Pagina opties

Groter

Alberdaheerd II, Marum

Alberdaheerd II

Ten zuidoosten van Marum wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk ontwikkeld, met een omvang van maximaal 50 woningen (type vrijstaand en halfvrijstaand).

Bestemmingsplanprocedure

Om het plan Alberdaheerd II te kunnen realiseren, is in 2018 een bestemmingsplanprocedure gestart.  In verband daarmee is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, waartegen diverse zienswijzen zijn ingediend. Momenteel wordt bekeken of deze zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het bestemmingsplan. Nadat eventuele aanpassingen zijn verwerkt, wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Er wordt naar gestreefd het bestemmingsplan in de raadsvergadering van juni/juli a.s. te laten vaststellen.

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het plan zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als de beroepstermijn verstreken is, treedt het bestemmingsplan in werking. In dat geval kan worden begonnen met het bouwrijp maken van het plan. Vervolgens zal de toewijzing/verkoop van de kavels plaatsvinden.

Echter, wanneer er naast beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking en moet de uitspraak van de Raad van State worden afgewacht. Het is helaas niet mogelijk om aan te geven binnen welke termijn dan een uitspraak volgt.

Voorlopige planning

Voorlopige planning
september 2019 start bouwrijp maken (aanleg wegen, riolering, nutsvoorzieningen etc.)
november 2019  start toewijzing/verkoop bouwkavels
februari 2020 bouwrijp maken gereed *
maart 2020 start bouw woningen
* onder voorbehoud van weersomstandigheden.

Plancapaciteit

In het plan is naar verwachting ruimte voor de bouw van circa 46 woningen, waarvan 34 vrijstaand en 12 halfvrijstaand. De verkaveling moet echter nog definitief worden vastgesteld. Dat geldt ook voor de oppervlaktes van de kavels.

Kavelprijzen

Op dit moment zijn de kavelprijzen nog niet bekend. Dat is uiteraard afhankelijk van de oppervlakte van de kavel en de grondprijs per vierkante meter. Deze grondprijs moet nog worden vastgesteld.

Toewijzingsprocedure

  • De kavels voor vrijstaande woningen worden rechtstreeks aan particulieren verkocht.
  • De kavels voor halfvrijstaande woningen worden verkocht aan één of meerdere (nader te bepalen) projectontwikkelaars/bouwbedrijven.
  • De wijze waarop de kavels voor vrijstaande woningen worden toegewezen, wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Online belangstelling bouwkavel Alberdaheerd II doorgeven

Vragen?

Voor vragen over de bestemmingsplanprocedure, kunt u contact opnemen met mevrouw A. Bergsma van het team Wonen, bereikbaar via 14 0594 of via aafke.bergsma@westerkwartier.nl.

Voor vragen over de toewijzing/verkoop van de kavels, kunt u contact opnemen met de heer A. Spinder van het team Vastgoed en Grondzaken, bereikbaar via 14 0594 of via andre.spinder@westerkwartier.nl.