De begroting van gemeente Westerkwartier voor 2023.

Westerkwartier heeft sluitende begroting met ruimte voor nieuwe ambities

Westerkwartier presenteert een sluitende begroting voor 2023. Het is de eerste begroting van het nieuwe college, gebaseerd op het fundament van de voorgaande jaren. In de begroting zijn nog geen nieuwe beleidsvoornemens verwerkt, maar in de jaren 2023 tot en met 2025 is financiële ruimte in de begroting gereserveerd om invulling te kunnen geven aan nieuwe ambities.

Klik op de afbeelding voor een groter plaatje.

Infographic begroting 2023

Tekstalternatief voor plaatje hierboven.

Uitgaven 189,8 miljoen euro

Sociaal domein 87,1 miljoen euro
Welzijnswerk, bijstand, jeugd, Wmo, re-integratie, sociale werkvoorziening

Bestuur en organisatie 33,2 miljoen euro
Gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie

Volksgezondheid en milieu 20,1 miljoen euro
Volkshuisvesting, riolering, klimaat, afvalinzameling, milieu, begraafplaatsen

Sport, cultuur en recreatie 15,8 miljoen euro
Sportbeleid, accommodaties, musea, bibliotheken, openbaar groen

Verkeer en vervoer 10,7 miljoen euro
Beheer wegen, bereikbaarheid, parkeren, openbare verlichting

Onderwijs 7,2 miljoen euro
Primair onderwijs, leerlingenvervoer, schoolgebouwen

Veiligheid 5,8 miljoen euro
Politie en brandweer

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 5,1 miljoen euro
Ruimtelijke ordening, grondexploitaties

Economie 0,6 miljoen euro
Ontwikkeling bedrijvigheid

Inkomsten 189,8 miljoen euro

Algemene uitkering van het Rijk 123,6 miljoen euro

Specifieke uitkering van het Rijk 15,8 miljoen euro

Lokale heffingen 34,6 miljoen euro

Overige inkomsten 15,8 miljoen euro

Geld gereserveerd voor nieuwe plannen

Nieuw beleid willen we opstellen aan de hand van het coalitieakkoord en de uitwerking daarvan in een college (uitvoerings) programma. Besluitvorming over ambities, doelen en resultaten voor de komende jaren vindt naar verwachting in december plaats. Voor de uitvoering hiervan is in 2023 4,2 miljoen euro beschikbaar.

Kosten per huishouding

Onroerendezaakbelasting: 363 euro bij een waarde van 250.000 euro

Afvalstoffenheffing: 344 euro bij 250 kilogram grijs en 130 kilogram groen

Rioolrecht: 223 euro