Dossiernummer 196919284

Datum: 14 december 2021

1. Besluitenlijst

Besluit:

De besluitenlijst vast te stellen.

2. Adviesaanvraag fusie basisscholen Zevenhuizen

Besluit:

 • Positief te adviseren over de voorgenomen fusie tussen OBS Het Veenpluis en CBS De Delta in Zevenhuizen.
 • Het schoolbestuur Quadraten te informeren over de reactie op de adviesaanvraag via de bijgevoegde conceptbrief.

3. Aanpassen tarieven Wmo per 1 januari 2022

Besluit:

1. De tarieven Wmo 2022 zorg in natura zoals opgenomen in het definitief voorstel (zie bijlage 2) vast te stellen.

2. De financiële consequenties verwerken in de eerste bestuursrapportage 2022 en perspectiefnota 2023-2026.

4. Reactie Noordenveld voorontwerpbestemmingsplan herinrichting en uitbreiding zandwinning Amerika

Besluit:

Te reageren naar de gemeente Noordenveld conform bijgevoegde conceptbrief en deze te zenden naar het college van Noordenveld als ook ter kennisgeving te verzenden naar gedeputeerde staten van de de beide provincies Drenthe en Groningen.

5. RGA Stuurgroepvergadering 17 december 2021

Besluit:

In te stemmen met de RGA Stuurgroep voorgestelde besluiten.

6. Richtlijn indexering structurele subsidies

Besluit:

Voor de grotere structureel gesubsidieerde organisaties die in hun begroting te maken hebben met een grote component personeelskosten jaarlijks de Consumentenprijsindex (CPI) toe te passen vanuit de meicirculaire.
Voor de overige structureel gesubsidieerde organisaties geen indexering toe te passen.

7. Verantwoording 2020 Kunstbedrijven Westerkwartier

Besluit:

 1. De ontvangen subsidie voor 2020 definitief vast te stellen op €235.017,00.
 2. FO Kunstbedrijven Westerkwartier over het besluit te informeren middels een brief.

8. Beantwoording raadsvragen inzake bouwplannen Kokswijk Zevenhuizen

Besluit:

De door de fractie van Sterk Westerkwartier en de fractie van GroenLinks gestelde vragen, inzake bouwplannen Kokswijk Zevenhuizen, te beantwoorden middels bijgevoegde raadsbrief.

9. Voortgang koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de voortgang van het koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning.
 2. De raad te informeren middels bijgevoegde brief.

10. Zienswijze Programma Mobiliteit Provincie Groningen

Besluit:

Het college van GS conform bijgaande concept zienswijze berichten over het door haar opgestelde provinciale Mobiliteitsbeleid.

11. Verkeersmaatregelen Het Noorderlicht Zuidhorn

Besluit:

Over te gaan tot het treffen van verkeersmaatregelen op Het Noorderlicht te Zuidhorn en de kosten ad € 131.500 excl. btw ten laste te brengen van het resterende krediet van het project reconstructie Rijksstraatweg Zuidhorn (7210250 - voormalig tracé provinciale weg).

12. Pilot Algemene Voorziening Relatie, Echtscheiding en Ouderschap

Besluit:

 1. Kennis te nemen van zowel de raadsbrief als het persbericht over de pilot Algemene Voorziening Relatie, Ouderschap en Echtscheiding.
 2. De raad middels bijgevoegde raadsbrief te informeren over de pilot Algemene Voorziening Relatie, Ouderschap en Echtscheiding.
 3. Het persbericht over de pilot Algemene Voorziening Relatie, Ouderschap en Echtscheiding via de gebruikelijke communicatiekanalen te verspreiden.

13. Zichtbaarheid huisnummering

Besluit:

 1. Te kiezen voor optie A: eigen verantwoordelijkheid en kosten voor bewoners met actieve communicatie naar de inwoners.
 2. De raad hiervan op de hoogte stellen door bijgevoegde raadsbrief.

14. Handhavingsverzoek inzake TenneT masten Aduard/Den Horn

Besluit:

 1. Het handhavingsverzoek af te wijzen, conform bijgevoegde brief.
 2. De raad te informeren over het afwijzen van het handhavingsverzoek middels bijgevoegde raadsbrief.

15. Subsidie Humanitas: aanvullend 2021 en toekenning 2022

Besluit:

 1. Humanitas Westerkwartier voor 2021 een aanvullende subsidie te vertrekken voor:
  • Get a Grip, tweede half jaar 2021 € 20.000
  • Thuisadministratie vierde kwartaal 2021 € 7.500.
 2. Humanitas Westerkwartier de volgende subsidie te verstrekken:
  • Kindervakantieweken en Sinterklaasactie € 3.000,
  • Homestart € 53.000
  • Voorlezen € 21.000 en
  • Voorzieningenwijzer € 8.650
  • Thuisadministratie € 111.285,
  • Get a Grip € 20.000 voor het eerste half jaar van 2022.
 3. Humanitas Westerkwartier te berichten over de subsidiebijdrage conform bijgevoegde brieven.
 4. De financiële consequenties (€ 7.500 aanvullend voor thuisadministratie uit coronamiddelen) te verwerken bij de jaarrapportage 2021.