Pagina opties

Groter

Borghlocatie, Zuidhorn

Woningcorporatie Wold & Waard heeft plannen voor de Borghlocatie, op de hoek Boslaan/Hanckemalaan, in Zuidhorn. Zij willen op dit terrein 24 woningen bouwen.

PlanopzetPlattegrond van de nieuwe situatie van de Borghlocatie, 24 woningen

Op het terrein stonden de basisschool De Borgh en het Groene Kruisgebouw. Deze zijn gesloopt en het terrein is tijdelijk met groen ingericht. Wold & Waard wil op het terrein zes blokken van vier woningen realiseren. Er komt een nieuwe ontsluitingsweg, die de woningen ontsluit aan de Boslaan en de Hanckemalaan. In het middengebied is ruimte om te parkeren en we leggen voetpaden aan. De bomen en het groen aan de buitenrand van het plangebied blijven zoveel mogelijk bestaan. Het plan houdt daardoor een groen aanzicht. Een deel van de bomen in het middengebied maakt plaats voor de woningen. Voor gekapte bomen planten we nieuwe.

KAW Groningen heeft de woningen ontworpen. De woningen krijgen twee slaapkamers op de verdieping. De goothoogte bedraagt ongeveer 4 meter en de nokhoogte ongeveer 9,5 meter. De woningen hebben een kleine voortuin en een achtertuin met berging. Het zijn Nul-Op-de-Meter woningen zonder gasaansluiting. De 25 zonnepanelen op het dak wekken voldoende energie op voor gebruik van en in de woning.

OnderzoekenImpressie vooraanzicht van de te bouwen woningen

Voor de te volgen procedure zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in een ruimtelijke onderbouwing. Deze onderbouwing en de onderzoeken liggen ter inzage.

Archeologisch opgraving

In het plangebied is een archeologische opgraving gedaan. Hierbij zijn diverse vondsten gedaan uit de periode van de Romeinse tijd tot de 18e eeuw. Zie hiervoor ook het document 'Archeologisch onderzoek - okt 2020' onderaan deze pagina.

Flora- en faunaonderzoek

Voor de aangetroffen poelkikkers in het plangebied is een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend. Alle kikkers zijn weggevangen en verplaatst naar de nieuwe locatie(s) in de buurt van het gemeentehuis.

Procedure

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan Kernen Briltil en Zuidhorn en heeft een maatschappelijke bestemming. Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken, is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Om omgevingsvergunning te kunnen verlenen dient een uitgebreide procedure doorlopen te worden.

Procedure omgevingsvergunning

Wold & Waard heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning met een ruimtelijke onderbouwing ingediend. Het college van b&w en de gemeenteraad hebben inmiddels ingestemd om de procedure op te starten. De start van de procedure is inmiddels gepubliceerd. De aanvraag met alle bijbehorende stukken kunt u onderaan deze pagina inzien.

Tijdspad procedure omgevingsvergunning

Onderwerp Datum
Behandeling aanvraag in gemeenteraad   3 november 2020
Plannen zes weken ter inzage met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen   12 november t/m 23 december 2020
Behandeling zienswijzen gemeenteraad Februari/maart 2021
Afgifte omgevingsvergunning  Maart/april 2021
Zijn er geen zienswijzen ingediend, dan is afgifte omgevingsvergunning Begin januari 2021

Meer informatie

Wilt u meer weten over de plannen en/of heeft u vragen, neemt u dan contact op met:

Of neem een kijkje op de website van Wold & Waard

Bijlagen