Dossiernummer 196919284

Datum: 21 december 2021

1. Besluitenlijst

Besluit:

De besluitenlijst vast te stellen.

2. Aanzet Dorpenronde

Besluit:

 1. In te stemmen met het uitvoeren van dorpenrondes m.i.v. 1 januari 2022, in 1e instantie voor de periode van 1 jaar.
 2. In te stemmen met een uitbreiding van de formatie van Dorpencontactfunctionaris eerst tijdelijk, voor een periode van een jaar met 0,5 fte en halverwege het jaar een evaluatie te doen. En vervolgens op basis van de uitkomsten van deze evaluatie te bepalen in welke mate de dorpenronde impact heeft op de formatie en/of er structureel formatie nodig is. Met de extra tijdelijke inzet is een bedrag gemoeid van € 32.000.
 3. Het bedrag van € 32.000 aan te ramen bij de eerste bestuursrapportage 2022.

3. Schriftelijke vragen CDA bij begroting 2022

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA bij de begroting 2022 en deze via bijgevoegde raadsbrief naar de raad te zenden.

4. Subsidieaanvraag verduurzamen Museumplein Grootegast

Besluit:

 • In te stemmen met de verlening van een subsidie á €25.000 voor het totaalplan voor het verduurzamen van het Museumplein Grootegast.
 • In te stemmen met het voorstel om komende jaren een nader te bepalen bedrag te reserveren om duurzame, maatschappelijk vastgoedinitiatieven te stimuleren en hiertoe in 2022 te komen tot een verdere uitwerking.

5. Besluit op bezwaar Carwash Leek

Besluit:

Het bezwaarschrift van Carwash Leek B.V. onder overname van het advies van de commissie behandeling bezwaarschriften gegrond te verklaren en in te stemmen met het besluit op bezwaar.

6. Harmonisatie herdenking subsidies

Besluit:

 • Aan de comités voor het jaar 2022 en verder voor de jaarlijkse herdenkingen een vast bedrag toe te kennen in de vorm van een waarderingssubsidie;
 • Het budget te verhogen van € 1.640,- naar € 10.275,- per jaar en dit aan te ramen bij de Eerste Bestuursrapportage 2022;
 • Deze subsidie geen onderdeel van de dorpsbudgetten te laten zijn. Indien nodig, kunnen de comités een aanvulling aanvragen bij het dorpsbudget.

7. Stand van zaken Programma Dichtbij

Besluit:

Kennis te nemen van de stand van zaken van het Programma Dichtbij en de raad hierover te informeren via bijgaande raadsbrief.

8. Eenmalige uitkering minima 2022

Besluit:

 • In 2022 een eenmalige uitkering te verstrekken van 200 euro aan de doelgroep onder ons minimabeleid;
 • De kosten ad circa 270.000 euro te dekken uit het coronathemafonds en bij de eerste bestuursrapportage 2022 deze middelen via een begrotingswijziging over te hevelen naar programma 6.
 • De raad te informeren over de brede aanpak van energiearmoede via een raadsbrief.

9. NPG programmaplan Middag-Humsterland

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het positieve besluit van het DB NPG over het programmaplan Middag-Humsterland en de raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsbrief.
 2. In te stemmen met het persbericht.

10. Onderwijsroute nieuwe Wet inburgering

Besluit:

In te stemmen met de bijgaande raadsbrief over de financiering en inkoop van De Onderwijsroute nieuwe Wet inburgering en deze naar de raad te verzenden.

11. Toekomst religieus erfgoed Westerkwartier

Besluit:

 • Het document "Toekomst religieus erfgoed Westerkwartier" vast te stellen.
 • Middels bijgaande raadsbrief de gemeenteraad te informeren over het besluit.

12. Plan van Aanpak Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Besluit:

Kennis te nemen van het Plan van Aanpak implementatie Kwaliteitsborging voor het bouwen.

13. Raadsvragen Dorpshuis Doezum

Besluit:

In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen.

14. Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2021-2022

Besluit:

In te stemmen met het principeakkoord cao 2021-2022.

15. Beantwoording vragen PvdA fractie Verkeersplan IKC Marum

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA met over het verkeersplan voor het Integraal Kindcentrum in Marum, door verzending van bijgaande conceptbrief.

16. Verlenging concessie 1000 laadpalen provincies Groningen-Drenthe

Besluit:

 • In te stemmen met de verlenging van de concessie 1.000 laadpalen Groningen-Drenthe tot 1 juni 2023;
 • In principe akkoord te gaan met een jaar verlenging van de exploitatietermijn tot 1 juni 2030.
 • Dit besluit middels bijgevoegd addendum kenbaar te maken aan de provincie Groningen.

17. Concept-instemmingsbesluit gasopslag Grijpskerk

Besluit:

 • Kennis te nemen van het regioadvies ten behoeve van het concept-instemmingsbesluit gasopslag Grijpskerk, hieraan te conformeren en het advies vóór 9 januari 2022 te delen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
 • De gemeenteraad middels de bijgevoegde raadsbrief te informeren over het advies ten behoeve van het bovengenoemde instemmingsbesluit.

18. Begroting 2022 schoolbestuur Lauwers en Eems

Besluit:

De raad voor te stellen om de begroting 2022 van schoolbestuur Lauwers en Eems goed te keuren.

19. Extra subsidieverlening 2021 peuteropvang en voorschoolse educatie

Besluit:

 1. De SKSG een extra subsidie te verlenen van € 20.196,27 voor peuteropvang met voorschoolse educatie.
 2. De Speelster een extra subsidie te verlenen van € 18.800,87 voor de peuteropvang met voorschoolse educatie.
 3. Happy Kidzzz een extra subsidie te verlenen van € 1.271,10 voor de peuteropvang met voorschoolse educatie.
 4. De organisaties volgens conceptbrieven te berichten.

20. Subsidieaanvraag buurtbemiddeling 2022

Besluit:

Stichting MJD/Vlecht een subsidiebedrag van € 63.081 euro toe te kennen voor de uitvoering van het project buurtbemiddeling.

21. Vaststellen bestemmingsplan Vogelzanglocatie Grijpskerk

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de gewijzigde waterparagraaf in het bestemmingsplan.
 2. In te stemmen met het gewijzigde bestemmingsplan Vogelzanglocatie, Grijpskerk.
 3. De raad voor te stellen:
  a. Kennis te nemen van het bestemmingsplan Vogelzanglocatie, Grijpskerk;
  b. In te stemmen met de gewijzigde waterparagraaf in het bestemmingsplan;
  c. Het bestemmingsplan Vogelzanglocatie, Grijpskerk, NL.IMRO.1969.BPGK21HERS1-OW01) vast te stellen;
  d. Het vastgestelde plan het identificatienummer NL.IMRO.1969.BPGK21HERS1-VA01 te geven.
  e. De bij dit bestemmingsplan behorende ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1969.BPGK21HERS1-VA01.dxf vast te stellen;
  f. geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

22. Verlenging mandaat inkoop Jeugd

Besluit:

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling PG&Z voor 2022 te mandateren voor de uitvoering van de inkooprol in de jeugdhulp en bijbehorende beheer- en monitoringstaken, als basis voor de samenwerking in de jeugdhulp.

23. Versnellingsaanpak zon op dak: programmatische aanpak agrarische ondernemers en bedrijven

Besluit:

In te stemmen met de verdere uitwerking en ontwikkeling van de gemeentebrede versnellingsaanpak zon op dak, en hiervoor 54.600 euro te reserveren. Dit uit bestaande middelen.