Pagina opties

Groter

Vergunningen: veel gestelde vragen

 • Wat is het?

  Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over vergunningen.

    

  Omgevingsvergunning

  Hoe weet ik of ik een vergunning nodig heb?

  Op Omgevingsloket online kunt u een omgevingsvergunning check maken, hieruit volgt of u een vergunning nodig heeft of het project vergunningsvrij kunt uitvoeren. Bij twijfel kunt u in onze lijst meest gestelde vragen (FAQ) kijken. Als u daar niet uit komt kunt u contact opnemen met de gemeente.

  Bij een monument of een stadsgezicht of dorpsgezicht en bij archeologische monumenten kan in de meeste gevallen niet zonder vergunning worden gebouwd.

  Waar dien ik een aanvraag, melding of vooroverleg in?

  Een aanvraag, melding of een vooroverleg wordt gedaan bij Omgevingsloket online

  Vooroverleg – Wat is het en waarom?

  Een vooroverleg is een conceptaanvraag die u kunt indienen voordat er een daadwerkelijke aanvraag Omgevingsvergunning wordt ingediend.

  Wij toetsen uw plannen tijdens het vooroverleg aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van Welstand (door Libau, de Welstandscommissie). Het voordeel van een vooroverleg is dat eventuele strijdigheden al vooraf aan het licht komen. Indien het vooroverleg positief afgerond kan worden draagt dit veelal bij aan een beter en sneller verloop van de aanvraag Omgevingsvergunning. Daarnaast weet u vooraf of uw plan nog aangepast moet worden.

  Welke gegevens heeft u nodig voor een vooroverleg?

  Om uw bouwplan tijdens een vooroverleg te kunnen beoordelen hebben wij de volgende gegevens nodig

  • Situatietekening bestaande situatie voorzien van alle bebouwing, met oppervlaktematen en afstanden tot de perceelsgrenzen
  • Situatietekening nieuwe situatie voorzien van alle bebouwing met oppervlaktematen en afstanden tot de perceelsgrenzen
  • (Bouw)tekeningen van alle gevels en een plattegrond voorzien van maatvoering (oppervlakte, goot- en nokhoogten) en ruimtebenamingen (schaal 1:100)
  • Details over het uiterlijk van het bouwwerk (materiaal- en kleurgebruik) eventueel met foto’s van de bestaande situatie

  De kosten van een vooroverleg bedragen €75,-. Indienen kan via de knop ‘Vooroverleg’, nadat u de stappen voor een aanvraag/melding op Omgevingsloket online hebt doorlopen. U moet de aanvraag dus (nog) niet indienen. 

  Hoe dien ik een aanvraag voor een omgevingsvergunning of melding in?

  Indien u een particulier bent gebruikt u uw DigiD account. Zakelijke gebruikers dienen gebruik te maken van E-herkenning (niveau 2). Een account kunt u aanvragen via eherkenning.nl

  Indien u handelt namens een Stichting of Vereniging, kunt u tevens gebruik maken van DigiD.

  Wat is het verschil tussen een reguliere- en uitgebreide procedure?

  Een reguliere procedure kent een behandelingstermijn van 8 weken, een uitgebreide procedure 26 weken. In beide gevallen kunnen deze met eenmalig zes weken worden verlengd. Bovengenoemde termijnen staan voor de tijd die de gemeente krijgt voor het behandelen van de aanvraag. Indien u bijvoorbeeld aanvullingen moet doen, stopt de termijn en vervolgt de termijn, als u de aanvullingen heeft aangevuld.

  Hoeveel leges betaal ik voor een aanvraag of melding?

  De hoogte van het legesbedrag is vastgelegd in de legesverordening.

  Zie hiervoor de legesverordening van de gemeente Westerkwartier

  Wordt mijn aanvraag altijd gepubliceerd?

  De gemeente publiceert alle aanvragen en meldingen die binnen zijn gekomen en waarop een besluit is genomen op Officiële bekendmakingen

  In de publicatietekst kunt u lezen om welke procedure het gaat.

  Via Berichten over uw buurt kunt u de publicaties inzien en kunt u zich ook aanmelden voor een attenderingsservice.

  Wanneer kan ik bezwaar maken tegen een vergunning?

  Voor informatie hierover kunt u vinden op de pagina Bezwaar maken

  Wanneer treedt mijn vergunning in werking?

  In veel gevallen direct nadat het besluit is verzonden. Alleen bij het uitvoeren van werk- en werkzaamheden, wijzigen van een rijksmonument of gemeentelijk/provinciaal monument, het slopen van een bouwwerk op grond van het bestemmingsplan, het slopen van een bouwwerk in een stads- of dorpsgezicht en het kappen van een boom, treedt de vergunning pas na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Dit komt omdat deze werkzaamheden onomkeerbaar zijn, ze kunnen niet worden terug gedraaid. Dit geldt ook voor een uitgebreide vergunningenprocedure.

  U dient dan te wachten tot dat de beroepstermijn is gepasseerd. In alle gevallen kunnen belanghebbenden tegelijk met bezwaar of beroep ook een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. U mag dan ook na de bezwaar- of beroepstermijn nog niet starten want u dient dan eerst te wachten op de uitspraak van de voorzieningenrechter op het voorlopige voorzieningen verzoek.

  Wordt mijn plan altijd beoordeeld door de Welstandscommissie?

  Een bouwplan wordt aan de welstandscommissie voorgelegd wanneer het bouwwerk aan de buitenkant wordt gewijzigd. Inpandige wijzigingen worden niet voorgelegd. In de voormalig gemeente Marum heeft de gemeenteraad destijds besloten dat bouwplannen niet meer worden voorgelegd aan de welstandscommissie.

  Het wijzigen van een monument wordt voorgelegd aan de monumentencommissie.

  Aan welke bouwregels moet mijn bouwwerk voldoen?

  Ieder bouwwerk dient te voldoen aan de regels in het Bouwbesluit 2012; ook als u zonder vergunning een bouwwerk kunt realiseren. Zie Bouwbesluit 2012

  Wanneer moet ik een bodemonderzoek indienen?

  Wanneer u een bouwwerk wilt bouwen waarin mensen verblijven en deze uitbreiding groter wordt dan 50m2, dan dient u een bodemonderzoeksrapport aan te leveren. Dit geldt echter niet bij bouwwerken die tijdelijk worden geplaatst.

  Bij nieuwbouwkavels die gemeente zelf uitgeeft, is het bodemonderzoek reeds uitgevoerd.

  Wat moet ik indienen bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning?

  We hebben een overzicht van de in te dienen gegevens voor veel voorkomende bouwwerkzaamheden:

  Gegevens veel voorkomende bouwwerkzaamheden

     

  Bestemmingsplan

  Waar kan ik een bestemmingsplan (regels op het gebied van Ruimtelijke Ordening) inzien?

  Alle bestemmingsplannen (ruimtelijke plannen) in Nederland zijn te vinden op Ruimtelijke Plannen

  Moet een aanvraag altijd in het bestemmingsplan passen?

  De gemeente beoordeeld of u plan past in het bestemmingsplan. Als dit niet het geval is, kan de gemeente hiervan afwijken met een afwijkingsprocedure. Hiervoor zijn er zijn binnen de Wabo drie verschillende soorten procedures: de binnenplanse afwijking, de kleine buitenplanse afwijking en de grote buitenplanse afwijking.

     

  APV vergunningen en Drank- en Horeca verzoeken

  Via welke weg dien ik een APV vergunningen en Drank- en Horeca verzoeken in?

  Informatie over het doen van een APV vergunning en/of een Drank- en Horeca verzoeken  kunt u vinden op de pagina Drank- en horecavergunning

  Hoeveel leges betaal ik voor een aanvraag of melding?

  De hoogte van het legesbedrag is vastgelegd in de legesverordening.

  Zie hiervoor de legesverordening van de gemeente Westerkwartier

  Wordt mijn aanvraag altijd gepubliceerd.

  De gemeente publiceert alle aanvragen en meldingen die binnen zijn gekomen en waarop een besluit is genomen op Officiële bekendmakingen

  In de publicatietekst kunt u lezen om welke procedure het gaat.

  Via Berichten over uw buurt kunt u de publicaties inzien en kunt u zich ook aanmelden voor een attenderingsservice.

    

  Milieumeldingen

  Wanneer moet ik een milieuvergunning aanvragen?

  Indien u een bedrijf bent krijgt u te maken met milieuregels. Afhankelijk van het type bedrijf krijgt u te maken met een vergunningplicht of een meldingsplicht. Zo zijn de regels  voor een veehouderij of akkerbouwbedrijf zwaarder dan voor bijvoorbeeld een schildersbedrijf.  Binnen de milieuregels wordt tevens ook gekeken naar geur, lucht, geluid en bijvoorbeeld fijnstof. Wilt u weten onder welke categorie u valt met uw bedrijf dan kunt u de check maken op de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

  De gemeente Westerkwartier heeft haar zwaardere milieutaken uitbesteed aan de Omgevingsdiensten Groningen (ODG).

  Waar dien ik een milieumelding in?

  Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit vallen onder de Wet milieubeheer moeten worden ingediend met behulp van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

  Hoe dien ik een aanvraag voor een omgevingsvergunning of melding in?

  Indien u een particulier bent gebruikt u uw DigiD account. Zakelijke gebruikers dienen gebruik te maken van E-herkenning (niveau 2). Een account kunt u aanvragen op eherkenning.nl

  Indien u handelt namens een Stichting of  Vereniging, kunt u tevens gebruik maken van DigiD.

  Hoeveel leges betaal ik voor een aanvraag of melding?

  De hoogte van het legesbedrag is vastgelegd in de legesverordening.

  Zie hiervoor de legesverordening van de gemeente Westerkwartier

  Wordt mijn aanvraag altijd gepubliceerd.

  De gemeente publiceert alle aanvragen en meldingen die binnen zijn gekomen en waarop een besluit is genomen op Officiële bekendmakingen

  In de publicatietekst kunt u lezen om welke procedure het gaat.

  Via Berichten over uw buurt kunt u de publicaties inzien en kunt u zich ook aanmelden voor een attenderingsservice.

    

  Slopen / Asbest

  Ik wil slopen of asbest verwijderen wat moet ik doen?

  Indien u meer dan 10 m3 sloopafval verwacht en/of als u asbest wilt verwijderen, dient u een sloopmelding in te dienen, inclusief een asbestinventarisatierapport. De sloopmelding kan worden ingediend op Omgevingsloket online

  Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina Asbest verwijderen

     

  Overig

  Wat is de Wet natuurbescherming?

  De Wet natuurbescherming regelt de wetgeving ecologie en flora & fauna in Nederland. Daar waar wordt gebouwd of werk- en werkzaamheden worden uitgevoerd is het wettelijk verplicht hier rekening mee te houden.

  De gemeente zal in sommige gevallen u vragen een ecologisch vooronderzoek in te dienen.

  Wanneer moet ik contact zoeken met het waterschap?

  Naast een vergunning of melding vanuit de gemeente, kunt u ook te maken krijgen met een vergunning of melding die u bij het waterschap dient aan te vragen. Zoals bijvoorbeeld voor het dempen van een sloot of voor het toepassen van bronbemaling, het bouwen op of aan het water of voor het lozen op het oppervlaktewater. Deze worden tevens met behulp van Omgevingsloket online ingediend.

  We adviseren u voor vragen contact op te nemen met het waterschap.

  Binnen het grondgebied van de gemeente Westerkwartier kunt u terecht bij het waterschap Noorderzijlvest of het Wetterskip Fryslân.

  Wat regelt de provincie?

  Voor sommige vergunningen en meldingen moet u bij de provincie Groningen zijn. Dit kan zijn omdat het om gronden gaat waarbij de provincie eigenaar is of juist om activiteiten die gemeente overstijgend zijn. Dit wil zeggen dat niet de gemeente maar provincie Groningen het bevoegd gezag is. Ook regelt de provincie bepaalde vergunningen en meldingen, zoals bijvoorbeeld een ontgrondingsvergunning of een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Deze verzoeken kunt u niet met behulp van Omgevingsloket online indienen. U kunt de provincie rechtstreeks benaderen.

  Het kan ook voorkomen dat u bij het ministerie een aanvraag in moet dienen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer het gaat om een archeologische monumentenvergunning. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)