september besteden we wekelijks aandacht aan de landelijke campagne over senioren en veiligheid. Ook op deze pagina. Elke week is er een ander thema: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing. Deze week de ‘babbeltrucs’: onbekenden bellen aan en gebruiken een smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen.

 • Peuteropvang Westerkwartier

  (09-09-2020)
  logo westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk dat kinderen nog beter voorbereid naar de basisschool gaan. Hiervoor wordt het aantal uren uitgebreid dat kinderen naar de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) kunnen en de kwaliteit van de opvang verhoogd. Alles is er op gericht kinderen spelenderwijs goed voor te bereiden op school en zo een optimale start in het onderwijs te geven.

 • Horeca en evenementen maatregelen per 10 augustus

  (17-08-2020)

  1.5 meter afstand is altijd de norm.
  Per 10 augustus gelden de volgende maatregelen:

 • Kinderen testen op het coronavirus

  (14-08-2020)

  Heeft je kind klachten die passen bij het coronavirus? Afhankelijk van de leeftijd van je kind maak je op de volgende manier een testafspraak:

 • Uw gegevens in de basisregistratie

  (30-07-2020)
  Geheimhouding

  Elke gemeente houdt In de basisregistratie personen (BRP) de persoonsgegevens bij van haar inwoners. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en eventuele kinderen. Uw persoonsgegevens zijn belangrijk om te bepalen of u recht heeft op maatschappelijke hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld huurtoeslag. Of om te bepalen welke verplichtingen u heeft zoals bijvoorbeeld het betalen van belastingen.

 • Zorg goed voor jezelf

  (16-07-2020)

  Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met kleine stappen maak je al een verschil.

 • Transitie naar elektrisch rijden

  (16-07-2020)
  electrisch rijden

  Elektrisch rijden is hot! Er zijn mogelijkheden waardoor elektrisch rijden ook voor u interessant kan zijn:

  • De Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP)
  • Geen oprit, en toch een laadpaal in de buurt?
  • Actie van de ANWB waarin u kans maakt op een week lang gratis elektrisch rijden
 • Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties (TASO)

  (16-07-2020)
  Corona

  Op 10 juli 2020 is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

 • Heeft je kind klachten die passen bij het coronavirus?

  (15-07-2020)

  Je kan een testafspraak maken via 0800-1202. Lees meer over het testen op corona bij kinderen op rijksoverheid.nl/coronatest

 • Regio Groningen blijft aandringen op snelheid in versterking en schade-afhandeling

  (14-07-2020)
  Gaswinning

  De Groningse overheden blijven bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aandringen op snelheid in de versterkingsopgave en schade-afhandeling.

 • Westerkwartier aan de slag met Omgevingsvisie

  (14-07-2020)
  Omgevingsvisie gemeente Westerkwartier

  Deze zomer start de gemeente Westerkwartier met het opstellen van een Omgevingsvisie. In deze Omgevingsvisie geeft de gemeente aan hoe de fysieke leefomgeving in de toekomst gebruikt en ingericht wordt.

 • Wmo-vervoer Publiek Vervoer per 1 juli 2020

  (09-07-2020)
  WMOvervoer

  Met deze informatie geven wij een update van het Wmo vervoer zoals deze vanaf 1 juli van toepassing zijn voor alle pashouders. 

 • Brief van de burgemeester 30 juni 2020

  (30-06-2020)
  Burgemeester Ard van der Tuuk
 • Foutparkeerders Nienoordshaven Leek

  (30-06-2020)
  logo westerkwartier

  Het mooie weer leidt de afgelopen weken regelmatig tot parkeeroverlast aan de Nienoordshaven in Leek. Gebruikers van de boothelling parkeren hun auto met trailer op plekken waar dit niet is toegestaan. De rijbaan in de wijk is te smal om te parkeren en moet goed toegankelijk blijven voor hulpdiensten, daarom geldt hier een parkeerverbod en wegsleepregeling.

 • Plan woningbouw Borghlocatie

  (30-06-2020)
  logo westerkwartier

  Woningcorporatie Wold & Waard heeft plannen voor de Borghlocatie, op de hoek Boslaan/Hanckemalaan, in Zuidhorn. Zij willen op dit terrein 24 woningen bouwen.

 • Het onderwijs gaat verder open

  (25-06-2020)
  Corona

  Update 24 juni

 • Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor coronamaatregelen

  (24-06-2020)
  Subsidie coronamaatregelen

  Bedrijven en instellingen die hun inrichting moeten aanpassen op de anderhalvemetereconomie kunnen hiervoor vanaf 1 juli een aanvraag voor indienen. De subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven en instellingen met minder dan vijftig werknemers die coronamaatregelen moeten nemen, zoals bewegwijzering, desinfecteringspompen, spatschermen of een digitaal reserveringssysteem. 

 • Trots op ondernemers

  (23-06-2020)
  logo met tekst trots op

  Trots op ondernemers

 • Europese app voor reiziger

  (16-06-2020)
  Reizen in de Europese Unie

  Hoe is het gesteld met coronamaatregelen in andere EU-landen?

 • Trots op gerenoveerde bruggen en mantelzorgers

  (09-06-2020)
  logo met tekst trots op

  Trots op gerenoveerde bruggen en mantelzorgers.

 • Eemshaven in beeld voor aansluiting windpark Noordzee

  (09-06-2020)

  De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee. Dit gezamenlijke, voorlopige advies geven de dertien betrokken Groningse en Friese overheidspartijen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Compensatie voor de negatieve effecten van de aansluiting is voor de regiopartijen een randvoorwaarde. Begin oktober volgt het definitieve regioadvies en in het najaar neemt het ministerie een besluit over het aansluitpunt en de kabelroute.

 • Trots op de vrijwilligers in de musea en culturele instellingen

  (26-05-2020)
  logo met tekst trots op

  Trots op de vrijwilligers in de musea en culturele instellingen.

 • Telefonisch spreekuur Buurtbemiddeling Westerkwartier

  (24-03-2020)

  Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te verbeteren.

 • Raadplegen bekendmakingen in uw buurt

  (18-02-2020)
  email en vergrootglas

  De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. U kunt deze op twee manier vinden en raadplegen.

 • Coalitieakkoord Westerkwartier gepresenteerd

  (24-12-2018)
  Pen

  Maandag 24 december werd in Borg Nienoord in Leek het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier gepresenteerd door VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA. Het akkoord met de titel ‘Samen Westerkwartier maken!’ is hier te raadplegen.

Archief