Het eerste college van gemeente Westerkwartier sluit het laatste jaar van haar bestuursperiode af met positieve cijfers. Het financieel resultaat over 2021 komt uit op ruim € 6,5 miljoen. Dat blijkt uit de jaarstukken 2021.  

Positief resultaat

Het positieve resultaat ontstaat vooral uit eenmalige meevallers. Zo kreeg de gemeente eind 2021 extra rijksmiddelen en kon deze niet meer inzetten voor dat jaar. Ook de grondverkopen zorgden voor een positief resultaat.

Versterken financiële positie

Het college stelt de raad voor € 2,6 miljoen van het resultaat beschikbaar te houden voor de hiervoor al bestemde doelen. Het overige bedrag van € 3,9 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee verbetert de financiële positie van de gemeente. Dit geeft ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen of een impuls te geven aan ambities. Bij de coalitievorming maakt de gemeente de afweging hoe ze dit geld in de toekomst inzet.

Wethouder Financiën Bert Nederveen: “Dit zijn mooie cijfers. We versterken hiermee de financiële positie van de gemeente Westerkwartier. Ondanks de onzekere tijden hebben we in deze eerste bestuursperiode veel moois bereikt, met en voor de inwoners.”

In perspectief bekijken

De vele ontwikkelingen vragen het positieve resultaat in perspectief te bekijken. Net als 2020 was 2021 een jaar van onzekerheden. Bijvoorbeeld door de effecten van de coronacrisis. Ook al lijkt het einde van de coronacrisis in zicht, het blijft afwachten hoe dit zich ontwikkelt. En wat dit betekent voor onze inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven. Daar is nu een nieuwe crisis bijgekomen; de oorlog in Oekraïne. Die heeft ook invloed op onze samenleving. Zo zien we bijvoorbeeld de energieprijzen flink stijgen. Ook zorgen we binnen de gemeente voor noodopvang van vluchtelingen.

Daarnaast is er nog steeds veel onzekerheid over de hoogte van het gemeentefonds. Dat is de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente. Het Rijk heeft besloten een nieuw verdeelmodel in te voeren. Dit leidt voor het Westerkwartier tot een nadeel dat oploopt tot € 2,4 miljoen per jaar. Ook laat het meerjarenbeeld van het gemeentefonds vanaf 2026 een sterke daling zien. Dit levert een fors gat op in de meerjarenraming. De noodzaak voor een stabiele financiering is groot. Dan kan het nieuwe college met een nieuw coalitieakkoord plannen maken voor de toekomst.   

Raad

De raad behandelt de financiële jaarstukken op 6 juli en 13 juli 2022.

Infographic jaarstukken - volledige tekst is te lezen in de jaarstukken

Dienstverlening dorpen

Ook in 2021 hadden we te maken met corona. Ondanks de coronamaatregelen zijn veel zaken gewoon doorgegaan en naar wens verlopen. We zijn trots dat onze medewerkers onder deze omstandigheden onze inwoners goed hebben kunnen helpen.

Openbare orde en veiligheid

We hebben weinig problemen gehad op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit is te danken aan een goede samenwerking tussen de gemeente en onder meer de politie en het openbaar ministerie. Daar waar problemen waren, hebben we daardoor en door de samenwerking met onze inwoners deze goed kunnen aandelen.

Recreatie en toerisme

Samen met ondernemers en inwoners hebben we de visie Recreatie en toerisme gemaakt. Hierin staat hoe we het toerisme naar het Westerkwartier kunnen trekken. Ook gaan we in deze visie in op de besteding van vrijetijd in onze gemeente. Iedereen moet voordeel kunnen halen uit recreatie en toerisme. Van onze eigen inwoners tot de lokale middenstand en het toeristisch bedrijfsleven.

Natuur en waterberging

In het Zuidelijk Westerkwartier werken we samen met de provincie en het waterschap aan de ontwikkeling van ‘nieuwe’ gebieden voor natuur en waterberging. Het is de Gebiedscommissie gelukt draagvlak te krijgen bij alle partijen en bij de inwoners. Het deelgebied Polder de Dijken-Bakkerom is zo goed als klaar. Begin dit jaar is het gebied al met succes ingezet als waterberging.

Klimaatadaptatiestrategie en warmtetransitievisie

In 2021 zijn deze twee plannen vastgesteld. Hiermee is ons duurzaamheidsbeleid compleet. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken we onze gemeente zo beter bestand tegen het veranderende klimaat. Ook werken we aan een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050.

Campus Leek

We gaan aan de slag met de campus Leek. We vernieuwen twee gebouwen van RSG de Borgen en verbinden deze met een deel nieuwbouw van Biblionet. Ook het Kunstkwartier krijgt een plek in het campusgebouw. Er ligt een mooi plan voor een modern, fris, duurzaam en functioneel gebouw in een groene omgeving.

Vangrail Van Starkenborghkanaal

Samen met verschillende overheidsinstanties waaronder Rijkswaterstaat is het gelukt langs het Van Starkenborghkanaal een vangrail aan te leggen. De nieuwe vangrail ligt aan de noordkant van het kanaal tussen Gaarkeuken en de Friese grens (Stroobos). We vergroten hiermee de veiligheid van de verkeersdeelnemers langs het Van Starkenborghkanaal.

Gelijke kansen jeugd

We werken aan het vergroten van de gelijke kansen voor onze jeugd. Hiervoor hebben we samen met de provincie Groningen in 2021 het programma Kickstart opgezet. Met Kickstart Westerkwartier kunnen kinderen deelnemen aan allerlei activiteiten die goed zijn voor hun gezondheid en zelfstandigheid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met scholen, verenigingen, kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties.

Nieuw dorpshuis en MFC

Dit jaar zijn het nieuwe dorpshuis in Doezum en het MFC in Zevenhuizen geopend. Met deze gebouwen hebben beide dorpen nu een centrale ontmoetingsplek voor inwoners en verenigingen. Dit vergroot de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen. Beide gebouwen zijn er gekomen met veel inzet van vrijwilligers en betrokken ondernemers.

Herijking gemeentefonds

We hebben ons verzet tegen de herijking (herverdeling) van het gemeentefonds. De gemeente krijgt een groot deel van haar geld uit dit fonds. Deze herijking heeft voor ons grote nadelige gevolgen. Daarom hebben we druk gezet op het Rijk voor een eerlijkere verdeling. Helaas hebben we de herijking niet kunnen tegenhouden. Wel is de jaarlijkse korting verlaagd en komt er onderzoek naar een eerlijkere verdeling in de toekomst.

Uitgaven

 • Sociaal domein € 86,7 mln
 • Bestuur en organisatie € 32,9 mln
 • Volksgezondheid en milieu € 20,6 mln
 • Sport, cultuur en recreatie € 15,1 mln
 • Verkeer en vervoer € 10,2 mln
 • Onderwijs € 7,1 mln
 • Veiligheid  € 5,6 mln
 • Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening € 4,8 mln
 • Economie € 0,5 mln

Inkomsten

 • Algemene uitkering Rijk € 113,8 mln
 • Specifieke uitkering Rijk € 20,5 mln
 • Lokale heffingen € 33,3 mln
 • Overige inkomsten € 22,4 mln

Overschot € 6,5 mln

Dit overschot is het resultaat van een aantal afwijkingen ten opzichte van de begroting. Deze afwijkingen hebben vooral een eenmalig karakter. Zo is onder meer sprake van extra ontvangen Rijksmiddelen aan het einde van het jaar die we niet meer hebben kunnen inzetten.