Pagina opties

Groter

Begroting 2022

De begroting van gemeente Westerkwartier 2022

begroting 2022 in een oogopslag

Uitgaven 177,5 miljoen euro Inkomsten 177,5 miljoen euro
 • Sociaal domein 83 miljoen euro
  • Welzijnswerk, bijstand, jeugd, Wmo, re-integratie, sociale werkvoorziening
 • Bestuur en organisatie 32 miljoen euro
  • Gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie
 • Volksgezondheid en milieu 18,7 miljoen euro
  • Volkshuisvesting, riolering, klimaat, afvalinzameling, milieu, begraafplaatsen
 • Sport, cultuur en recreatie 14,6 miljoen euro
  • Sportbeleid, accommodaties, musea, bibliotheken, openbaar groen
 • Verkeer en vervoer 10,1 miljoen euro
  • Beheer wegen, bereikbaarheid, parkeren, openbare verlichting
 • Onderwijs 7,5 miljoen euro
  • Primair onderwijs, leerlingenvervoer, schoolgebouwen
 • Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 5,6 miljoen euro
  • Ruimtelijke ordening, grondexploitaties
 • Veiligheid 5,5 miljoen euro
  • Politie en brandweer
 • Economie 0,5 miljoen euro
  • Ontwikkeling bedrijvigheid
 • Algemene uitkering van het Rijk 113,9 miljoen euro
 • Specifieke uitkering van het Rijk 15,3 miljoen euro
 • Lokale heffingen 33,4 miljoen euro
 • Overige inkomsten 15 miljoen euro

College trots op sluitende en ambitieuze begroting 2022

Het college besteedt opnieuw extra geld aan openbare ruimte, wegen, fiets- en wandelpaden, bruggen, woon- en sportvoorzieningen, voorzieningen zoals de potjeswijzer en het kindpakket, schuldhulpverlening, duurzaamheid, recreatie en toerisme en cultuur. Hiermee wil het een positief vooruitzicht bieden aan inwoners. Juist in deze onzekere tijden en na anderhalf jaar corona, verdienen de inwoners steun en vertrouwen van de gemeente.

Kosten per huishouding

De definitieve tarieven moeten nog worden vastgesteld

Onroerendezaakbelasting: 367 euro bij een waarde van 255.000 euro
Afvalstoffenheffing: 318 euro bij 250 kilogram grijs en 130 kilogram groen
Rioolrecht: 223 euro

Dit overzicht is bedoeld om in één oogopslag inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bedragen zijn afgerond.