Pagina opties

Groter

TOZO 5, verkorte aanvraag

 • Wat is het?

  Ontving u tot en met juni 2021 een Tozo 4-uitkering?

  De mogelijkheid bestaat om de Tozo 5-uitkering aansluitend op de Tozo 4 te ontvangen. Met ingang van 1 juli 2021 kunt u een (verkorte) aanvraag indienen voor een Tozo 5-uitkering vanaf 1 juli 2021. Vanaf 1 augustus 2021 kan een Tozo-uitkering voor levensonderhoud met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met de aanvraagmaand min 1 maand.

  Dus als u bijvoorbeeld op 15 augustus 2021 een aanvraag indient kan de uitkering met ingang van 1 juli 2021 worden toegekend. Het is mogelijk om tot 1 oktober 2021 een uitkering voor levensonderhoud te ontvangen maar de uitkering kan ook voor een kortere periode worden aangevraagd. Uiteraard kan de uitkering te allen tijde stop worden gezet omdat er bijvoorbeeld weer voldoende inkomsten uit de onderneming of als zelfstandige worden gegenereerd.

  Verkorte aanvraag Tozo 5

 • Hoe werkt het?

  Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

  U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering.

  In principe moet u een geheel nieuwe aanvraag indienen. Dit hoeft niet als het korter dan 3 maanden is geleden dat u een uitkering op grond van de Tozo 4 heeft ontvangen.  Dan hoeft u niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg wel dat u dit formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging. Is het langer dan 3 maanden geleden dat een uitkering heeft ontvangen dan moet u een geheel nieuwe aanvraag indienen.

  Partnerinkomenstoets blijft van kracht

  De partnerinkomenstoets wordt ook bij Tozo 5 uitgevoerd. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan net als bij Tozo 4 geen aanspraak worden gemaakt op de Tozo 5-uitkering voor levensonderhoud.

  Uitkering tot 1 oktober 2021

  De Tozo 5 uitkering loopt tot 1 oktober 2021. Daarna blijft het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de zelfstandige ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor  ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. U dient hier dan een aanvraag voor in te dienen.

  Voorkom kosten achteraf, geef wijzigingen direct door bij uw gemeente

  Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 5 dient de aanvrager een inschatting van de inkomsten (en die van de partner) voor de aankomende maanden te geven. Het is voorstelbaar dat een zelfstandige de inkomsten voor de betreffende maanden nog niet goed kan inschatten. Blijkt later dat de inschatting niet correct is, dan dient de zelfstandige de gemeente daarover zo snel mogelijk te informeren (inlichtingenplicht). Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op de uitkering moeten worden doorgeven aan de gemeente.

  Wijziging doorgeven

  Verklaring bij de aanvraag en controle achteraf

  De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of de juiste uitkering is verstrekt.
  Blijkt bij controle dat de zelfstandige teveel heeft ontvangen? Dan moet het teveel ontvangen bedrag terug worden betaald. Heeft de zelfstandige te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer er met opzet onjuiste gegevens zijn verstrekt, moet de gemeente een boete opleggen en wordt de Tozo-uitkering teruggevorderd.

  Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer

  Met ingang van 2021 wordt aan een volgende fase binnen de Tozo gewerkt.  In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. We gaan er vanuit dat de ondernemer die verwacht in het vierde kwartaal nog niet in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, waar nodig, gebruik maakt van onderstaande ondersteuning.

  1. Aanbod Kamer van Koophandel
   Centraal in de KVK-dienstverlening staat een telefonisch maatwerkadvies door het KVK Adviesteam op telefoonnummer 0800 21 17. Voor de oriënterende ondernemer zijn ook diverse video’s via Youtube beschikbaar over ondernemen in zwaar weer.
  2. Aanbod Leer-werkloketten
   Ondernemers die zich oriënteren op de arbeidsmarkt kunnen zich voor hulp melden bij één van 35 Leer-werkloketten in Nederland, waar men wordt geholpen met het maken van keuzes of geadviseerd wordt door een loopbaanadviseur die zicht heeft op kansberoepen en kanssectoren. Ondernemers uit onze gemeente kunnen zich melden bij het werkleerloket Groningen
  3. Gesprek gemeente
   Wilt u een gesprek met iemand over wat u het beste kunt doen met uw onderneming, stuur dan een e-mail met uw persoonlijke en bedrijfsgegevens naar herorientatiezzp@westerkwartier.nl Dan wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.
 • Formulieren

 • Misschien bent u op zoek naar: