Dossiernummer 196919284

Besluitenlijst 7 december 2021

1 Besluitenlijst

Besluit:

Het besluitenverslag vast te stellen.

2 Pilot Algemene Voorziening Relatie, Echtscheiding en Ouderschap

Besluit:

 • Akkoord te gaan met de pilot ‘Algemene Voorziening Relatie, Echtscheiding en Ouderschap’ voor de duur van (vooralsnog) een jaar.
 • De te verwachten kosten van € 120.000 te dekken uit het jeugdbudget Zorg in Natura (€ 80.000) en vanuit het budget ‘Versterking voorkant jeugd’ (€ 40.000).

3 Inspecties kinderopvang 2022

Besluit:

 1. De inspecties van Kinderdagopvang, Buitenschoolse opvang, Gastouderbureau en gastouders in 2022 te laten uitvoeren door de GGD voor de gemeente Westerkwartier.
 2. Per 2022 een begin te maken met flexibel toezicht door een andere invulling van de inspectie items op basis van de door de GGD samengestelde inspiratie set.
 3. Per 2022 eerst 15 % van de gastouders mee te nemen in de steekproef.
 4. Mogelijkheden voor extra intensivering van de steekproef onder gastouders in combinatie met ambtelijke capaciteit te onderzoeken en hierover in januari 2022 een besluit te nemen.
 5. De GGD volgens conceptbrief te informeren met de daaraan gekoppelde opdracht tot inspecties voor 2022.

4 Monitor Sociaal Domein 2020

Besluit:

 • Kennis te nemen van de ‘monitor Sociaal Domein: rapportage 2020’ incl. bijlagen;
 • De adviesraad sociaal domein de rapportage met begeleidende brief ter kennisname toe te sturen.
 • De gemeenteraad in januari te informeren over de rapportage met begeleidende brief tijdens de raadsinformatiebijeenkomst die wordt belegd i.h.k.v. aanbevelingen Rekenkameronderzoek ‘sturing in sociaal domein’.
 • De eerstvolgende monitor sociaal domein aan te laten sluiten op het nog op te stellen nieuwe beleidsplan sociaal domein. Deze monitor te voorzien van actuele data, kwalitatieve duiding van de data, financiële informatie en de samenhang daartussen en zo inzicht te geven of de in het beleidsplan aangegeven doelen en effecten zijn behaald. Mocht het niet haalbaar zijn om de monitor 2021 al in nieuwe vorm op te stellen, dan zal over het jaar 2021 geen monitor opgesteld worden en zal de eerste monitor sociaal domein in nieuwe vorm over het jaar 2022 gaan.

5 Verantwoording DSiB 2020 en subsidieaanvraag 2022

Besluit:

 1. De subsidiebijdrage 2020 voor het programma De School in Beweging definitief vast te stellen op € 63.250,00.
 2. Aan Witteborg Sport voor het jaar 2022 een maximale subsidie te verstrekken van €100.000,00 voor de uitrol van het programma De School in Beweging.
 3. Witteborg Sport middels bijgaande conceptbrief te informeren.

6 Aanbesteding Gemeentepagina en losse advertenties

Besluit:

In te stemmen met het gunnen van de opdracht aan Media Totaal.

7 SV VZ Westerkwartier Financiële transparantie en Bouwen aan Vertrouwen

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van VZ Westerkwartier en deze via bijgevoegde conceptbrief naar de raad te zenden.

8 Beroepsgang instemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl- Oost

Besluit:

 • In te stemmen met het intrekken van het beroep tegen het instemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl-Oost.
 • PlasBossinade Advocaten te machtigen om de intrekkingsbrief aan de Raad van State te zenden.
 • Deze brief mede namens de Provincie Groningen te laten verzenden voor 6 januari 2022.

9 Voordracht benoeming bestuurslid Lauwers en Eems

Besluit:

De raad voor te stellen in te stemmen met de voordracht van dhr.

P. Ritzema als lid van het toeziendhoudend bestuur van stichting Lauwers en Eems.

10 Benoeming nieuwe leden en beëindiging lidmaatschap ASDW

Besluit:

 1. In te stemmen met het benoemingsvoorstel van de Adviesraad Sociaal Domein tot benoeming van mevrouw M.T.L. Huizenga en de heer J.A. Jellema in de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier en hiervoor bijgevoegde benoemingsbrieven te versturen.
 2. Het verzoek van de heer H. Meuleman om zijn lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein met ingang van 1 januari 2022 te beëindigen, in te willigen en hem door middel van bijgevoegde brief te bedanken voor zijn inzet.
 3. De Adviesraad Sociaal Domein op de hoogte stellen van beide besluiten door middel van bijgevoegde brief.

11 Prestatieafspraken Westerkwartier 2022-2025

Besluit:

 1. De prestatieafspraken Westerkwartier 2022-2025 tussen de gemeente Westerkwartier, de corporaties Wold & Waard en Wierden en Borgen, het Huurdersplatform Westerkwartier en de Huurdersvereniging de Marne - de Terpen vast te stellen.
 2. De burgemeester machtigt wethouder G. Dijkstra-Jacobi om namens hem de prestatieafspraken te ondertekenen.
 3. Na de ondertekening van de prestatieafspraken de raad via het bijgaande concept van de raadsbrief te informeren.

12 Exploitatiesubsidies 2022 sportaccommodaties en zwembaden

Besluit:

 • De exploitatiesubsidies, zoals in de tabel aangegeven, voor 2022 te verlenen.
 • Een voorlopige beschikking aan alle stichtingen/exploitanten toe te zenden, met daarin de geldende afspraken conform ‘’Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019’’.

13 Schriftelijke vragen Sterk Westerkwartier inzake glasvezel

Besluit:

De schriftelijke vragen Sterk Westerkwartier inzake glasvezel te beantwoorden conform bijgevoegde raadsbrief.