Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 7 juni 2022 het wijzigingsplan gewijzigd hebben vastgesteld. Het plan ligt voor een ieder ter inzage.

Inhoud van het wijzigingsplan

Het wijzigingsplan voorziet in de herontwikkeling van een braakliggend terrein, waar tot 2008 basisschool De Klief heeft gestaan. Met het wijzigingsplan wordt binnen het plangebied aan de noordkant de bouw van 6 woningen (3x2) mogelijk gemaakt. Aan de zuidkant blijft een openbaar groengebied behouden. Dat wordt ingericht als parkje.

Gewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling van het wijzigingsplan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan in de toelichting bij de ecologieparagraaf en op de verbeelding. Voor de exacte inhoud van het bestemmingsplan (inclusief de wijzigingen) verwijzen wij naar de ter inzage liggende stukken.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ‘Klieflocatie Ezinge’ ligt met bijbehorende stukken vanaf 14 juni 2022 gedurende zes weken tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC), locatie Zuidhorn (Hooiweg 9). Ook zijn de stukken digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (identificatienummer van het plan is  NL.IMRO.1969.BPEZ21HERS1-VA01).

Beroep

Tegen het collegebesluit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld door:

  1. Belanghebbenden;
  2. Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend.

Het beroep kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via het digitaal loket van de Raad van State(externe link). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van het college in werking treedt met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. 

Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het KCC (tel. 14 0594).