Dossiernummer 196919284

Datum: 30 november 2021

1. Besluitenlijst

Besluit:

De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

2. Advies cultuur corona november 2021

Besluit:

 • De subsidieregeling ‘Impuls activiteiten culturele instellingen gemeente Westerkwartier 2021-2022’ vast te stellen en hiervoor € 60.000 beschikbaar te stellen.
 • De subsidieregeling ‘maatwerk voor culturele instellingen en dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2021-2022’ vast te stellen en hiervoor € 150.000 beschikbaar te stellen voor cultuur en € 80.000 voor de buurt- en dorpshuizen.
 • € 30.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van uren cultuurcoach voor ondersteuning culturele veld voor het opvangen van de gevolgen COVID-19.
 • € 20.000 beschikbaar te stellen voor project ‘Westerkwartier Side Story’.
 • Deze uitgaven te dekken uit het themafonds corona dat is gevormd bij de budgetoverheveling van coronamiddelen 2021 naar 2022.

3. Subsidieverzoek 2022 Discriminatie Meldpunt Groningen

Besluit:

 1. Het subsidieverzoek van Discriminatie Meldpunt Groningen af te wijzen.
 2. Discriminatie Meldpunt Groningen volgens conceptbrief te berichten.

4. Regiovisie Jeugdhulp Groningen/NvO

Besluit:

 1. De regiovisie jeugd van regio Groningen vast te stellen en via bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
 2. Kennis te nemen van de "reactienota regiovisie".
 3. De reactienota via het raadsvoorstel ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

5. Ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen door verenigingen, instellingen en bedrijven

Besluit:

De richtlijnen vast te stellen voor de besteding van de financiële middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is.

6. AB P10 01-12-2021

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de informatie als voorbereiding op het AB van 01-12-2021.
 2. In te stemmen met de daarin opgenomen ambtelijke adviezen.

7. Raadsbrief snel internet buitengebied

Besluit:

In te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief met bijlage over Snel Internet in het buitengebied aan de Raad.

8. Adviesaanvraag bestuurlijke fusie Lauwers College

Besluit:

 1. Positief te adviseren over de voorgenomen bestuurlijke fusie van het Lauwers College in Fierder.
 2. In te stemmen met de conceptbrief over de adviesaanvraag en deze te zenden aan het Lauwers College.

9. Ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein: stijgende energieprijzen

Besluit:

In te stemmen met de brief als reactie op het verzoek van het Platform Cliëntparticipatie met betrekking tot de gestegen energieprijzen.

10. Regiovisiemiddelen 2020 en 2021

Besluit:

 1. Het activiteiten- en financieel verslag besteding OGGz regiovisiemiddelen 2020 vast te stellen, inclusief de verantwoording Zienn 2020.
 2. Het activiteitenplan 2021 en de verantwoording 2020 toe te sturen aan de gemeente Groningen.
 3. Kennis te nemen van de onderliggende subsidieaanvraag Zienn (nu Wender) 2021.
 4. Wender (voorheen Zienn) conform het activiteitenplan een subsidie beschikbaar te stellen van € 75.000 voor het jaar 2021.
 5. De overige middelen aan de diverse partijen beschikbaar te stellen op facturatiebasis.
 6. Inkomsten en uitgaven voor OGGz regiovisiemiddelen in de begroting te verwerken onder functie 661050/838900 OGGZ/overige goederen en diensten.

11. Subsidieregeling Versterken presentatie collectie musea gemeente Westerkwartier 2021

Besluit:

De subsidieregeling Versterking presentatie collectie musea gemeente Westerkwartier 2021 vast te stellen.

12. Wijziging instemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl-Oost

Besluit:

 • Kennis te nemen van de publicatie in de Staatscourant met daarin de wijziging van het instemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl-Oost (bijlage 1).
 • In te stemmen met de voorgestelde raadsbrief en deze te delen met de raad.