Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De invoering van deze wet brengt nogal wat met zich mee. We gaan van 26 wetten naar 1 wet. Eén wet die veel regelt voor de omgeving waarin u woont, werkt en leeft. Dat is een hele verandering. Deze nieuwe wet raakt ons allemaal.

  Uitgeschreven toegankelijke tekst

  Samen aan de slag met de Omgevingswet

  “Na jaren van uitstel gaat 1 januari 2024 de Omgevingswet in. Dat we hier zo lang op hebben moeten wachten, is niet zo raar. De invoering van deze wet brengt nogal wat met zich mee. We gaan van 26 wetten naar 1 wet. Eén wet die veel regelt voor de omgeving waarin u woont, werkt en leeft. Dat is een hele verandering. Deze nieuwe wet raakt ons allemaal: inwoners, ondernemers, organisaties, gemeenten, provincies en waterschappen.

  Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen vindt u straks op één digitale plek

  U kunt zo snel zien of u een vergunning nodig hebt. Of alleen een melding hoeft te doen. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen. Zo kunnen we meer procedures simpeler en sneller afhandelen. Dat is fijn voor u als inwoner en ondernemer én ook voor de gemeente.

  Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe wet is participatie

  Hebt u een (bouw)plan of idee? Dan is het nodig dat u uw buren en omgeving over uw plannen vertelt en ze erbij betrekt. Dat is participatie. Meer hierover leest u op deze pagina’s.

  We zijn al een aantal jaren bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe wet

  Zo hebben we de Omgevingsvisie opgesteld. Ook hebben we de nodige processen en regels beschreven en nieuwe digitale systemen ingevoerd. We zijn nu bezig met het omgevingsplan voor de gemeente. Daarnaast testen we de nieuwe systemen. Ook oefenen we met de nieuwe regels en processen. Om straks te kunnen werken volgens de Omgevingswet.

  Vanaf 1 januari 2024 werken we volgens de Omgevingswet

  In het begin zal dat zeker wennen zijn. Voor u als inwoner en ondernemer én ook voor ons als gemeente. Dat vraagt een beetje geduld met en begrip voor elkaar. We gaan graag samen met u aan de slag met de Omgevingswet.”

  Voorwoord van Hans Haze, wethouder van de gemeente Westerkwartier

  Wat is de Omgevingswet?

  Dit is een nieuwe wet, die veel regelt voor de omgeving waarin u woont, werkt en leeft. Deze wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet brengt de bestaande wetten en regels voor de leefomgeving samen in één wet. Het gaat hierbij om wetten en regels voor bouwen, wegen, milieu, bodem, natuur, geluid en water. De wet gaat in op 1 januari 2024.

  Wat betekent dit voor u?

  Vraagt u een vergunning aan, die invloed heeft op de leefomgeving? Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Vragen uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aan, die iets verandert aan uw omgeving? Dan mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht de aanvrager(s) u op tijd te informeren over de plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u simpel met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is de website waar alle overheden samenwerken. Hier vindt u op één plek alle informatie die u nodig heeft.

  Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

  Eén Omgevingswet

  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.

  Eén digitaal Omgevingsloket

  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één digitale plek. In één oogopslag ziet u de plannen die er al zijn. U ziet ook de regels, die gelden voor een locatie of gebied. Snel duidelijkheid of een vergunning of melding nodig is.

  Eén Omgevingsvergunning

  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • Meer procedures kunnen afhandelen in 8 weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).

  Initiatiefnemers kunnen zijn

  Bedrijven, gemeenten, overheid, inwoners, projectontwikkelaars, verenigingen en stichtingen.

  Tekstballonnen inwoners

  • Ik wil graag weten waar ik moet beginnen...
  • Ik wil inzicht in het proces en niet te lang wachten...
  • Ik hoor heel graag wat wél kan...
  • Ik wil zo graag één contactpersoon...
  • Ik hoor graag zo vroeg mogelijk welke aanpassingen nodig zijn...
  • Ik hoor graag zo snel mogelijk wat er gaat veranderen...

  Zo gaan we het samen doen in de gemeente Westerkwartier!

  Nieuwe instrumenten

  Daarnaast werken we met de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de Omgevingsvergunning. Deze nieuwe instrumenten helpen ons bij de uitvoering van de Omgevingswet.

  Omgevingsvisie

  We hebben een Omgevingsvisie gemaakt. Deze Omgevingsvisie is een soort lijst met afspraken en keuzes voor de komende jaren. De definitieve Omgevingsvisie werken we nu uit tot het Omgevingsplan.

  Omgevingsplan

  In het Omgevingsplan staan alle gemeentelijke regels voor de leefomgeving. Die staan nu nog in bestemmingsplannen en aparte regelingen. Deze bestemmingsplannen en regelingen gelden straks niet meer. Het Omgevingsplan maakt duidelijk wat in onze leefomgeving wel of niet kan, mag of moet. Gemeenten hebben tot 2032 om hun Omgevingsplan te maken. De komende jaren werken we aan dit definitieve Omgevingsplan. Vanaf het moment dat de Omgevingswet ingaat, werken we met een tijdelijk Omgevingsplan. Zo kunnen we alles in onze leefomgeving toch goed en volgens de wet blijven regelen.

  Omgevingsvergunning

  Straks is er ook nog maar één omgevingsvergunning voor verschillende activiteiten. Die vervangt alle bestaande aparte vergunningen. Zoals voor het bouwen van een schuur of voor het kappen van een boom.

  Wat is het Omgevingsloket?

  Ook nieuw is het Omgevingsloket. Dit is een digitaal loket (website) waar alle overheidsinformatie en regels over de omgeving staat. Als inwoner of ondernemer kunt u via dit loket plannen checken, een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Het nieuwe Omgevingsloket biedt onder meer:

  1. Vergunningencheck: hier kunt u zien of u een vergunning nodig heeft. Ook ziet u hier of een melding nodig is van uw activiteit.
  2. Aanvragen van vergunningen: hier kunt u direct digitaal uw vergunning aanvragen of melding doen.
  3. Regels op de kaart: op een digitale kaart ziet u welke regels gelden op de gekozen locatie.

  Het digitale adres van het Omgevingsloket maakt het Rijk voor de invoering van de wet bekend. Dit Omgevingsloket vervangt straks het bestaande OLO-loket en Ruimtelijkeplannen.nl.

  Het belang van participatie

  Iedereen die een vergunning aanvraagt, moet daarbij aangeven of participatie heeft plaatsgevonden. Heeft u voor uw idee of plan een vergunning nodig? Dan is het nodig dat u aangeeft of u de omgeving bij de plannen heeft betrokken. Ook hoe u dat heeft gedaan en wat u met de inbreng heeft gedaan. We kunnen u in de fasen van het vergunningsproces hierover adviseren. Ook over hoe u de participatie kunt inrichten. U doet er goed aan op tijd contact met ons op te nemen. Vooral als u een (ruimtelijk) plan heeft dat invloed heeft op de omgeving.

  Zodra de gemeente over een initiatief een formeel besluit moet nemen - bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning – dan vraagt de gemeente aan de initiatiefnemer of hij de omgeving heeft betrokken bij de voorbereiding van zijn initiatief. En zo ja, op welke manier de initiatiefnemer dit heeft gedaan. En wat daarvan het resultaat is. De antwoorden op deze vragen neemt de gemeente mee in haar belangenweging voor het besluit.

  Tekstballonnen met vraag

  • “Ik wil graag een nieuwe kapschuur plaatsen maar de buren hebben bezwaar. Wat is het advies van de gemeente?”
  • “Wij willen met de buurt graag een pluktuin aanleggen, kunnen we dit met de gemeente bespreken?”

  Wat is de Wet kwaliteitsborging?

  Vanaf 1 januari 2024 krijgen we ook te maken met de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Kwaliteitsborging houdt in, dat iemand bekijkt of de bouw aan de juiste kwaliteit voldoet. Tot nu toe deed de overheid dat. Bij kwaliteitsborging doet een onafhankelijke controleur dit. Op die manier is de bouwsector zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van bouwen.

  Wat doet een kwaliteitsborger?

  Een aanvrager die wil gaan bouwen, stelt een kwaliteitsborger aan. De kwaliteitsborger is een onafhankelijke controleur, die uw bouwplannen toetst aan het bouwbesluit. Deze kijkt mee vanaf de eerste schets tot de oplevering en controleert de bouwtechnische regels en kwaliteitseisen. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten.

  Wat verandert er?

  De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in twee delen: een ruimtelijke en een technische vergunning. De ruimtelijke bouwvergunning gaat over de vraag of u op een bepaalde plek mag bouwen. Dat staat straks in het gemeentelijke omgevingsplan. De technische bouwvergunning gaat over de technische regels en kwaliteitseisen waar uw bouwwerk aan moet voldoen. Eerder voerde de gemeente deze controle uit. Onder de Wkb is dit een taak van de kwaliteitsborger. Vanaf 1 januari 2024 vallen eerst alleen nieuwbouwplannen onder de Wkb. Per 1 juli 2024 geldt de Wkb ook voor plannen voor verbouw. Voorlopig blijven complexe bouwaanvragen bij de overheid. In ieder geval nog tot 2025.

  We houden u op de hoogte

  We doen dit onder meer via onze gemeentepagina, website en social media. Kijk voor meer informatie op www.westerkwartier.nl/de-omgevingswet

  Tekstballonnen gemeente

  • Wij willen ons richten op een gezamenlijk doel...
  • Wij willen de besluitvorming versnellen...
  • Wij willen juiste en niet versnipperde informatie geven...
  • Wij willen betere kwaliteit van aanvragen en plannen...
  • Wij willen vroeg en beter betrokken worden...