Pagina opties

Groter

Concept subsidieregeling Lokaal Sportakkoord Westerkwartier

N.B.
Deze pagina bevat de voorlopige subsidieregeling Sportakkoord Westerkwartier.
De definitieve subsidieregeling Sportakkoord Westerkwartier wordt z.s.m. in het college vastgesteld en zou op enkele punten wijzigingen kunnen gaan bevatten.

Subsidie aanvragen Sportakkoord Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier ontvangt in 2020, 2021 en 2022 een stimuleringsbudget vanuit het Rijk. Het gaat om een jaarlijks budget van € 40.000,-. Het Sportakkoord bestaat uit verschillende ambities en actiepunten. Niet alle actiepunten hebben (extra) financiering nodig.  Heeft u een project dat past binnen één van de ambities, dan kunt u via dit online formulier een aanvraag doen voor subsidie. Daarbij is het belangrijk dat u zich houdt aan de criteria die de kopgroep heeft opgesteld. De kopgroep zal het bedrag van € 40.000 zoveel mogelijk over meerdere projecten/activiteiten verdelen.

Aanvraag stimuleringsbudget

Van belang is dat het project een bijdrage levert aan de ambitie en doelstellingen van het Lokaal Sportakkoord. De aanvragen moeten voor 1 november bij de kopgroep worden ingediend middels een standaard format. Vervolgens gaat de kopgroep, aan de hand van de opgestelde criteria, de aanvragen beoordelen.

De kopgroep komt een aantal keren per jaar kalenderjaar bijeen om de subsidieaanvragen te beoordelen en een beslissing nemen over de ingediende subsidieaanvragen. De eerste keer is dat 10 november 2020. Zodra de overige data bekend zijn, worden deze op de pagina 'Sportakkoord' gecommuniceerd.

Subsidiecriteria

 • De aanvraag draagt bij aan de ambitie en doelstellingen van het Sportakkoord Westerkwartier.
 • Stem je aanvraag af met de werkgroep van het thema waarvoor je een aanvraag in dient. De contactgegevens staan hieronder vermeld.
 • Binnen de aanvraag wordt door meerdere partijen samengewerkt en de aanvraag wordt in gezamenlijkheid ingediend.
 • De aanvraag is vernieuwend ten opzichte van het bestaande aanbod.
 • Bij thema vitale sport- en beweegaanbieders heeft er afstemming plaats gevonden met de Adviseur Lokale Sport (Jens Dijkstra, j.dijkstra@hvdsg.nl)
 • Uren worden niet vergoed.
 • Project is goed overdraagbaar (naar andere organisaties/situaties/plekken) en heeft een duurzaam karakter.
 • Er is sprake van co financiering (geld of tijd).
 • Actieve bijdrage leveren aan monitoring en evaluatie.
 • Subsidie wordt in delen uitgekeerd.
 • Als één van de kopgroepleden zelf direct betrokken is bij een aanvraag dan zal hij/zij niet bij de beoordeling van de aanvraag betrokken worden.  

Beslistermijn

We streven ernaar om u uiterlijk binnen twee weken na de sluitingsdatum voor het indienen van de subsidieaanvragen een schriftelijke terugkoppeling te geven.

Vragen en meer informatie

Voor inhoudelijke afstemming kunt u contact opnemen met de kartrekkers van de verschillende werkgroepen.

Heeft u algemene vragen over de subsidieaanvraag dan kunt u contact opnemen met de kopgroep via sportakkoord@westerkwartier.nl.

Misschien bent u op zoek naar: