Pagina opties

Groter

Alberdaheerd II, Marum

AlberdaheerdII

Ten zuidoosten van Marum wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk ontwikkeld, met een omvang van maximaal 50 woningen (type vrijstaand en halfvrijstaand).

Bestemmingsplanprocedure

De vaststelling van het bestemmingsplan dat woningbouw in het plangebied Alberdaheerd ll mogelijk moet maken is vertraagd. Reden hiervan is dat, in opdracht van de gemeenteraad, voor een gedeelte van het plangebied nader archeologisch onderzoek moest worden uitgevoerd. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Daarnaast zorgt de uitspraak van de Raad van State over de stikstofuitstoot voor verdere vertraging. Sinds kort is er een nieuwe rekenmodule beschikbaar, waarmee de stikstofuitstoot kan worden berekend. Het bestemmingsplan wordt daar nu op doorgerekend.

Wij streven ernaar het bestemmingsplan in de raadsvergadering van december a.s. vast te laten stellen. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het plan zes weken ter inzage gelegd (beroepstermijn). Als de termijn verstreken is, treedt het bestemmingsplan in werking. ln dat geval kan worden begonnen met het bouwrijp maken van het plan. Vervolgens zal de toewijzing/verkoop van de kavels plaatsvinden.

lndien er naast beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking en moet de uitspraak van de Raad van State worden afgewacht. Het is helaas niet mogelijk om aan te geven binnen welke termijn dan een uitspraak volgt.

Planning

De eerder aangegeven planning is hierdoor niet meer haalbaar en daarom bijgesteld.
Onze voorlopige planning is nu als volgt:

  • december 2019: vaststellen bestemmingsplan (afhankelijk van uitkomsten van het stikstof onderzoek)
  • maart 2020: start bouwrijp maken (aanleg wegen, riolering, nutsvoorzieningen etc.)
  • maart/april 2020: start toewijzing/verkoop bouwkavels
  • bouwvak 2020: bouwrijp maken gereed
  • najaar 2020: start bouw woningen

Online belangstelling bouwkavel Alberdaheerd II doorgeven

Vragen?

Voor vragen over de bestemmingsplanprocedure, kunt u contact opnemen met mevrouw A. Bergsma van het team Wonen, bereikbaar via 14 0594 of via aafke.bergsma@westerkwartier.nl.

Voor vragen over de toewijzing/verkoop van de kavels, kunt u contact opnemen met de heer A. Spinder van het team Vastgoed en Grondzaken, bereikbaar via 14 0594 of via andre.spinder@westerkwartier.nl.