Pagina opties

Groter

Subsidieregeling Lokaal Sportakkoord Westerkwartier

Sportakkoord

Met het Sportakkoord Westerkwartier willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen heeft. Nu en in de toekomst; ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. En dat een leven lang: als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau.

We activeren inwoners in onze gemeente en stimuleren hen om meer te sporten en bewegen. En dat doen we samen! Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en overheid bundelen de krachten. We leggen verbindingen tussen de dorpen en kernen, maar pakken zaken ook gemeente breed op. We haken aan bij bestaande initiatieven en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren.

De 'Subsidieregeling uitvoeringbudget lokaal Sportakkoord gemeente Westerkwartier 2020' is vastgesteld in het college.

Subsidie aanvragen Sportakkoord Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier ontvangt in 2020, 2021 en 2022 een stimuleringsbudget vanuit het Rijk. Het gaat om een jaarlijks budget van € 40.000,-. Het Sportakkoord bestaat uit verschillende ambities en actiepunten. Niet alle actiepunten hebben (extra) financiering nodig.  Heeft u een project dat past binnen één van de ambities, dan kunt u via dit online formulier een aanvraag doen voor subsidie. Daarbij is het belangrijk dat u zich houdt aan de criteria die de kopgroep heeft opgesteld. De kopgroep zal het bedrag van € 40.000 zoveel mogelijk over meerdere projecten/activiteiten verdelen.

Aanvraag subsidie sportakkoord

Aanvraag stimuleringsbudget

Van belang is dat het project een bijdrage levert aan de ambitie en doelstellingen van het Lokaal Sportakkoord. De aanvragen moeten uiterlijk 2 weken voordat de kopgroep vergadert, ingediend worden. Dit kan door de Aanvraag subsidie sportakkoord in te vullen. Vervolgens gaat de kopgroep, aan de hand van de opgestelde criteria, de aanvragen beoordelen.

De kopgroep komt een aantal keren per jaar kalenderjaar bijeen om de subsidieaanvragen te beoordelen en een beslissing nemen over de ingediende subsidieaanvragen. De kopgroep komt 4 x per jaar bij elkaar om de subsidieaanvragen te beoordelen en hierover een beslissing te nemen. De data staan op deze pagina vermeld.

 • De aanvraag draagt bij aan de ambitie en doelstellingen van het Sportakkoord Westerkwartier.
 • Stem je aanvraag af met de werkgroep van het thema waarvoor je een aanvraag in dient. De contactgegevens staan hieronder vermeld.
 • Binnen de aanvraag wordt door meerdere partijen samengewerkt en de aanvraag wordt in gezamenlijkheid ingediend.
 • De aanvraag is vernieuwend ten opzichte van het bestaande aanbod.
 • Bij thema vitale sport- en beweegaanbieders heeft er afstemming plaats gevonden met de Adviseur Lokale Sport (Jens Dijkstra, j.dijkstra@hvdsg.nl)
 • Uren worden niet vergoed.
 • Project is goed overdraagbaar (naar andere organisaties/situaties/plekken) en heeft een duurzaam karakter.
 • Er is sprake van co financiering (geld of tijd).
 • Actieve bijdrage leveren aan monitoring en evaluatie.
 • Subsidie wordt in delen uitgekeerd.
 • Als één van de kopgroepleden zelf direct betrokken is bij een aanvraag dan zal hij/zij niet bij de beoordeling van de aanvraag betrokken worden.  

Beslistermijn

We streven ernaar om u uiterlijk binnen twee weken na de sluitingsdatum voor het indienen van de subsidieaanvragen een schriftelijke terugkoppeling te geven.

Vragen en meer informatie

Voor inhoudelijke afstemming kunt u contact opnemen met de kartrekkers van de verschillende werkgroepen.

Heeft u algemene vragen over de subsidieaanvraag dan kunt u contact opnemen met de kopgroep via sportakkoord@westerkwartier.nl.

Vergaderdata van de kopgroep

De aanvragen worden in het overleg van de kopgroep besproken. In 2021 vergadert de kopgroep op de volgende data:

 • 14 september
 • 9 november