WOM-brief naar aanleiding naar aanleiding van demonstratie op de brug in Gaarkeuken.

Geachte deelnemer aan de demonstratie

Onderwerp     
Wom-brief deelnemer manifestatie 4 en 5 juli 2022

Geachte demonstrant,

U maakt op dit moment in onze gemeente gebruik van het recht op demonstreren. In de bijlage bij deze brief staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen. Ik geef u tot dinsdag 5 juli 2022  18:00 uur de tijd  hieraan te voldoen. 
De belangrijkste voorwaarde is dat u openbare wegen en vaarwegen niet mag blokkeren. Op dit moment blokkeert u de vaarweg. Op het hiervoor genoemde tijdsstip mogen geen voertuigen meer op de brug staan. Het wegverkeer en het vaarverkeer moeten vanaf dat moment weer vrije doorgang hebben. 

Vrijheid van meningsuiting en recht op demonstratie

U bent in mijn gemeente welkom voor het –binnen de kaders van de wet- uiten van uw mening. De gemeente ziet het als haar verantwoordelijkheid, om de randvoorwaarden te realiseren waarbinnen het recht van demonstratie ten volle kan worden benut, ook al heeft u die niet aangekondigd.

Vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren behoren tot de meest fundamentele beginselen van onze democratische rechtstaat. Demonstreren mag, maar deze rechten komen niet zonder plichten. 

De Wet openbare manifestaties (de WOM)

De demonstratie van gisteren en vandaag is niet bij mij gemeld. U heeft mij niet op de hoogte gebracht van uw plannen en u hebt mij, de politie en het Openbaar Ministerie (lokale driehoek) niet in de gelegenheid gesteld hiervoor de nodige voorbereidingen te treffen. U plaatste mij met uw demonstratie voor een voldongen feit. Met deze demonstratie blokkeert u het (scheepvaart)verkeer. 

Het stilzetten van trekkers en /of andere grote voertuigen op de weg leidt tot gevaarlijke situaties voor overige verkeersdeelnemers, brengt de continuïteit van hulpverlening in gevaar en belemmert de doorstroming van het wegverkeer en ook het vaarverkeer. 

Uw betoging valt binnen het kader van de Wet openbare manifestaties. In deze wet zijn voorwaarden opgenomen waaronder u uw recht kunt uitoefenen. In bijlage 1 staan deze voorwaarden. 

Wettelijke voorschriften

Het behoeft geen nadere toelichting dat elke demonstratie dient plaats te vinden binnen de grenzen van de wet. Strafbare gedragingen onder het mom van vrije meningsuiting worden niet toegestaan. Ook het (als onderdeel van uw actie) onbevoegd betreden van bedrijfsterreinen en anderszins – of het oproepen hiertoe – is strafbaar. 

Het onbevoegd betreden van terreinen is niet alleen strafbaar, maar kan daarnaast grote risico’s opleveren voor uzelf, andere overtreders en/of tot ernstige wanordelijkheden leiden. Tegen het onbevoegd betreden van terreinen zal dan ook worden opgetreden.

Eigen verantwoordelijkheid c.q. de verantwoordelijkheid van de organisator

Ik verwacht dat u alles in het werk stelt om de demonstratie ordelijk voor uzelf en voor eenieder veilig te laten verlopen. Daarvoor bent u zelf mede verantwoordelijk. 

Overtreding is strafbaar

Ik wijs u er op dat overtreding van deze voorschriften strafbaar is op grond van artikel 11, eerste lid sub b van de Wet openbare manifestaties. Dit besluit is gebaseerd op de informatie die ik tot op heden van de politie heb gekregen. Als zich nieuwe feiten en omstandigheden voordoen die van invloed zijn op een ordelijk en veilig verloop van de demonstratie, dan zal ik indien nodig nieuwe voorschriften verbinden aan de door u te houden demonstratie en in het uiterste geval de betoging verbieden. Ik wijs u er verder op dat de Wegenverkeerswet onverkort van toepassing is.

Ik verzoek u uw achterban over deze brief te informeren, de communicatie daarover aan te passen en aan te geven dat deze demonstratie alleen toegestaan is onder de voornoemde voorschriften.

Als u meer wilt weten of nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact op met team Openbare Orde en Veiligheid. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0594. Wilt u graag per e-mail reageren, vermeldt u dan het kenmerk van deze brief. Het algemene e-mailadres is info@westerkwartier.nl.

Met vriendelijke groet,
de burgemeester van de gemeente Westerkwartier,


A. van der Tuuk


BIJLAGE 1 STANDAARDVOORSCHRIFTEN :

  • Er zullen geen gebouwen, wegen, vaarwegen, fietspaden en/of kruisingen of splitsingen worden geblokkeerd. 
  • In belang van de openbare orde en veiligheid, ter bescherming van de woon, werk- en leefomgeving is het niet toegestaan om stoffen te verbranden, zoals bijv., hout, oliën, kaarsen, fakkels ed. 
  • De demonstranten zullen geen gezichtsbedekkende kleding dragen. 
  • De demonstranten zullen geen wapens, fakkels of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden bij zich dragen.
  • De organisatie/uzelf ziet erop toe dat u en andere deelnemers aan de manifestatie geen alcohol bij zich dragen en/of gebruiken. 
  • De organisatie/uzelf  zorgt ervoor dat de demonstratielocatie na de demonstratie schoon, heel en veilig wordt achtergelaten. 

Ondertekende brief

De bijlage bevat dezelfde tekst en is ondertekend.