Toetreding tot de overeenkomst

Om deel te nemen aan het inkoopnetwerk en Wmo-ondersteuning te gaan leveren is een basisovereenkomst en een deelovereenkomst opgesteld die tussen gemeenten en aanbieders gesloten wordt.

Het toelatingsproces voor nieuwe aanbieders is omschreven in bijlage 2.1 van de deelovereenkomst.

Wij verzoeken u de inhoud van de basis- en deelovereenkomst en de bijlagen goed door te lezen voordat u de aanvraag tot toetreding indient zodat u op de hoogte bent van de vereisten en de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Toetredingsmomenten & deadline aanmelding

Zorgaanbieders kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst, wanneer zij aan alle vereisten voldoen, tweemaal per jaar toetreden tot de overeenkomst.

De toetredingsmomenten zijn jaarlijks op 1 januari en 1 juli. Ieder halfjaar vindt er een beoordelingsmoment plaats waarbij de ingediende inschrijvingen worden beoordeeld.

De aanmeldtermijn voor toetreding tot de overeenkomst per 1 januari 2022 loopt tot 15 december 2021.

Vereiste documenten

Wanneer u zich wilt inschrijven voor deelname aan de Basis- en Deelovereenkomst ontvangen wij graag de onderstaande (volledig ingevulde) documenten:

  1. Eigen verklaring;
  2. Een  (kopie) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  3. Vakbekwaamheids- en certificeringseisen:
    1. óf een op basis van de wet voor zijn branche geldend kwaliteitsborgingscertificaat, in ieder geval betrekking hebbende op zorg, maatschappelijke en/of vergelijkbare dienstverlening;
    2. óf bewijs waaruit blijkt dat de organisatie zich inzet voor kwaliteitsborging van dienstverlening aan inwoners en de daarbij horende administratieve processen.
  4.     Etalageformulier (o.a. informatie over het dienstverleningsaanbod, AGB-code, gebruik I-Wmo berichtenverkeer)

Om uw inschrijving goed te kunnen beoordelen kan de gemeente mogelijk aanvullende documenten bij u opvragen.

Indienen documenten

Graag ontvangen wij de ingescande documenten per e-mail via inkoopwmo@westerkwartier.nl voor 15 juni 2021.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft over het toetredingsproces dan kunt u deze stellen per mail via inkoopwmo@westerkwartier.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met Marlous Elderman, Contractmanager Sociaal Domein.