Nieuwe politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten zich inschrijven bij de gemeente. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het registreren van een partij zijn:

  • Het moet om een politieke partij gaan.
  • De naam van de partij voldoet aan de voorwaarden(externe link)
  • Het verzoek is uiterlijk 20 december 2021 ontvangen

Welke stukken zijn nodig voor de registratie?

Een politieke partij moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (stichting is niet toegestaan).  

Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie worden overlegd:  

  • een ingevuld en ondertekend formulier ‘verzoek tot registratie van een aanduiding’;
  • door de notaris gewaarmerkt afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;  
  • origineel bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;  
  • bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50.
  • verklaring van de politieke partij, waaruit blijkt wie als gemachtigde en wie als plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen.  

Kosten

De waarborgsom voor de registratie van een partij voor de gemeenteraad is € 112,50. De waarborgsom wordt terugbetaald als een geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

Dit bedrag moet uiterlijk maandag 20 december 2021 zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL67 BNGH 0285 1759 47 t.n.v. Gemeente Westerkwartier 

o.v.v. waarborgsom registratie + de naam van de politieke partij. Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling.

Wijziging naam politieke partij

Een al geregistreerde partij die onder een andere naam verder wil gaan, kan een schriftelijk wijzigingsverzoek bij het Centraal Stembureau indienen. Het wijzigingsverzoek moet uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn. Een waarborgsom hoeft niet te worden betaald. Het is raadzaam dat de partij een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel meestuurt zodat het centraal stembureau kan vaststellen of het verzoek tot wijziging is ingediend door het bevoegd bestuur van de politieke partij.

Bestaande landelijke politieke partijen  

Landelijke politieke partijen die al geregistreerd zijn voor de Gemeenteraadsverkiezingen van de Tweede Kamer of voor de verkiezing van Provinciale Staten van Groningen hoeven zich niet opnieuw te registreren.

Vragen?

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met de werkgroep Verkiezingen via verkiezingen@westerkwartier.nl of 14 0594.