Als u schade lijdt door een maatregel op het gebied van ruimtelijke ordening, kunt u in aanmerking komen voor een planschadevergoeding.

Wat is planschade?

Onder planschade wordt verstaan inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak, die het gevolg is van een beslissing van de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening. Dit kan een bestemmingsplan zijn, maar ook een ander ruimtelijk plan.

Voorbeelden:

  • op een aangrenzend perceel mag door een wijziging van het bestemmingsplan ineens meer of anders worden gebouwd;
  • uw buurman mag zijn bedrijf uitbreiden, waardoor uw woongenot er op achteruitgaat en uw woning in waarde daalt;
  • een gewijzigde bestemming leidt voor u tot inkomensderving.
  • De bestemming van uw eigen perceel of gebouw is gewijzigd waardoor de bebouwingsmogelijkheden en/of gebruiksmogelijkheden ten nadele zijn veranderd.

Wat houdt tegemoetkoming in planschade in?

Volgens de Wet ruimtelijke ordening kunnen burgemeester en wethouders een tegemoetkoming toekennen aan degene die planschade lijdt. Degene die de schade lijdt moet een aanvraag indienen voor die tegemoetkoming.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Een aanvraag kan pas in behandeling genomen worden als het besluit op grond waarvan schade wordt geclaimd, onherroepelijk is geworden. Dat is het moment dat er geen bezwaar of beroep meer tegen kan worden ingesteld.

Vanaf de datum dat het besluit onherroepelijk is, moet u de aanvraag binnen vijf jaar indienen. Daarna vervalt de mogelijkheid.

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

Alleen schade die bestaat uit inkomensderving of waardedaling van de onroerende zaak komt voor vergoeding in aanmerking. De schade mag niet al door koop, onteigening of op een andere manier zijn vergoed.

Verder mag de schade voor u niet voorzienbaar zijn geweest op het moment dat u eigenaar werd van de onroerende zaak. Dat wil zeggen dat u, toen u uw onroerende zaak kocht, niet wist of kon weten van de betreffende planologische verandering die nu de schade veroorzaakt.

Als ten tijde van de aankoop van uw onroerende zaak ter plaatse een ander bestemmingsplan gold met ruimere of vergelijkbare mogelijkheden dan de huidige schadeoorzaak, wordt ook dat bestemmingsplan in de beoordeling betrokken.

Een vermindering van de waarde van een onroerende zaak of een vermindering van het betrokken inkomen die niet uitkomt boven 2% van deze waarde of dat jaarinkomen, komt niet in aanmerking voor een vergoeding. Dit is het wettelijk normaal maatschappelijk risico. Volgens uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient ook bekeken te worden of er aanleiding is voor een hogere drempel, tot maximaal 5% van de waarde van de onroerende zaak.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Maak voor een aanvraag uitsluitend gebruik van het onderstaande formulier. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging met het verzoek het drempelbedrag te voldoen. als u dat bedrag heeft betaald, geven we een onafhankelijke planschadeadviseur de opdracht om een advies over uw aanvraag uit te brengen. In de "procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Gemeente Westerkwartier 2019(externe link)" kunt u de verdere afhandeling van uw aanvraag lezen.

Wat kost het behandelen van een aanvraag?

Het behandelen van de aanvraag kost € 300. Dit wordt een drempelbedrag genoemd. De gemeente stort dit bedrag terug als er een tegemoetkoming in planschade wordt uitgekeerd.

U kunt mogelijk aanspraak maken op verlaging van het drempelbedrag tot € 100. Dit kan als u kunt aantonen dat u, in de twaalf maanden voorafgaand aan het indienen van de aanvraag een inkomen heeft genoten van maximaal 120% van het wettelijk minimumloon. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen moet u uw verzoek voorzien van de nodige bewijsstukken, bijvoorbeeld een aangifte Inkomstenbelasting.

Hoe lang duurt het?

De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Hoe de gemeente omgaat met uw aanvraag kunt u nalezen in de "procedureverordening tegemoetkoming in planschade Gemeente Westerkwartier 2019":(externe link)

Of u in aanmerking komt voor een verlaging van het vereiste drempelbedrag om uw aanvraag in behandeling te nemen, kunt u nalezen in de "verordening drempelbedrag planschade Gemeente Westerkwartier 2019":(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.